Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ОРШИЛ

Бурханы үгийн энэ хэсэг нь нийт таван хэсгийг агуулдаг; тэдгээр нь 1992 оны 8-р сараас 2014 оны 8-р сарын хооронд Христээр илэрхийлэгдсэн юм. Тэдгээрийн ихэнх нь Түүний чуулгануудаар явж байх зуураа хийсэн нөхөрлөл болон номлолын бичлэгүүд дээр үндэслэдэг. Эх бичвэрт ямар ч засвар оруулаагүй, мөн Христ ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээгүй. Үлдсэн хэсэг нь Христийн Өөрийн гараар бичигдсэн зүйлээс бүрддэг. (Христийг бичих үед энэ нь, бодох завгүйгээр бүгд нэг дор хийгддэг; үүнд хэзээ ч, өчүүхэн төдий ч засвар шаардагдаж байгаагүй ба бүхэлдээ Сүнсний илэрхийлэл юм. Үүнд эргэлзэж болохгүй.) Бид эдгээрийг тусад нь эмхлээгүй харин үүний оронд тэдгээрийг илэрхийлэгдсэн анхдагч дарааллаар нь багтаасан. Ийм маягаар бид Түүний хэлсэн зүйлээс Бурханы ажлын алхмыг харж, үе шат болгонд Тэр хэрхэн ажилладагийг ойлгож чадах болно. Энэхүү дараалал нь мөн Бурханы ажлын алхмуудын талаарх хүн төрөлхтний ойлголтонд болон Түүний мэргэн ухааныг мэдэх явдалд асар их ач тусаа өгдөг.

“Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (I)”–ийн эхний найман бүлэг болох “Зам” нь хүмүүсийн дунд эн тэнцүү зогсож байх үеийн Христийн үгний жаахан хэсэг юм. Тэдгээр нь бараг эелдэг зөөлөн санагддаг боловч үнэндээ хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы анхаарал, хайрын мэдрэмжийг агуулдаг. Үүнээс өмнө Бурхан гуравдагч тэнгэрийн өнцгөөс ярьсан, иймд хүн болон Бурханы хоорондох зай маш их болсон бөгөөд хүмүүс Бурханд ойртож зүрхлээгүй, тэр ч бүү хэл өөрсдийн амьдаа Бурханы хангалтыг гуйгаагүй. Иймээс “Зам”-д Бурхан хүнтэй эн тэнцүү ярьж, замын чиглэлийг заасан, ингэснээр хүн болон Бурханы хоорондох харилцаа анхдагч байдлаа эргүүлэн олж авч, Бурхан ярих аргыг ашигласаар байгаа эсэх талаар хүн эргэлзэхээ больсон бөгөөд үхлийн шалгалтын заналхийлэл байхаа больсон. Бурхан гуравдагч тэнгэрээс газар луу бууж ирсэн; хүн гал болон хүхэрт нуураас Бурханы сэнтийн өмнө ирж, үйлчлэл үзүүлэгч байхын сүүдрийг авч хаяж, дөнгөж төрсөн тугалтай адилаар Бурханы үгийн баптисмыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн юм. Зөвхөн ийм байдлаар л Бурхан хүмүүстэй зэрэгцэн сууж, тэдэнтэй ярилцаж, амийг тэтгэсэн илүү их ажлыг гүйцэтгэж чадах байв. Бурхан хүн болж Өөрийгөө дорд болгосны зорилго нь хүн төрөлхтөнд илүү ойр болж, хүн Бурхан хоёрын хоорондын зайг багасгаж, хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрөлт болон итгэлийг олж авч, амийг эрэлхийлж, Бурханыг дагах тэдний итгэлийг урамшуулах явдал билээ. Эцэст нь “Зам”-ын найман бүлэг бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн үүдийг нээх Бурханы түлхүүр; энэ нь Түүний чихрээр бүрсэн хавтан юм. Зөвхөн ийм байдлаар л хүмүүс Бурханы олон удаагийн сургаал, сануулгыг анхааралтай сонсож чадна. Зөвхөн үүний дараа л Бурхан ажлын одоогийн энэ үе шатанд амийн хангалт болон үнэний илэрхийллийн ажлаа албан ёсоор эхлүүлсэн гэж хэлж болох бөгөөд Тэр “Итгэгчид ямар үзэл бодол баримтлах хэрэгтэй вэ?” болон “Бурханы ажлын алхмуудын талаар” үргэлжлүүлэн ярьсан... Ийм арга зам нь Бурханы мэргэн ухаан болон Түүний чин сэтгэлийн санаа зорилгыг харуулахгүй байна гэж үү? Энэ нь Христийн хамгийн эхний амийн хангалт, иймээс дараагийн хэдэн дэд хэсэгтэй харьцуулбал үнэн нь арай жаахан өнгөцхөн. Үүний ар дахь зарчим тун энгийн: Бурхан хүн төрөлхтний хэрэгцээний дагуу ажилладаг. Тэр сохроор үйлдэж эсвэл ярьдаггүй; зөвхөн Бурхан л хүн төрөлхтний хэрэгцээг бүрэн ойлгодог бөгөөд зөвхөн Түүнд л хүнийг гэсэн хамгийн их хайр, анхаарал байдаг.

