Номлолын нийтлэлүүд

3 нийтлэл

Загалмай дээр Эзэн Есүс “Биелэгдлээ” хэмээсэн нь үнэндээ юу гэсэн утгатай байсан бэ?

Загалмай дээр Эзэн Есүс “Биелэгдлээ” гэж хэлэхдээ хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажил гүйцэлдлээ гэж хэлж байсан гэдэгт Христэд итгэгчид итгэдэг. Иймээ…

Жинхэнэ Бурхан гэж хэн бэ?

Өнөөдөр ихэнх хүн итгэл бишрэлтэй, Бурхан байгаа гэдэгт итгэдэг. Тэд зүрх сэтгэлдээ байгаа Бурханд итгэдэг шүү дээ. Ийнхүү он цагийн эрхээр, өөр өөр г…