4. Бурханы шалгалт, цэвэршүүлэлтийн ажлын ач холбогдол

Холбогдолтой Бурханы үг:

Хүмүүсийн ямар дотоод байдал руу эдгээр шалгалт чиглэдэг вэ? Тэдгээр нь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадваргүй, тэрслүү зан чанар луу нь чиглэсэн байдаг. Хүмүүсийн дотор ихээхэн бохирдсон зүйл, ихээхэн хуурамч зүйл байдаг, иймээс Бурхан тэднийг ариусгахын тулд шалгалтад өртүүлдэг. Гэхдээ хэрвээ өнөөдөр чи Түүнийг хангалуун болгох чадвартай байвал ирээдүйн шалгалтууд чамайг төгс болгоно. …

Хэрвээ чи Бурханы зан чанарыг мэддэггүй бол шалгалтын үеэр гарцаагүй унана, яагаад гэвэл чи Бурхан яаж хүмүүсийг төгс болгодгийг, ямар арга замаар тэднийг төгс болгодгийг мэддэггүй бөгөөд Бурханы шалгалтууд чам дээр ирж, үзэлтэй чинь нийцэхгүй байх үед чи бат зогсож чадахгүй. Бурханы жинхэнэ хайр бол Түүний бүхий л зан чанар бөгөөд Бурханы зан чанар бүхэлдээ чамд харагдах үед энэ нь чиний махан биед юу авчирдаг вэ? Бурханы зөвт зан чанар чамд харагдах үед махан бие чинь ихээхэн өвдөлт шаналал амсах нь гарцаагүй. Хэрвээ чи энэ шаналлыг амсахгүй бол Бурханаар төгс болгуулж чадахгүй, Бурханд жинхэнэ хайрыг зориулж ч чадахгүй. Хэрвээ Бурхан чамайг төгс болговол Өөрийн бүх зан чанарыг чамд гарцаагүй харуулна. Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл Бурхан Өөрийн бүхий л зан чанарыг хэзээ ч харуулж байгаагүй—гэвч эцсийн өдрүүдэд Өөрийн урьдчилан тогтоож, сонгосон энэ бүлэг хүмүүст үүнийг илчилдэг бөгөөд хүмүүсийг төгс болгосноор Өөрийн зан чанарыг ил болгож, үүгээр дамжуулан бүлэг хүмүүсийг бүрэн төгс болгодог. Энэ бол хүмүүсийн төлөө гэсэн Бурханы жинхэнэ хайр юм. Өөрсдийг нь гэсэн Бурханы жинхэнэ хайрыг мэдрэх нь хүмүүсээс туйлын их зовлон зүдгүүр амсаж, өндөр төлөөс төлөхийг шаарддаг. Зөвхөн үүний дараа л Бурхан тэднийг авч чадна, мөн тэд Бурханд жинхэнэ хайраа буцаан өгч чадах ба тэр үед л Бурханы зүрх сэтгэл хангалуун байх болно. Хэрвээ хүмүүс Бурханаар төгс болгуулахыг хүсдэг бол, Түүний хүслийг биелүүлж, өөрсдийн жинхэнэ хайрыг Бурханд бүрэн өгөхийг хүсдэг бол нөхцөл байдлуудаас ихээхэн зовлон шаналал, тарчлалыг туулж, үхэхээс дор өвдөлтийг амсах ёстой ба эцэстээ тэднээс жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд буцааж өгөхийг шаардах болно. Хүн Бурханд үнэхээр хайртай юу, үгүй юу гэдэг нь зовлон бэрхшээл болон цэвэршүүлэлтийн үеэр илчлэгддэг. Бурхан хүмүүсийн хайрыг ариусгадаг бөгөөд энэ нь ч бас зовлон бэрхшээл, цэвэршүүлэлтийн дунд л хийгддэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь л үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-аас

