Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

—Чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Xүчит Бурхан хүмүүсийг шүүж, ариусгахын тулд үг илэрхийлж, тэднийг шинэ эрин үе буюу Хаанчлалын эрин үе рүү хөтөлдөг. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы үгийн усалгаа, хангалтыг эдэлдэг хүмүүс л үнэхээр гэрэлд амьдарч, улмаар үнэн, зам, амийг олж авч чадна.