“Ажил ба оролт” (1-ээс 10) нь өөр шинэ шатанд орж буй Бурханы үг юм, иймээс бид энэ арван бүлгээс эхэлсэн бөгөөд дараа нь “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (II)”-ийг бий болгосон. Тэрхүү шатанд Бурхан Өөрийн бүлэг дагалдагчдадаа илүү дэлгэрэнгүй шаардлага тавьсан ба энэ нь хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн талаарх мэдлэг, тэдний хэв чанарт тавих шаардлага гэх мэтийг агуулдаг. Тэдгээр хүмүүс Бурханыг дагах талаар зүрх сэтгэлдээ аль хэдийн бат шийдэж, Бурханы ялгамж чанар болон мөн чанарт эргэлзэхээ больсон учраас Тэр Өөрийг нь дагасан хүмүүст албан ёсоор Өөрийн гэр бүлийнхэн мэт хандаж эхэлсэн бөгөөд дэлхий бүтээгдсэн цаг үеэс эхлээд одоог хүртэлх Бурханы ажлын талаарх дотоод үнэнийг нөхөрлөлөөрөө тэдэнтэй хуваалцсан юм. Тэр мөн Библийн талаарх үнэнийг илчилсэн ба үүнээс ч илүүтэйгээр Тэр, Бурхан бие махбодтой болсоны жинхэнэ утга учрыг ойлгох боломжийг тэдэнд олгосон. Эдгээр үгсээс хүмүүс Бурханы мөн чанарыг болон Түүний ажлын мөн чанарыг илүү сайн ойлгож чадна, цаашлаад Бурханы авралаар дамжуулан хүмүүсийн олж авсан зүйл нь эрин үеүдийн туршид байсан эш үзүүлэгчид болон элч нарын олж авсан зүйлээс даван гарсан гэдгийг тэд ухаарах болно. Бурханы үгийн мөр болгоноос чи Түүний мэргэн ухааны хэсэг бүрийг, мөн түүнчлэн Түүний нягт нямбай хайр, халамжийг мэдэрч чадна. Эдгээр үгсийг илэрхийлж байх зуураа Тэр хүмүүст, тэдний урьдны үзэл, алдаа, тэдний өмнө нь хэзээ ч төсөөлж байгаагүй зүйл болон тэдний ирээдүйн замыг хүртэл нэг бүрчлэн илэн далангүй илчилсэн юм. Магадгүй энэ нь хүмүүсийн мэдэрч чадах хайрын хязгаарлагдмал мэдрэмж байх! Эцсийн эцэст, тэдэнд хэрэгтэй зүйлийг болон тэдний гуйсан зүйлийг Бурхан аль хэдийн хүмүүст өгсөн—Тэр татгалзаагүй ба Тэр ялангуяа шаардлага тавиагүй.