Хүний төлөв байдал болон Бурханд хандах хандлагатай нь нүүр тулаад Бурхан шинэ ажил хийж, Өөрийнх нь талаарх мэдлэг, Өөрт нь хандах дуулгавартай байдлын аль алийг болон хайр, гэрчлэлийг хоёуланг нь эзэмших боломжийг хүнд олгосон. Иймээс хүн Бурханы цэвэршүүлэлт төдийгүй шүүлт, харьцалт, засалтыг туулах ёстой, ингэлгүйгээр хүн Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй бөгөөд үнэхээр Түүнийг хайрлаж, Түүнд гэрчлэл хийж хэзээ ч чадахгүй. Бурхан хүнийг зүгээр л өрөөсгөл үр нөлөөний төлөө бус, харин олон талт үр нөлөөний төлөө цэвэршүүлдэг. Энэ маягаар л Бурхан, үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй хүмүүст шийдвэр, хайрыг нь төгс болгохын тулд цэвэршүүлэлтийн ажил хийдэг. Үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй, Бурханыг хүсэн эрмэлздэг хүмүүст ийм цэвэршүүлэлтээс илүү утга учир, ач тустай зүйл гэж үгүй. Бурхан бол эцсийн эцэст Бурхан учир Бурханы зан чанарыг хүн амархан мэдэж, ойлгож чаддаггүй. Ер нь Бурхан хүнийх шиг зан чанартай байх боломжгүй, иймээс Түүний зан чанарыг мэднэ гэдэг хүнд амаргүй байдаг. Үнэнийг хүн төрөлхөөсөө эзэмшдэггүй бөгөөд Сатанаар завхруулагдсан хүмүүс амархан ойлгодоггүй; хүн үнэнгүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх шийдвэргүй байдаг бөгөөд зовж, цэвэршүүлэгдэж, шүүгдэхгүй бол шийдвэр нь хэзээ ч төгс болгуулахгүй. Цэвэршүүлэлт нь бүх хүний хувьд шаналгаатай, хүлээн зөвшөөрөхөд маш хэцүү байдаг—гэсэн ч цэвэршүүлэлтийн үеэр Бурхан зөвт зан чанараа хүнд ил болгож, хүнд тавих шаардлагаа олонд тунхаглаж, хүнийг улам их гэгээрэл, улам бодитой засалт, харьцалтаар хангадаг; Тэрээр баримт, үнэн хоёрыг харьцуулах замаар хүнд өөрийнх нь талаар болон үнэний талаар илүү их мэдлэг өгч, Бурханы хүслийн талаарх улам их ойлголттой болгож, улмаар Бурханыг илүү жинхэнэ, цэвэр ариунаар хайрлах боломжийг олгодог. Энэ нь цэвэршүүлэлт хийх Бурханы зорилго юм. Бурханы хүнд хийдэг бүх ажил нь өөрийн гэсэн зорилго, ач холбогдолтой байдаг; Бурхан утга учиргүй ажил хийдэггүй, хүнд ашиггүй ажил ч хийдэггүй. Цэвэршүүлэлт нь хүмүүсийг Бурханы өмнөөс холдуулна гэсэн үг биш, тэднийг тамд устгана гэсэн үг ч биш. Энэ нь, цэвэршүүлэлтийн үеэр хүний зан чанар, сэдэл, хуучин үзэл бодлыг нь өөрчилнө, Бурханыг гэх хайрыг нь өөрчилнө, хүний бүхий л амьдралыг өөрчилнө гэсэн үг юм. Цэвэршүүлэлт бол хүнийг турших жинхэнэ туршилт, жинхэнэ сургалтын нэг хэлбэр бөгөөд цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүний хайр төрөлхийн чиг үүргээ биелүүлж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна”-аас

