Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

Удиртгал

I Хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Бурханы ажлын гурван үе шатны талаарх сонгодог үгс

IV Библийн тухай сонгодог үгс

IX Бурхан завхарсан хүн төрөлхтний сатанлаг зан чанар, тэдний уг чанар болон мөн чанарыг илчилсэн тухай үгс

X Бурханы сонгосон хүмүүсийн орох ёстой үнэний бодит байдлын тухай сонгодог үгс

XI Бурханы шаардлага, уриалга, анхааруулга, тайтгарлын тухай сонгодог үгс