Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Сайн мэдээний найрал дуу
Дуу бүжгийн видеонууд клипүүд
Магтан дууны аудионууд

007 Би Бурханыг дагахаар шийдсэн

Магтан дуу
  00:00
  00:00
  • 1 Би Бурханыг дагахаар шийдсэн
  • 2 Бурханы хүмүүсийн залбирал
  • 3 Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл
  • 4 Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй
  Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй.Цааш нь унших
  Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
  Төгс Хүчит Бурханы Чуулган
  Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь
  Бурханыг дахин нэг цовдлох хүмүүс золгүй еэ!