Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг

Энэ ном дахь түүвэр нь бүгд “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос авсан, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажилдаа зориулан Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг юм. Эдгээр нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүнд Бурханы дуу хоолойг нэн даруй сонсгохын тулд сонгосон, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг эрж хайж, судалдаг хүн бүрийн яаралтай олж авах хэрэгтэй үнэн билээ. Энэ номд буй Бурханы илэрхийлэл нь Илчлэлийн номд зөгнөсөнчлөн чуулгануудад хандан Ариун Сүнсний хэлж буй үг юм. Бурханы өнөөгийн эдгээр үг нь Бурханы илрэлт болон ажлын хамгийн сайн гэрчлэл төдийгүй Христ бол зам, үнэн, амь гэх баримтын хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Эзэний ирэхийг хүлээж, Бурханы илрэлт болон ажлыг хүсэн хүлээдэг бүх хүнд энэ номыг унших боломж олдоно гэж бид найдаж байна.

Христийн айлдварууд