Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

УДИРТГАЛ

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

ХРИСТИЙН ЭХЭН ҮЕИЙН АЙЛДВАРУУД

—Чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг

(1991.02.11—1991.11.20)

ОРШИЛ