Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ОРШИЛ

Бурханы үгийн энэ хэсэг нь нийт дөрвөн хэсгийг агуулдаг ба тэдгээрийг Христ 1992 оны 6-р сараас 2005 оны 9-р сарын хооронд илэрхийлсэн юм. Тэдгээрийн ихэнх нь чуулгануудаар явж байх зуураа Христийн хийсэн нөхөрлөл болон номлолын бичлэгүүд дээр үндэслэдэг. Эх бичвэрт ямар ч засвар оруулаагүй, мөн Христ ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээгүй. Үлдсэн хэсэг нь Христийн биечлэн бичсэн зүйлээс бүрддэг. (Христийг бичих үед энэ нь, бодох завгүйгээр бүгд нэг дор хийгддэг; үүнд хэзээ ч, өчүүхэн төдий ч засвар шаардагдаж байгаагүй ба бүхэлдээ Сүнсний илэрхийлэл юм. Үүнд эргэлзэж болохгүй.) Бид эдгээрийг тусад нь эмхлээгүй, харин оронд нь тэдгээрийг илэрхийлэгдсэн анхдагч дарааллаар нь багтаасан. Ийм маягаар бид Түүний хэлсэн зүйлээс Бурханы ажлын алхмыг харж, үе шат болгонд Тэр хэрхэн ажилладгийг ойлгож чадах болно. Энэхүү дараалал нь мөн Бурханы ажлын алхмуудын талаарх хүн төрөлхтний ойлголтод болон Түүний мэргэн ухааныг мэдэх явдалд асар их ач тусаа өгдөг.

“Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (I)”–ийн эхний найман бүлэг болох “Зам” нь хүмүүсийн дунд эн тэнцүү зогсож байх үеийн Христийн үгийн жаахан хэсэг юм. Тэдгээр нь бараг эелдэг зөөлөн санагддаг боловч үнэндээ хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы анхаарал, хайраар бялхаж байдаг. Үүнээс өмнө Бурхан гуравдагч тэнгэрийн өнцгөөс ярьсан, иймд хүн болон Бурханы хоорондох зай маш их болсон бөгөөд хүмүүс Бурханд ойртож зүрхлээгүй, тэр ч бүү хэл өөрсдийнх нь амийг хангаач гэж Бурханаас гуйгаагүй. Иймээс “Зам”-д Бурхан хүнтэй эн тэнцүү ярьж, замын чиглэлийг заасан, ингэснээр хүн болон Бурханы хоорондох харилцаа анхдагч байдлаа эргүүлэн олж авч, Бурхан үг хэлэх аргыг ашигласаар байгаа эсэх талаар хүн эргэлзэхээ больсон бөгөөд үхлийн шалгалтын заналхийлэл байхаа больсон. Бурхан гуравдагч тэнгэрээс газар луу бууж ирсэн; хүн гал болон хүхэрт нуураас Бурханы сэнтийн өмнө ирж, үйлчлэл үзүүлэгч байхын сүүдрийг авч хаяж, дөнгөж төрсөн тугалтай адилаар Бурханы үгийн баптисмыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн юм. Зөвхөн ийм байдлаар л Бурхан хүмүүстэй зэрэгцэн сууж, тэдэнтэй ярилцаж, амийг тэтгэсэн илүү их ажлыг гүйцэтгэж чадах байв. Бурхан хүн болж Өөрийгөө дорд болгосны зорилго нь хүн төрөлхтөнд илүү ойр болж, хүн Бурхан хоёрын хоорондын зайг багасгаж, хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрөлт болон итгэлийг олж авч, амийг эрэлхийлж, Бурханыг дагах тэдний итгэлийг зоригжуулах явдал билээ. Эцэст нь “Зам”-ын найман бүлэг бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн үүдийг нээх Бурханы түлхүүр; энэ нь хүнд Түүний өгдөг чихрээр бүрсэн эм юм. Ийм байдлаар л хүмүүс Бурханы олон удаагийн сургаал, сануулгыг анхааралтай сонсож чадна. Зөвхөн үүний дараа л Бурхан ажлын одоогийн энэ үе шатанд амийн хангалт болон үнэний илэрхийллийн ажлаа албан ёсоор эхлүүлсэн гэж хэлж болох бөгөөд Тэр “Итгэгчид ямар үзэл бодол баримтлах хэрэгтэй вэ?” болон “Бурханы ажлын алхмуудын талаар” үргэлжлүүлэн ярьсан… Ийм арга зам нь Бурханы мэргэн ухаан болон чин сэтгэлийн санаа зорилгыг харуулахгүй байна гэж үү? Энэ нь Христийн амийн хангалтын хамгийн эхнийх нь, иймээс дараагийн хэдэн дэд хэсэгтэй харьцуулбал үнэн нь арай жаахан өнгөцхөн. Үүний ар дахь зарчим тун энгийн: Бурхан хүн төрөлхтний хэрэгцээний дагуу ажилладаг. Тэр сохроор үйлдэж, эсвэл ярьдаггүй; Бурхан л хүн төрөлхтний хэрэгцээг бүрэн ойлгодог бөгөөд зөвхөн Түүнд л хүнийг гэсэн хамгийн их хайр, анхаарал байдаг.

