Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Зургийн үзэсгэлэн: Төгс Хүчит Бурханы илрэлт, ажил ба Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы түүх

“Харагтун, Би хурдан ирнэ” гэв. (Илчлэл 22 : 7). “Аянга зүүнээс...