Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

НОМ

 • Үг нь махбодоор илэрсэн

  Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

 • Үг нь махбодоор илэрсэн (Үргэлжлэл)

  Хүн бүхэн, Бурханыг гэсэн эрэл хайгуулдаа, Бурханыг үнэхээр ойлгож, үнэхээр танин мэдэж, үнэхээр мэдэж авсан эсэхээ, олон янзын хүмүүст Бурхан ямар хандлага баримталдгийг тэр үнэхээр мэддэг эсэхээ мөн Бурханы чиний дээр ажиллаж байгаа болон чиний үйлдэл бүрийг Бурхан хэрхэн тодорхойлдгийг үнэхээр ойлгож байгаа эсэхээ харахын тулд Бурханд итгэх өөрийн амьдралыг шинээр шинжилж үзэх ёстой.

 • Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

 • Христийн ярианы тэмдэглэлүүд

  Энэхүү номонд хүний мөн чанар, хүний одоогийн нөхцөл байдлын талаар онцолж, хүмүүсийн зоривол зохих зорилтыг ойлгомжтой тодорхойлж, хүний уг чанарыг хамарсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн болно.

 • Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй (Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

  Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрнүүд, Түүний бие махбодтой болсоны нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах вэ? болон Бурханы үгийн үнэний үзэгдлийн бусад талуудын талаар энэ номонд түүвэрлэн оруулсан, ингэснээр сүүлчийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн авсан шинэ итгэгчдэд эдгээр нь аль болох хурдан үндэслэх юм.

 • Хаанчлалын сайн мэдэний тухай Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

  Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгсийн түүвэр энэ номонд багтсан бөгөөд Бурханы илрэлтэнд найдан залбирч байгаа бүх хүмүүст Аврагч цагаан үүлэн дээр сууж аль хэдийн ирсэн гэдгийг гэрчилж, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь нэгэн Бурхан – Тэр бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээсэн Хурга юм гэдгийг хүн төрөлхтөнд ухааруулдаг.

 • Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

  Төгс Хүчит Бурхан – эцсийн өдрүүдийн Христ агаад эргэн ирсэн Есүсийн үгс нь – Бурханы илрэлт болон ажилд гэрчлэл хийж, хүн төрөлхтнийг аврахын төлөөх Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний нууцуудыг илчилдэг. Энэ номонд, бүх шашны хүмүүс болон үнэн замаар цангаж, үүнийг эрж хайж байгаа хүмүүсийн асуултуудыг шийдвэрлэж, Түүний үг бол үнэн, зам, амь гэдгийг харах боломжийг хүмүүст олгохын тулд эцсийн өдрүүдийн Христийн илэрхийлсэн үнэнээс түүвэрлэн оруулсан юм.

 • Христийн сэнтийн ѳмнѳх шүүлт

  Сүүлчийн өдрүүдийн агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт эхэлсэн! Сүүлчийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан—хүн төрөлхтнийг шүүх болон ариусгах Өөрийн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийлсэн. Бурханы үгийн илчлэл болон шүүлтээр дамжуулан Бурханы сонгосон хүмүүс Сатаны ялзруулалтын бодит байдлыг аажмаар ухаарч, Сатаны нөлөөнөөс ангижрах замыг олж, амийн зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж байна. Эдгээр бодит туршлагууд нь Төгс Хүчит Бурханы гүйцэтгэсэн шүүлтийн ажил бол хүн төрөлтнийг бүхэлд нь аврах ажил юм гэдгийг гэрчлэн харуулдаг.

 • Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Хуваалцах
Татах