“Ажил ба оролт” (1-ээс 10) нь өөр шинэ шатанд орж буй Бурханы үг юм, иймээс бид энэ арван бүлгээс эхэлсэн бөгөөд дараа нь “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (II)” бий болсон. Тэрхүү шатанд Бурхан Өөрийн бүлэг дагалдагчдад илүү дэлгэрэнгүй шаардлага тавьсан ба энэ нь хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн талаарх мэдлэг, тэдний хэв чанарт тавих шаардлага гэх мэтийг агуулдаг. Тэр хүмүүс Бурханыг дагах талаар зүрх сэтгэлдээ аль хэдийн бат шийдэж, Бурханы ялгамж чанар, мөн чанарт эргэлзэхээ больсон учраас Тэр Өөрийг нь дагасан хүмүүст албан ёсоор Өөрийн гэр бүлийнхэн мэт хандаж эхэлсэн бөгөөд дэлхий бүтээгдсэн цаг үеэс эхлээд одоог хүртэлх Бурханы ажлын талаарх дотоод үнэнийг нөхөрлөлөөрөө тэдэнтэй хуваалцсан юм. Тэр мөн Библийн талаарх үнэнийг илчилсэн ба үүнээс ч илүүтэйгээр Бурхан бие махбодтой болсоны жинхэнэ утга учрыг ойлгох боломжийг тэдэнд олгосон. Эдгээр үгээс хүмүүс Бурханы мөн чанарыг болон Түүний ажлын мөн чанарыг илүү сайн ойлгож чадна, цаашлаад Бурханы авралаар дамжуулан хүмүүсийн олж авсан зүйл нь эрин үеүдийн туршид байсан эш үзүүлэгчид, элч нарын олж авсан зүйлээс даван гарсан гэдгийг ухаарна. Бурханы үгийн мөр болгоноос чи Түүний мэргэн ухааны хэсэг бүрийг, мөн түүнчлэн Түүний нягт нямбай хайр, халамжийг мэдэрч чадна. Эдгээр үгийг илэрхийлж байх зуураа Тэр хүмүүст, өөрсдийнх нь урьдын үзэл, алдаа, тэдний өмнө нь хэзээ ч төсөөлж байгаагүй зүйл болон тэдний ирээдүйн замыг хүртэл нэг бүрчлэн илэн далангүй илчилсэн юм. Магадгүй энэ нь хүмүүсийн мэдэрч чадах хайрын хязгаарлагдмал мэдрэмж байх! Эцсийн эцэст, тэдэнд хэрэгтэй зүйлийг болон тэдний гуйсан зүйлийг Бурхан аль хэдийн хүмүүст өгсөн—Тэр татгалзаагүй ба ялангуяа шаардлага тавиагүй.

