Өдөр тутмын Бурханы үг

Энэхүү номд “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос сонгож авсан хэсгүүд багтсан билээ. Бурханы үгээс үнэн болон өдөр тутмын амийн хангалтыг хүртэх боломжийг Бурханы сонгосон хүмүүст олгох үүднээс хүмүүсийн амийн оролтод хамгийн сургамжтай, Төгс Хүчит Бурханы гол чухал эдгээр үгийг хүмүүсийн таашаалд нийцүүлэн тусгайлан сонгож авсан юм. Ийнхүү үнэнийг хайрладаг хүмүүс үүнийг ойлгож, Бурханы өмнө амьдарч, Бурханаар авруулж, төгс болгуулах боломжтой боллоо. Бурханы эдгээр гол чухал үг бол үнэний илэрхийлэл; түүнчлэн, амийн хамгийн чухал онч мэргэн үг тул хүмүүст үүнээс илүү сургамжтай, ач тустай үг гэж үгүй. Хэрэв чи эдгээр үгээс өдөр бүр нэг хэсгийг үнэхээр таашаан эдэлж чадаж байвал энэ л чиний хамгийн агуу зол завшаан бөгөөд чи Бурханаар ерөөгджээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

Татах