Номлолын нийтлэлүүд

25 нийтлэл

Чи Бурханы дуу хоолойг сонссон уу?

Сайн байцгаана уу, ах эгч нар аа. Хамтдаа цугларсан бид үнэхээр хувьтай—Эзэнд талархъя! Бид бүгдээрээ Бурханы үгийг сонсох дуртай, Эзэнийг угтан авахы…

Эзэн үнэхээр үүл хөлөглөн эргэж ирэх үү?

Гамшиг ар араасаа тохиолдож, цар тахал дэлхийгээр тархаж байгааг бид харж байна. Эзэн үүл хөлөглөн эргэн ирж, өөрсдийг нь тэнгэрт өөд аваачин, энэ хар…

Аврагч эргэж ирэхдээ Есүс гэгдсээр байх уу?

Эцсийн өдрүүдэд, Аврагч Төгс Хүчит Бурхан аль хэдийн газар дээр ирж, үнэнийг илэрхийлэн, хүн төрөлхтнийг бүрэн аврахаар гарч ирж, ажиллаад байна. “Үг …

Өргөгдөх гэж яг юу вэ?

2000 жилийн өмнө Эзэн Есүс цовдлогдож, золин авралын ажлаа гүйцэлдүүлснийхээ дараа, эргэж ирнэ гэж амласан. Тэр үеэс хойш бүх итгэгч Аврагчаа үүлэн дэ…

Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг золин аварсан юм байж яагаад эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ шүүлтийн ажил хийх юм бэ?

2,000 жилийн өмнө бие махбодтой болсон Эзэн Есүс хүн төрөлхтнийг нүглээс золин аврахын тулд цовдлогдож, нүглийн тахил болж, золин авралын ажлаа гүйцэл…

Бие махбодтой болох гэж юу вэ

Бид бүгдийн мэдэхээр, хоёр мянган жилийн өмнө Бурхан хүн төрөлхтнийг золин аврахын тулд хүний ертөнцөд Эзэн Есүсийн дүрээр махбод болж ирээд “Гэмшицгэ…