Энэ хэсэг дэх тодорхой хэдэн бүлэг нь Библийн талаарх Түүний үгс юм. Библи хэдэн мянган жилийн турш хүн төрөлхтний түүхийн нэг хэсэг байсаар ирсэн. Түүнчлэн, хүмүүс үүнийг Бурхан шиг авч үзэн, эцсийн өдрүүдэд энэ нь бүр Бурханы байрыг эзэлсэн нь Бурханы үзэн яддаг зүйл юм. Тиймээс завтай цагтаа Библийн дотоод түүх болон гарал үүслийг тодорхой болгох хэрэгтэй гэж Бурханд санагдсан; тэгэхгүй бол хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг Библи эзэлсээр байх бөгөөд хүмүүс Библийн үгийг ашиглан Бурханы үйл хэргийг яллаж, хэмжих болно. Библийн мөн чанар, бүтэц болон өө сэвийг тайлбарласнаараа Бурхан Библийн оршин тогтнолыг үгүйсгэж байгаа хэрэг огт биш, мөн Библийг яллаж байгаа хэрэг ч биш; харин ч Тэрээр Библийн анхдагч дүр зургийг сэргээсэн зүй зохистой, тохиромжтой дүрслэлээр хангаж, Библид хандах хүмүүсийн буруу ойлголтод хандан үг хэлж, тэдэнд Библийн талаар зөв үзэл өгсөн ба ингэснээр тэд Библийг шүтэхээ больж, төөрөлдөхөө больсон; өөрөөр хэлбэл, тэд Библид итгэх сохор итгэлээ Бурханд итгэж, шүтэн мөргөж байгаа хэрэг гэж эндүүрэхээ больж, үүний жинхэнэ цаад шалтгаан болон сул талуудтай нүүр тулахаас ч айдаг. Хүмүүс Библийн талаар хольцгүй зөв ойлголттой болмогцоо ямар ч гэмшилгүйгээр үүнийг хаяж, Бурханы шинэ үгийг зоригтойгоор хүлээн авч чаддаг. Энэ хэдэн бүлэг дэх Бурханы зорилго энэ билээ. Энд хүмүүст Бурханы хэлэхийг хүсдэг үнэн нь Бурханы өнөөдрийн ажил болон үгийг орлож чадах онол, эсвэл баримт биш бөгөөд юу ч Бурханы орыг эзэлж чадахгүй. Хүмүүс Библийн урхинаас зугтаж чадахгүй бол Бурханы өмнө очиж хэзээ ч чадахгүй. Хэрвээ тэд Бурханы өмнө очихыг хүсвэл эхлээд Түүнийг орлож чадах аливаа зүйлийг зүрх сэтгэлээсээ цэвэрлэх ёстой; тэгвэл Бурхан сэтгэл хангалуун байх болно. Хэдийгээр Бурхан энд Библийг л тайлбарласан боловч Библиэс гадна хүмүүсийн үнэхээр шүтэн мөргөдөг өөр олон алдаатай зүйл байдаг бөгөөд тэдний шүтэн мөргөдөггүй зүйлс нь үнэхээр Бурханаас ирсэн зүйлс байдаг гэдгийг бүү март. Бурхан хүн бүхэнд, буруу замаар явахгүй байж, Бурханд итгэж, Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрөх үедээ дахин туйлширч, төөрөлдөж будилахгүй байхыг сануулахын тулд Библийг жишээ болгон ашигласан.

Бурханы хангадаг үгс өнгөцхөнөөс эхлээд гүн болдог. Тиймээс Түүний хэлдэг зүйл хүмүүсийн гадаад талын зан ааш болон үйлдлүүдээс эхлээд тэдний завхарсан зан чанар хүртэл үргэлжлүүлэн гүнзгийрдэг бөгөөд тэндээс эхлээд энэ нь улам цаашлан хүмүүсийн сэтгэл дэх хамгийн гүнзгий нууц газрууд буюутэдний уг чанарт гэрэл тусгадаг. “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (III)”–ийг илэрхийлж байх зуур Бурханы айлдварууд нь хүний мөн чанар, ялгамж чанар болон жинхэнэ хүн гэж юу гэсэн үг вэ гэдгийг цохон тэмдэглэсэн—эдгээр нь хүмүүсийн амийн оролтын талаарх гүн гүнзгий үнэн болон үндсэн асуултууд юм. Мэдээж “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (I)”-ийг Бурханы хүнд өгсөн үнэнтэй харьцуулан бодож үзвэл “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (III)” нь зүгээр л хэтэрхий гүн гүнзгий юм. Энэ дэд хэсэг нь хүмүүсийн хожмын зам болон тэд хэрхэн төгс болгуулах талаар авч үздэг; бас хүн төрөлхтний хожим хүрэх газар болон Бурхан хүн хоёр хамтдаа хэрхэн амралтад орох тухай хөнддөг. (Одоог хүртэл эдгээр нь тэдний уг чанар, тэдний үүрэг даалгавар болон тэдний хүрэх газрын талаар Бурханы хүнд илэрхийлсэн хамгийн амархан ойлгож болох үгс юм гэж хэлж болно.) Эдгээр үгийг уншсан хүмүүс нь хүний үзэл, төсөөллөө хаясан хүмүүс бөгөөд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Түүний үг бүрийн талаар зөв ойлголттой байж чадах хүмүүс юм гэж Бурхан итгэж найддаг. Эдгээр үгийг уншсан бүхэн Түүний үгийг үнэн, зам, амь хэмээн үзэж, Бурханд хөнгөхнөөр хандахгүй, эсвэл Өөрийг нь аргалахгүй гэж Тэр бүр ч их найддаг. Хэрвээ хүмүүс Бурханы үгийг шалган шинжилж, эсвэл судлах хандлагатайгаар эдгээр үгийг уншвал бүхий л ач холбогдол нь алдагдана. Үнэнийг эрэлхийлдэг, Бурханыг дагахаар зүрх сэтгэлдээ шийдсэн, Түүний талаар өчүүхэн төдий ч эргэлздэггүй хүмүүс л эдгээр үгийг хүлээн авах эрхтэй юм.

“Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (IV)” нь “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-ын дараа бурханлаг чанараар илэрхийлэгдсэн өөр төрлийн үг юм. Энэ хэсэг нь Христийн шашны бүлэглэл, урсгалууд дахь бүх хүнд хандсан Бурханы уриалга, сургаал, илчлэлийг агуулдаг, жишээлбэл: “Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”, “Христтэй нийцдэггүй хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэгчид юм” гэх мэт. Түүнчлэн энэ нь: “Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд”, “Гурван сануулга”, “Гэм буруу нь хүнийг там руу аваачна” гэх мэт хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы хамгийн тодорхой шаардлагуудыг агуулдаг. Төрөл бүрийн хүмүүсийн илчлэл болон шүүлт, Бурханыг хэрхэн мэдэх тухай үгс гэх мэт олон талыг энд хамарсан. Энэ дэд хэсэг бол хүн төрөлхтнийг шүүх Бурханы шүүлтийн гол цөм гэж хэлж болно. Хамгийн мартагдашгүй зүйл бол Өөрийн ажлыг дуусгаж байх үедээ Бурхан хүмүүсийн бүр ясанд нь байдаг зүйлийг буюу урвалтыг илчилсэн. Түүний зорилго нь энэ баримтыг эцэст нь хүмүүст мэдэгдэж, үүнийг тэдний зүрх сэтгэлийн хамгийн гүн хэсэгт хуулах явдал юм: Хэр удаан Түүний дагалдагч байсан чинь хамаагүй—чиний уг чанар Бурханаас урвах явдал хэвээрээ байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн аминд туйлын төлөвшил байдаггүй, тэдний зан чанарт л харьцангуй өөрчлөлт гарсан байдаг. Хэдийгээр “Урвалт (1)”, “Урвалт (2)” хэмээх энэ хоёр бүлэг нь хүмүүст цохилт өгдөг ч тэдгээр нь үнэндээ Бурханы хүмүүст өгсөн хамгийн үнэнч, өгөөмөр анхааруулга юм. Хамгийн наад зах нь хүмүүс маадгар, ихэрхүү байх үедээ энэ хоёр бүлгийг уншаад хорон муу зан нь хазаарлагдаж, номхорно. Энэ хоёр бүлгээр дамжуулан Бурхан, чиний амь хэчнээн төлөвшсөн, чиний туршлага хэчнээн гүнзгий, чиний өөртөө итгэх итгэл хэчнээн их байх нь хамаагүй, мөн хаана төрсөн, хаашаа явж байгаа чинь хамаагүй Бурханаас урвах чиний уг чанар хэдийд ч, хаана ч гарч ирж болно гэдгийг бүх хүнд сануулдаг. Бурханы хүн нэг бүрд хэлэхийг хүссэн зүйл бол энэ: Бурханаас урвах урвалт нь хүний уг чанар юм. Мэдээж энэ хоёр бүлгийг илэрхийлэх Бурханы цаад санаа нь хүн төрөлхтнийг таягдах, эсвэл яллах шалтаг олох явдал биш, харин өөрсдийнхөө уг чанарын талаар илүү их мэдэж, тэгснээр Түүний удирдамжийг авахын тулд цаг үргэлжид Бурханы өмнө тун хянамгай амьдран, Түүний өмнө байхаа боль, эргэж буцах аргагүй замд орохоос зайлсхийхэд тэднийг хүргэхийн төлөө юм. Энэ хоёр бүлэг нь Бурханыг дагадаг бүх хүний хувьд түгшүүрийн хонх билээ. Хүмүүс Бурханы чин сэтгэлийн санаа зорилгыг ойлгоно гэж найдаж байна. Эцсийн эцэст эдгээр үг нь бүгд маргашгүй баримт юм, иймээс тэдгээр нь хэзээ, хэрхэн Бурханаар илэрхийлэгдсэн талаар хүн яагаад маргалддаг вэ? Хэрвээ Бурхан энэ бүх зүйлийг Өөртөө хадгалж, тэдгээрийг хэлэлгүй, харин хүмүүсийг энэ л тохиромжтой цаг гэж бодох хүртэл нь хүлээсэн бол энэ нь хэтэрхий оройтохгүй гэж үү? Хамгийн тохиромжтой цаг хэзээ байх юм бэ?

