Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Мэдэгдэл

Энэ цахим хуудсанд нийтлэгдсэн бүх текст, видео бичлэг, аудио бичлэг, зурагнууд, лого болон бусад материалууд нь Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы өмч буюу хууль ёсны дагуу ашиглах зохиогчийн лицензтэй болно. Энэ нь, та бүхний үндэсний хуулиудаар, Өмнөд Солонгосын хууль болон олон улсын зохиогчийн эрх, худалдааны эрх, оюуны өмчийн бусад эрхтэй холбоотой олон улсын гэрээ конвенцийн дагуу хамгаалагдсан. Цахим хуудас руу орохоосоо өмнө энэхүү Мэдэгдлийг анхааралтай уншаарай. Хэрвээ та бүхэн энэ цахим хуудсан дээрх материалыг үргэлжлүүлэн уншиж, татаж авч эсвэл ашиглаж байгаа бол энэхүү Мэдэгдлийн бүх нөхцлийг уншсан, хүлээн зөвшөөрсөн, хүндэтгэн дагана гэсэн үг юм.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь ашгийн бус Чуулган. Та бүхэн энэ цахим хуудсан сайт дээрх бүх агуулгыг үнэ төлбөргүйгээр хуулбарлах эсвэл татаж авч ашиглах боломжтой. Гэхдээ та энэ цахим хуудсан дээрх ямар нэгэн агуулга материалыг ашиглах үедээ энэ нь Төгс Хүчит Бурханы Чуулганых болохыг мөн, энэ цахим хуудас руу орох линкийг дурдан зааж өгөх ёстой. Энэ цахим хуудсан дээрх агуулгыг байгаа байдлаар нь ашиглана уу; материалыг завсарлан, сайжруулж, мушгин гуйвуулж эсвэл худалдааны зорилгоор ашиглаж үл болно. Тус цахим хуудасны агуулга, мэдээллийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы нэр хүндийг унагаах эсвэл сүүлчийн өдрүүдийн үед Төгс Хүчит Бурханы сайн мэдээг гэрчлэх, номлох зорилготойгоор, энэхүү цахим хуудасны эсрэг ашиглаж үл болно. Чуулганы эрх ашигт муугаар нөлөөлөх зорилгоор Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы нэрээр мэдээлэл гаргаж болохгүй. Хэрвээ ийм үйлдэл хийвэл бид холбогдох хүн /хүмүүстэй/ хууль ёсны хариуцлага тооцно. Ямар ч хэвлэл мэдээлэл, бүлэг, байгууллага энэхүү цахим хуудасны агуулгыг, төгсгөлийн өдрүүдэд Бурханы сайн мэдээг номлох зорилгоор хувилан олшруулж ашиглаж болно. Та бүхэн цахим хуудасны агуулгыг ямар нөхцлөөр ашиглах тухайгаа бидэнд мэдээлбэл бид маш их талархана.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы бүртгэлтэй худалдааны тэмдэг болон бусад дүрслэлийн тэмдгүүдийг бүгдийг нь Төгс Хүчит Бурханы Чуулган эзэмшдэг. Тэдгээрийг ашиглахыг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы бичгэн зөвшөөрөлгүй хэнд ч үл зөвшөөрнө.

Хэрэв та бүхэнд манай сайтын агуулгатай холбоотой ямар нэгэн зөрчлийн талаар сэжиг төрвөл нэн даруй бидэнд үнэн бодит, хүчин төгөлдөр бичгэн баталгаа гаргаж мэдээлнэ үү. Бид тухайн асуудлыг нотолгоотойгоор, шуурхай шийдвэрлэнэ.

Цахим шуудангийн хаяг: info@almightygod.church