Бурханы цэвэршүүлэлт хэдий чинээ агуу байна, хүмүүсийн зүрх сэтгэл төдий чинээ Бурханыг хайрлах чадвартай байдаг. Зүрх сэтгэл дэх шаналал нь тэдний аминд ач тустай бөгөөд Бурханы өмнө тэд улам амар амгалан, Бурхантай харилцах харилцаа нь илүү ойр дотно байж, Бурханы дээдийн дээд хайр, дээдийн дээд авралыг улам сайн харж чаддаг. Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлт туулж, Иов хэд хэдэн шалгалтыг амссан. Хэрвээ Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байвал та нар ч гэсэн олон зуун удаа цэвэршүүлэлтэд орох ёстой; та нар энэ үйл явцыг туулж, энэ алхамд түшиглэх үедээ л Бурханы хүслийг хангалуун болгож, Бурханаар төгс болгуулж чадна. Цэвэршүүлэлт бол Бурхан хүмүүсийг төгс болгодог шилдэг арга барил юм; цэвэршүүлэлт болон гашуун шалгалтууд л хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх жинхэнэ хайрыг гаргаж чадна. Бэрхшээлгүйгээр хүмүүст Бурханыг гэх жинхэнэ хайр дутдаг; тэднийг дотроос нь туршиж, цэвэршүүлэлтэд үнэхээр оруулахгүй бол зүрх сэтгэл нь үргэлж гадна хөвж байх болно. Тодорхой хэмжээнд цэвэршүүлэгдсэнээрээ чи өөрийнхөө сул тал, хүндрэл бэрхшээлийг харж, хэр их дутагдалтай гэдгээ болон тулгарсан олон асуудлыг даван гарах чадваргүй гэдгээ харж, дуулгаваргүй байдал чинь хэр их болохыг ч бас харна. Шалгалтын үеэр л хүмүүс бодит байдлаа үнэхээр мэдэж авч чаддаг бөгөөд шалгалт нь хүмүүсийг төгс болгуулах чадвар сайтай болгодог.

Амьдралдаа Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлтийг туулж, олон зовлон зүдүүр амссан. Энэхүү цэвэршүүлэлт Бурханыг хайрлах дээдийн дээд хайрынх нь суурь бөгөөд бүхий л амьдралынх нь хамгийн ач холбогдолтой туршлага болсон юм. Тэр Бурханы төлөөх дээдийн дээд хайрыг эзэмшиж чадсан нь нэг талаараа Бурханыг хайрлая гэсэн шийдвэрээс нь болсон; гэхдээ үүнээс ч илүүтэйгээр түүний туулсан цэвэршүүлэлт болон зовлонгоос болсон юм. Энэ зовлон нь Бурханыг хайрлах замд түүний замч болж, хамгийн дурсамжтай зүйл нь болсон билээ. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлах үедээ цэвэршүүлэлтийн өвдөлтийг амсахгүй бол хайр нь ердийн байдал болон тэдний шилэлт, сонголтоор дүүрэн байдаг; иймэрхүү хайр нь Сатаны санаагаар дүүрэн бөгөөд ерөөсөө Бурханы хүслийг хангалуун байлгах чадваргүй юм. Бурханыг хайрлах шийдвэртэй байх нь Бурханыг үнэхээр хайрлахтай адилгүй. Тэдний зүрх сэтгэл дотроо боддог бүхэн нь Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгахын төлөө байж, бодлууд нь хүний ямар ч санааг агуулдаггүй мэт, тэд бүхэлдээ Бурханы төлөө байдаг мэт боловч ийм бодлыг нь Бурханы өмнө аваачих үед Бурхан сайшааж ерөөдөггүй. Хүмүүс бүх үнэнийг бүрэн ойлгосон үед—бүгдийг нь мэдэж авсан үед ч гэсэн—үүнийг Бурханыг хайрлаж буйн тэмдэг гэх ч юм уу, энэ хүмүүс Бурханыг үнэхээр хайрладаг гэж хэлж болохгүй. Хүмүүс олон үнэнийг ойлголоо ч гэсэн цэвэршүүлэлтийг амсалгүйгээр эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг; цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүмүүс эдгээр үнэний бодит утга учрыг ойлгож, тэр үед л эдгээрийн дотоод утга учрыг жинхэнээсээ үнэлж чаддаг. Тэр үед тэд дахин оролдох үедээ үнэнийг зүй зохистойгоор, Бурханы хүслийн дагуу хэрэгжүүлж чаддаг; тэр үед хүний санаа нь цөөрч, төрөлх байдал нь буурч, сэтгэл хөдлөл нь багасдаг; тэр үед л тэдний хэрэгжүүлэлт нь Бурханыг гэх хайрын жинхэнэ илэрхийлэл байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна”-аас