Энэ дөрвөн хэсэгт Бурхан олон тооны арга зам болон өнцгийг ашигласан. Жишээ нь, заримдаа Тэр хошигнол ашигладаг, заримдаа шууд хангалт болон сургаалын аргыг ашигладаг; заримдаа Тэр жишээ ашигладаг бөгөөд заримдаа хатуу ширүүн зэмлэл ашигладаг. Ерөнхийдөө төрөл бүрийн өөр өөр арга барил байдаг бөгөөд зорилго нь хүмүүсийн янз бүрийн байдал болон дур сонирхолд тааруулан хангах явдал юм. Түүний ярьдаг өнцөг ярьж байгаа зүйлийнх нь өөр өөр арга барил, эсвэл агуулгаас болж өөрчлөгддөг. Жишээлбэл, заримдаа Тэр “Би” эсвэл “Намайг” гэж хэлдэг, өөрөөр хэлбэл, Тэр Бурханы Өөрийн өнцгөөс хүмүүстэй ярьж байна. Заримдаа Тэр гуравдагч хүний өмнөөс ярьж, “Бурхан” бол ийм, тийм гэж хэлдэг ба мөн хүмүүний өнцгөөс ярьдаг үе ч Түүнд байдаг. Тэр ямар өнцгөөс ярих нь хамаагүй, энэ нь Түүний мөн чанарыг өөрчлөхгүй. Учир нь Тэр хэрхэн ярих нь хамаагүй, илэрхийлж байгаа зүйл нь бүгд Бурханы Өөрийн мөн чанар юм—энэ нь бүгд үнэн бөгөөд хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй зүйл билээ.

Өмнөх:46-Р БҮЛЭГ

Дараах:ЗАМ… (1)

Холбогдох агуулга

 • БҮЛЭГ

  Бүх зүйл дахин амилсан өдөр Би хүмүүсийн дунд ирсэн ба Би түүнтэй хамт гайхалтай өдөр, шөнүүдийг өнгөрүүлсэн. Зөвхөн энэ үед л хүн Миний ойр дотно бай…

 • БҮЛЭГ

  Бурханы үг хүмүүсийг толгойгоо маажихад хүргэсэн; ярих үедээ Бурхан хүнээс зайлсхийж, агаарт үгээ хэлж байгаа мэт, хүний үйл хэрэгт илүү их анхаарал …

 • БУРХАНЫГ МЭДДЭГ ХҮМҮҮС Л БУРХАНД ГЭРЧЛЭЛ ХИЙЖ ЧАДНА

  Бурханд итгэж, Бурханыг мэдэх нь Тэнгэрийн хууль, газрын зарчим бөгөөд өнөөдөр, бие махбодтой болсон Бурхан Өөрийн ажлыг биечлэн хийж байгаа эрин үе б…

 • БОДИТ БАЙДЛЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ТУХАЙ

  Бурхан бол бодитой Бурхан: Түүний бүх ажил бодитой, Түүний ярьдаг бүх үг бодитой, мөн Түүний илэрхийлдэг бүх үнэн бодитой. Түүний үг биш бүхэн утгагүй…