Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Удиртгал

Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан

Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг

Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь

Нэгдүгээр хэсэг

Христийн эхэн үеийн айлдварууд болон гэрчлэлүүд

Бие махбод болсон Бурханыг чуулгануудад гэрчилсэн Ариун Сүнсний үгс