Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

“Үг нь махбодоор илэрсэн” ном дахь эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн гол чухал үгээс авсан эшлэлүүдийг энэхүү ном нь агуулдаг. Эдгээр гол чухал үг нь үнэнийг шууд тайлбарлаж чаддаг бөгөөд Бурханы хүслийг ойлгож, Бурханы ажлыг мэдэж авч, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг мэдэх боломжийг хүмүүст шууд олгож чаддаг. Тэдгээр нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүнд зориулсан Түүний мөрийг эрж хайх гарын авлага бөгөөд тэнгэрийн хаанчлалын үүд хаалгыг олоход таныг хөтөлж чадна.