Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

Удиртгал

I Хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Бурханы ажлын гурван үе шатны талаарх сонгодог үгс

II Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлын тухай сонгодог үгс

III Бурхан бие махбодтой болохын нууцын талаарх үнэний тухай сонгодог үгс

IV Библийн тухай сонгодог үгс

V Бурханы ажлын үе шат нэг бүр болон Бурханы нэрийн хоорондох харилцааны тухай сонгодог үгс

VI Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох тухай сонгодог үгс

VII Бурхан Өөрөө, цор ганц гэдгийг мэдэх тухай сонгодог үгс

VIII Сатан хүн төрөлхтнийг хэрхэн завхруулдаг болон Сатаны муу ёрын мөн чанарыг Бурхан илчилсэн тухай үгс

IX Бурхан завхарсан хүн төрөлхтний сатанлаг зан чанар, тэдний уг чанар болон мөн чанарыг илчилсэн тухай үгс

X Бурханы шаардлага, уриалга, анхааруулга, тайтгарлын тухай сонгодог үгс

XI Хүний үр дүнг тодорхойлох Бурханы стандартын тухай болон бүх төрлийн хүний төгсгөлийн тухай сонгодог үгс

XII Хаанчлалын үзэсгэлэнтэй сайхан байдал, хүн төрөлхтний хүрэх газр, Бурханы амлалт болон ерөөлийн талаарх Бурханы зөгнөлийн тухай үгс