Энэ хэсэг дэх тодорхой хэдэн бүлэг нь Библийн талаарх Түүний үгс юм. Учир нь Библи хэдэн мянган жилийн хүн төрөлхтний түүхийг дагасан бөгөөд эцсийн өдрүүдийн хүмүүс Бурханыг Библиэр солих хүртэл түвшинд бүгд үүнийг Бурхан шиг авч үздэг. Энэ нь Бурханы үнэхээр үзэн яддаг зүйл юм. Иймээс завтай цагтаа Тэр Библийн дотоод түүх болон гарал үүслийг тодорхой болгох хэрэгтэй болсон. Эс бөгөөс Библи нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг орлох чадвартай байсаар байх бөгөөд тэд Библийн үгс дээр үндэслэн Бурханы үйлдлүүдийг яллаж, хэмжих болно. Библийн мөн чанар, бүтэц болон өө сэвийн талаарх Бурханы тайлбар нь үүний оршин тогтнолыг огтоос үгүйсгэж байгаа биш, мөн Библийг ч яллаж байгаа биш. Үүний оронд энэ нь үндэслэлтэй, зүй зохистой тайлбараар хангаж, Библийн анхдагч дүр зургийг сэргээж, Библид хандах хүмүүсийн буруу ойлголтуудыг засахын төлөө юм, ингэснээр бүх хүмүүс үүний талаар зөв үзэл бодолтой болж, үүнийг шүтэн мөргөхөө больж, цаашид төөрөлдөхөө болино—тэд Библид итгэх сохор итгэлээ Бурханд итгэж, шүтэн мөргөж байна гэж эндүүрдэг бөгөөд тэд үүний жинхэнэ цаад шалтгаан болон сул талуудтай нүүр тулж ч зүрхэлдэггүй. Хүн бүхэн Библийн талаар зөв ойлголттой болсныхоо дараа үүнийг эргэлзээгүйгээр хаяж, Бурханы шинэ үгсийг зоригтойгоор хүлээн зөвшөөрч чадах болно. Энэ бол эдгээр хэдэн бүлэг дэх Бурханы зорилго билээ. Энд байгаа, Бурханы хүмүүст хэлэхийг хүссэн үнэн нь Бурханы бодитой ажил эсвэл үгийг орлож чадах онол эсвэл баримт биш бөгөөд Бурханы байр суурийг орлож чадах юу ч үгүй. Хэрвээ хүмүүс Библийн торыг хаяж чадахгүй бол тэд хэзээ ч Бурханы өмнө очиж чадахгүй. Хэрвээ тэд Бурханы өмнө очихыг хүсвэл тэд эхлээд Түүнийг орлож чадах аливаа юмсаас өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг цэвэрлэх ёстой—ийм байдлаар Бурханы сэтгэл хангалуун байх болно. Хэдийгээр Бурхан энд Библийг л тайлбарласан боловч Библиэс гадна хүмүүсийн үнэхээр шүтэн мөргөдөг өөр олон алдаатай зүйлс байдаг бөгөөд тэдний шүтэн мөргөдөггүй зүйлс нь үнэхээр Бурханаас ирсэн зүйлс байдаг гэдгийг бүү март. Бурхан хүн бүхэнд, буруу замаар явахгүй байж, Бурханд итгэж, Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрөх үедээ дахин туйлширч, төөрөлдөж будилахгүй байхыг сануулахын тулд Библийг жишээ болгон ашигласан.

Бурханы хангадаг үгс өнгөцхөнөөс эхлээд гүн болдог. Тиймээс Түүний хэлдэг зүйл хүмүүсийн гадаад талын зан ааш болон үйлдлүүдээс эхлээд тэдний завхарсан зан чанар хүртэл үргэлжлүүлэн гүнзгийрдэг бөгөөд тэндээс эхлээд энэ нь улам цаашлан хүмүүсийн сэтгэл дэх хамгийн гүнзгий нууц газруудад—тэдний угийн чанарт гэрэл тусгадаг. “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (III)”–ийг илэрхийлж байх зуур Бурханы айлдварууд нь хүний мөн чанар ба ялгамж чанар болон жинхэнэ хүн гэж юу гэсэн үг вэ гэдгийг цохон тэмдэглэсэн—эдгээр нь хүмүүсийн амийн оролтын талаарх гүн гүнзгий үнэн болон үндсэн асуултууд юм. Мэдээж “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (I)”-ийг Бурханы хүнд өгсөн үнэнтэй харьцуулан бодож үзвэл “Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (III)” нь зүгээр л хэтэрхий гүн гүнзгий юм. Энэ дэд хэсэг нь хүмүүсийн хожмын зам болон тэд хэрхэн төгс болгуулах талаар авч үздэг; энэ нь хүн төрөлхтний хожим хүрэх газар мөн түүнчлэн Бурхан хүн хоёр хамтдаа амралтанд орох тухай үгсийг авч үздэг. (Одоог хүртэл эдгээр нь тэдний угийн чанар, тэдний үүрэг даалгавар болон тэдний хүрэх газрын талаар Бурханы хүнд илэрхийлсэн хамгийн амархан ойлгож болох үгс юм гэж хэлж болно.) Эдгээр үгсийг уншсан хүмүүс нь хүний үзэл, төсөөллөө хаясан хүмүүс бөгөөд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Түүний үг бүрийн талаар зөв ойлголттой байж чадах хүмүүс юм гэж Бурхан итгэж найддаг. Эдгээр үгсийг уншсан бүхэн Түүний үгийг үнэн, зам, амь хэмээн үзэж, Бурханы үгэнд хөнгөхнөөр хандаж эсвэл Түүнийг хуурахгүй гэж Тэр бүр ч илүү их найддаг. Хэрвээ хүмүүс Бурханы үгийг шалган шинжилж эсвэл судлах хандлагатайгаар эдгээр үгсийг уншвал үүний бүхий л ач холбогдол алдагдах болно. Үнэнийг эрэлхийлдэг, Бурханыг дагахаар зүрх сэтгэлдээ шийдсэн агаад Түүний талаар өчүүхэн төдий ч эргэлзээгүй хүмүүс л эдгээр үгсийн хүлээн авах эрхтэй юм.

“Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг (IV)” нь “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-ын дараа Бурханлаг чанараар илэрхийлсэн өөр төрлийн үг юм. Энэ хэсэг нь Христийн шашны бүлэглэл, урсгалууд дахь бүх хүнд хандсан Бурханы уриалга, сургаал, илчлэлийг агуулдаг, жишээлбэл: “Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” “Христтэй нийцдэггүй хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэгчид юм” гэх мэт. Түүнчлэн энэ нь: “Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” “Гурван сануулга” “Гэм буруу нь хүнийг там руу аваачна” гэх мэт хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы хамгийн тодорхой шаардлагуудыг агуулдаг. Бүх төрлийн хүмүүсийн илчлэл болон шүүлт, Бурханыг хэрхэн мэдэх тухай үгс гэх мэт олон талуудын тухай энд яригдсан. Энэ дэд хэсэг бол хүн төрөлхтнийг шүүх Бурханы шүүлтийн гол цөм гэж хэлж болно. Хамгийн мартагдашгүй зүйл бол Бурхан Өөрийн ажлыг дуусгаж байх үедээ Тэр хүмүүсийн ясанд юу байгааг буюу урвалтыг илчилсэн. Түүний зорилго нь энэ баримтыг эцэст нь хүмүүст мэдэгдэж, үүнийг тэдний зүрх сэтгэлийн хамгийн гүн хэсэгт хуулах явдал юм: Чи хэр удаан Түүний дагалдагч байсан нь хамаагүй—чиний угийн чанар Бурханаас урвадаг хэвээрээ байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн аминд туйлын төлөвшил байдаггүй, тэдний зан чанарт л харьцангуй өөрчлөлт гарсан байдаг. Хэдийгээр “Урвалт (1)” “Урвалт (2)” хэмээх энэ хоёр бүлэг нь хүмүүст цохилт өгдөг ч тэдгээр нь үнэндээ Бурханы хүмүүст өгсөн хамгийн үнэнч, өгөөмөр анхааруулга юм. Хамгийн наад зах нь хүмүүс маадгар агаад биеэ тоосон байх үедээ энэ хоёр бүлгийг уншсаныхаа дараа хорон муу зан нь хазаарлагдаж, тэд номхрох болно. Энэ хоёр бүлгээр дамжуулан Бурхан, чиний амь хэчнээн төлөвшсөн, чиний туршлага хэчнээн гүнзгий, чиний өөртөө итгэх итгэл хэчнээн их байх нь хамаагүй мөн чи хаана төрсөн, хаашаа явж байгаа нь хамаагүй Бурханаас урвах чиний угийн чанар хэдийд ч, хаана ч гарч ирж болно гэдгийг бүх хүмүүст сануулдаг. Бурханы хүн нэг бүрт хэлэхийг хүссэн зүйл бол энэ: Бурханаас урвах урвалт нь хүний угийн чанар юм. Мэдээж энэ хоёр бүлгийг илэрхийлэх Бурханы цаад санаа нь хүн төрөлхтнийг таягдах эсвэл яллах шалтаг олох явдал биш харин өөрсдийнхөө угийн чанарын талаар илүү их мэдэж, тэгснээр Түүний удирдамжийг авахын тулд цаг үргэлжид Бурханы өмнө тун хянамгай амьдарч, Түүний байгааг алдаж, эргэж буцах аргагүй замд орохоос зайлсхийхэд тэднийг хүргэхийн төлөө юм. Энэ хоёр бүлэг нь Бурханыг дагадаг бүх хүмүүсийн хувьд түгшүүрийн хонх билээ. Хүмүүс Бурханы чин сэтгэлийн санаа зорилгыг ойлгоно гэж найдаж байна. Эцсийн эцэст эдгээр үгс нь бүгд маргашгүй баримт юм, иймээс тэдгээр нь хэзээ, хэрхэн Бурханаар илэрхийлэгдсэн талаар хүн яагаад маргалддаг вэ? Хэрвээ Бурхан энэ бүх зүйлийг Өөртөө хадгалж, тэдгээрийг хэлэлгүй харин хүмүүсийг энэ л тохиромжтой цаг гэж бодох хүртэл нь хүлээсэн бол энэ нь хэтэрхий оройтохгүй гэж үү? Хамгийн тохиромжтой цаг нь хэзээ байх юм бэ?