Бурхан хүнийг цэвэршүүлэхээр ажиллах үед хүн зовдог. Цэвэршүүлэлт их байх тусам, Бурханыг гэх хайр нь илүү их болдог бөгөөд Бурханы агуу хүч чадал хүнд илүү их илчлэгддэг. Цэвэршүүлэлт бага байх тусам Бурханыг гэх хайр нь бага болж, Бурханы агуу хүч чадал хүнд илчлэгдэх нь бага байдаг. Цэвэршүүлэлт, шаналал, тарчлал нь хэдий чинээ их байна Бурханыг гэх хүний жинхэнэ хайр төдий чинээ гүнзгий, Бурханд итгэх итгэл нь төдий чинээ үнэнч, Бурханы тухай мэдлэг нь төдий чинээ гүн байх болно. Асар их цэвэршүүлэлт, шаналал болон ихээхэн харьцалт, сахилгажуулалт туулдаг хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр нь илүү гүн, Бурханы тухай мэдлэг нь илүү гүнзгий, нэвтэрхий байдаг гэдгийг чи өөрийн туршлагаас харах болно. Нэг ч удаа Харьцалт туулаагүй хүмүүс өнгөц мэдлэгтэй байдаг бөгөөд “Бурхан бол маш сайн, Тэр хүмүүст нигүүлсэл үзүүлснээр хүмүүс Түүнийг таашааж чаддаг” хэмээн хэлж л чадна. Хэрэв хүмүүс харьцалт, сахилгажуулалт туулсан бол Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг ярьж чадна. Тэгэхээр хүн дэх Бурханы ажил хэдий чинээ их гайхалтай байна, энэ нь төдий чинээ их үнэ цэнтэй, ач холбогдолтой байдаг. Энэ нь чиний хувьд ойлгошгүй, үзэлтэй чинь нийцэшгүй байх тусам чамайг төдий чинээ байлдан дагуулж, олж авч, төгс болгож чадна. Бурханы ажлын ач холбогдол үнэхээр агуу! Хэрэв Тэр хүнийг ийм байдлаар цэвэршүүлээгүй бол, ийм аргаар ажиллаагүй бол Бурханы ажил үр нөлөөгүй, ач холбогдолгүй байх байсан. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд Тэрээр бүлэг хүмүүсийг сонгосны ер бусын утга учрын цаад шалтгаан юм. Бурхан энэ бүлэг хүмүүсийг сонгож, олж авна гэж өмнө нь хэлж байсан. Та нарын дотор хийж байгаа Түүний ажил хэдий чинээ агуу байна, Бурханыг гэх та нарын хайр төдий чинээ илүү гүн, илүү цэвэр байдаг. Бурханы ажил хэдий чинээ агуу байна, Түүний мэргэн ухааныг хүн төдий чинээ ухамсарлаж чадах бөгөөд Түүний талаарх хүний мэдлэг төдий чинээ илүү гүн байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос

