Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог

(Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Удиртгал

БУРХАНЫ ИЛРЭЛТ ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙГ АВЧИРСАН

ШҮҮЛТ, ГЭСГЭЭЛТЭЭС НЬ БУРХАНЫ ИЛРЭЛТИЙГ ХАРАХ НЬ

Шинэ итгэгчдийн юун түрүүнд зэвсэглэх ёстой үзэгдлийн тухай үнэн

1-р бүлэг. Төгс Хүчит Бурхан бол бүх зүйлийг бүтээсэн цор ганц жинхэнэ Бурхан юм

2-р бүлэг. Бурханы нэрсийн тухай үнэн

3-р бүлэг. Бурханы ажлын гурван үе шатны тухай үнэн

4-р бүлэг. Эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлын тухай үнэн

5-р бүлэг. Бие махбодтой болсон Бурханы тухай үнэн

6-р бүлэг. Бурханд итгэх итгэлдээ чиний эзэмших ёстой хэд хэдэн төрлийн ялгаа

7-р бүлэг. Бурханд итгэх итгэлдээ чиний ойлгох ёстой үнэний бусад талууд

8-р бүлэг. Төрөл бүрийн хүмүүсийн төгсгөл ба хүнд өгсөн Бурханы амлалт