Энэ таван хэсэгт Бурхан олон тооны арга зам болон өнцгийг ашигласан. Жишээ нь, заримдаа хошигнол ашигладаг, заримдаа Тэр шууд хангалт болон сургаалын аргыг ашигладаг; заримдаа Тэр жишээ ашигладаг бөгөөд заримдаа Тэр хатуу ширүүн зэмлэлийг ашигладаг. Ерөнхийдөө бүх төрлийн өөр өөр арга барил байдаг бөгөөд зорилго нь хүмүүсийн янз бүрийн байдал болон дур сонирхолд тааруулан хангах явдал юм. Түүний ярьдаг өнцөг нь Түүний ярьж байгаа зүйлийн өөр өөр арга барил эсвэл агуулгаас болж өөрчлөгддөг. Жишээлбэл, заримдаа Тэр “Би” эсвэл “Намайг” гэж хэлдэг, өөрөөр хэлбэл Тэр Бурханы Өөрийн өнцгөөс хүмүүстэй ярьж байна. Заримдаа Тэр гуравдагч хүний өмнөөс ярьж, “Бурхан” бол ийм, тийм гэж хэлдэг ба мөн Тэр хүмүүний өнцгөөс ярьдаг үе ч байдаг. Тэр ямар өнцгөөс ярих нь хамаагүй, энэ нь Түүний мөн чанарыг өөрчлөхгүй. Учир нь Тэр хэрхэн ярих нь хамаагүй Түүний илэрхийлж байгаа зүйл бүгд Бурханы өөрийнх нь мөн чанар юм—энэ нь бүгд үнэн бөгөөд хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй зүйл билээ.

Өмнөх:ДӨЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ЗАМ… (1)

Холбогдох агуулга

 • БИБЛИЙН ТАЛААР (2)

  Библийг бас Хуучин ба Шинэ Гэрээ гэж нэрлэдэг. “Гэрээ” гэдэг нь юуг хэлж байгааг та нар мэдэх үү? Хуучин Гэрээн дэх “гэрээ” нь, Ехова Египетчүүдийг цо…

 • ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (1)

  Өмнө нь хүмүүсийн туршлагажих байдалд маш их гажуудал байсан бөгөөд энэ нь бүр хөгийн байдаг байсан. Тэд зүгээр л Бурханы шаардлагын стандартыг ойлг…

 • ӨӨРИЙН ҮЗЛЭЭР БУРХАНЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ХҮН БУРХАНЫ ИЛЧЛЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЯАХИН ЧАДАХ БИЛЭЭ?

  Бурханы ажил үргэлжлэн урагшилдаг бөгөөд Түүний ажлын зорилго өөрчлөгддөггүй боловч ажилладаг арга барил нь ямагт өөрчлөгдөж, улмаар Бурханыг дагадаг …

 • ЦОР ГАНЦ БУРХАН ӨӨРӨӨ I

  Бурханы эрх мэдэл (I) Миний сүүлийн хэдэн нөхөрлөл нь Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай байсан. Эдгээр нөхөрлөлийг сонсс…