Бурхан хүнийг эерэг болон сөрөг талд хоёуланд нь төгс болгож чадна. Энэ нь чи туршлагажих чадвартай эсэхээс болон чи Бурханаар төгс болгуулахыг зорьдог эсэхээс хамаардаг. Хэрвээ чи үнэхээр Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайдаг бол сөрөг зүйл чамд хохирол учруулж чадахгүй, харин чамд илүү бодит зүйлсийг авчирч, чамайг өөрийнхөө дотор дутагдаж байгаа зүйлийг бүр их мэдэх чадвартай болгож, өөрийнхөө бодит байдлыг даван туулах чадвартай болгож, хүнд юу ч байдаггүй ба хүн юу ч биш гэдгийг харахад хүргэдэг; хэрвээ шалгалтуудыг туулаагүй бол чи мэдэхгүй бөгөөд чи бол бусдаас дээгүүр, бүх хүнээс илүү сайн гэж үргэлж чамд санагдах болно. Энэ бүхнээр дамжуулан чи урьд нь тохиолдсон бүхэн Бурханаар хийгдсэн ба Бурханаар хамгаалагдсан гэдгийг харах болно. Шалгалтуудад орох нь чамайг хайр эсвэл итгэлгүй болгож орхидог, чамд залбирал дутагддаг бөгөөд чи магтан дуу дуулах чадваргүй байдаг—өөрийн мэдэлгүйгээр энэ бүхний дунд чи өөрийгөө мэдэж авдаг. Бурханд хүнийг төгс болгох олон арга барил бий. Тэр хүний завхарсан зан чанартай харьцахын тулд бүх төрлийн орчныг хэрэглэдэг бөгөөд хүнийг ил гаргахын тулд янз бүрийн зүйл ашигладаг; нэг талаараа Тэр хүнтэй харьцдаг, нөгөө талаар Тэр хүнийг ил гаргадаг бөгөөд өөр нэг талаар Тэр хүнийг илчилж, хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх “нууцуудыг” ухан гаргаж, илчилж, түүний олон байдлуудыг илчилснээр өөрийнх нь угийн чанарыг хүнд харуулдаг. Бурхан, илчлэл, харьцалт, цэвэршүүлэлт, гэсгээлт гэсэн олон аргаар дамжуулан хүнийг төгс болгодог—ингэснээр хүн Бурхан бол практик гэдгийг мэдэж болох юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт дээр төвлөрдөг хүмүүс л төгс болгуулж чадна”-аас

Бурханд итгэхдээ хүмүүс ирээдүйд ерөөл олж авахаар эрж хайдаг; энэ нь тэдний итгэлийн зорилго юм. Бүх хүнд ийм санаа зорилго, найдвар байдаг боловч тэдний уг чанар дахь завхралыг шалгалтуудаар дамжуулан шийдвэрлэх ёстой. Чиний ариусгагдаагүй аль ч тал бай, эдгээр нь цэвэршүүлэгдэх ёстой талууд чинь юм—энэ бол Бурханы зохицуулалт. Бурхан чамд зориулсан орчныг бүтээж, завхралыг чинь мэдүүлэхийн тулд тэнд чамайг албаар цэвэршүүлдэг. Эцэст нь чи, насан эцэслэсэн ч далд явуулга, хүслээ орхиод, Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтад захирагдахыг илүүд үзэх хэмжээнд очдог. Иймээс хэдэн жилийн цэвэршүүлэлтгүй, тодорхой хэмжээний зовлон туулаагүй хүмүүсийн хувьд, өөрсдийн бодол болон зүрх сэтгэл дэх бие махбодын завхралын хүлээсээс ангижирч чадахгүй. Сатаны хүлээсэнд автсаар байгаа аль ч тал бай, өөрийн гэсэн хүсэл, шаардлага агуулсаар байгаа аль ч тал бай, эдгээр нь чиний зовох ёстой талууд юм. Зовлонгоор л дамжуулан хүмүүс сургамж авч, үнэнийг олж авч, Бурханы хүслийг ойлгож чадна. Үнэн хэрэгтээ зовлонт шалгалтыг туулснаар олон үнэнийг ойлгодог. Тав тухтай, амар тайван орчинд, эсвэл орчин нөхцөл таатай байх үед хэн ч Бурханы хүслийг ухан ойлгож, Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухааныг танин мэдэж, Бурханы зөвт зан чанарыг үнэлж чадахгүй. Тэгэх боломжгүй!

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Шалгалтуудын дунд Бурханыг хэрхэн хангалуун байлгах вэ”-ээс

Өмнөх: 3. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлын ач холбогдол

Дараах: 5. Аврагдаж, төгс болгуулахын тулд чи Бурханд хэрхэн итгэх ёстой вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх