Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

Удиртгал

1Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шатны талаарх сонгодог үгс
2Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын тухай сонгодог үгс
3Бурхан бие махбодтой болохын нууцын тухай сонгодог үгс
4Библийн тухай сонгодог үгс
5Бурханы ажлын үе шат нэг бүр болон Бурханы нэрийн хоорондох харилцааны тухай сонгодог үгс
6Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох тухай сонгодог үгс
7Цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг мэдэх тухай сонгодог үгс
8Сатан хүн төрөлхтнийг хэрхэн завхруулдгийг илчилсэн тухай сонгодог үгс
9Завхарсан хүн төрөлхтний сатанлаг зан чанар, мөн чанарыг илчлэх тухай сонгодог үгс
10Хаанчлалын эрин үеийн үндсэн хууль, захиргааны зарлиг, тушаалуудын тухай сонгодог үгс
11Үнэний бодит байдалд орох тухай сонгодог үгс
(I) Бурханд итгэх тухай үгс
(II) Бурханд залбирч, шүтэн мөргөх тухай үгс
(III) Бурханд найдаж, Түүнийг хүндлэх тухай үгс
(IV) Бурхан болон хүний ажлын хоорондох ялгааны тухай үгс
(V) Ариун Сүнсний ажлыг ойлгож, муу ёрын сүнсний ажлыг таних тухай үгс
(VI) Өөрийн сатанлаг зан чанар болон уг чанарыг хэрхэн ойлгох тухай үгс
(VII) Хэрхэн үнэнч шударга хүн байх тухай үгс
(VIII) Бурханыг хэрхэн дуулгавартай дагах тухай үгс
(IX) Өөрийн үүргийг шаардлага хангахуйцаар биелүүлэх тухай үгс
(X) Бурханаас эмээж, муугаас зайлах тухай үгс
(XI) Хүний Бурхантай харилцах харилцааны тухай үг
(XII) Бурханыг мэдэх тухай үгс
(XIII) Бурханыг хайрлахаар эрж хайх тухай үгс
(XIV) Шүүлт, гэсгээлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтийг хэрхэн туулах тухай үгс
(XV) Бурханд үйлчилж, гэрчлэл хийх тухай үгс
(XVI) Сатаны нөлөөг орхиж, аврал хүртэх тухай үгс
(XVII) Зан чанарын өөрчлөлт болон Бурханаар төгс болгуулах тухай үгс
12Бурханы шаардлага, ятгалга, тайтгарал болон анхааруулгын тухай үгс
13Хүний төгсгөлийг тодорхойлох Бурханы стандартын тухай болон төрөл бүрийн хүний төгсгөлийн тухай үгс
14Хаанчлалын үзэсгэлэнтэй сайхан байдал, хүн төрөлхтний хүрэх газар, Бурханы амлалт болон ерөөлийг зөгнөсөн үгс