Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

НОМ

 • Үг нь махбодоор илэрсэн

  Энэ нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы бүх хүн төрөлхтөнд хандсан эхний удаа байсан юм. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

 • Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  Төгс Xүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ хүмүүсийг үгээр шүүн ариутгаж, тэднийг шинэ эрин буюу Хаанчлалын эрин үед хөтлөнө. Түүний ноёрхол дор дуулгавартай дагадаг бүх хүмүүс илүү дээд үнэнийг эдэлж, илүү их ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.

 • Эцсийн өдрүүдийн Христ Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс

  Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгсийн сонгодог түүврийг энэ номонд эмхэтгэсэн. Эдгээр үг нь Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг бүх хүмүүст Түүний мөрийг эрж хайхад нь замчлах гарын авлага юм. Тэдгээр нь тэнгэрийн хаанчлалын үүдийг олоход таныг хөтөлж чадна.

 • Хаанчлалын сайн мэдээний тухай Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгс (Түүвэр)

  Төгс Хүчит Бурханы сонгодог үгсийн түүвэр энэ номонд багтсан бөгөөд Бурханы илрэлтэнд найдан залбирч байгаа бүх хүмүүст Аврагч цагаан үүлэн дээр сууж аль хэдийн ирсэн гэдгийг гэрчилж, Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь нэгэн Бурхан – Тэр бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, хуйлмал ном болон долоон лацыг нээсэн Хурга юм гэдгийг хүн төрөлхтөнд ухааруулдаг.

 • Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчлэлүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

  Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ олон янзын үнэнийг илэрхийлж, Библи дэх үнэн болон нууц бүрийг ил болгож, Бурханы ажлын гурван үе шатны дотоод түүх, Бурхан махбодтой болсны нууц, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил гэх мэтийг хүн төрөлхтөнд илчилсэн. Энэ нь, Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт бөгөөд Тэр бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт мөн гэдгийг гэрчилдэг.

 • Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог (Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

  Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрнүүд, Түүний бие махбодтой болсоны нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах вэ? болон Бурханы үгийн үнэний үзэгдлийн бусад талуудын талаар энэ номонд түүвэрлэн оруулсан, ингэснээр сүүлчийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн авсан шинэ итгэгчдэд эдгээр нь аль болох хурдан үндэслэх юм.

 • Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

  Бид Бурханыг магтан шинэ дуу дуулах үедээ, бид бол Илчлэлийн номонд зөгнөгдсөн, Хургыг дагаж, шинэ дууг дуулж байгаа бүлэг хүмүүс юм гэдгээ мэдэрч чаддаг. Бид Бурханы сэнтийн өмнө очиж, Хурганы хуримын зоогонд оролцсондоо үнэхээр их ерөөгдсөн гэдгээ бид жинхэнээсээ мэдэрдэг.

 • Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханы илрэлтийг харагтун

  Энэ ном бол бие махбодтой болсон Бурхан, мөн түүнчлэн хүн төрөлхтнийг аврах ажлын гурван үе шаттай холбоотой үнэний түүвэр юм. Эдгээр үнэн нь, Бурханы айлдваруудаар дамжуулан эцсийн өдрүүд дэх Христийн ажил болон илрэлтийг харж, цаашлаад Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс, Тэр үнэнийг илэрхийлсэн бөгөөд эцсийн өдрүүдэд “Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн” ажлыг хийдэг, тэгснээрээ хүн төрөлхтнийг Бурханы сэнтий рүү буцахад хөтөлдөг гэдгийг мэдэж авах боломжийг хүмүүст олгодог.

 • Христийн шүүх суудлын өмнөх туршлагын тухай гэрчлэлүүд

  Сүүлчийн өдрүүдийн агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт эхэлсэн! Сүүлчийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан—хүн төрөлхтнийг шүүх болон ариусгах Өөрийн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийлсэн. Бурханы үгийн илчлэл болон шүүлтээр дамжуулан Бурханы сонгосон хүмүүс Сатаны ялзруулалтын бодит байдлыг аажмаар ухаарч, Сатаны нөлөөнөөс ангижрах замыг олж, амийн зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж байна. Эдгээр бодит туршлагууд нь Төгс Хүчит Бурханы гүйцэтгэсэн шүүлтийн ажил бол хүн төрөлтнийг бүхэлд нь аврах ажил юм гэдгийг гэрчлэн харуулдаг.

 • Ялагчдын гэрчлэлүүд

  Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа Хятадын эх газарт явуулсан, хэдийгээр Бурханы сонгосон хүмүүс Хятадын засгийн газрын харгис, хэрцгий хавчилт шахалтыг туулсан боловч тэд Сатаныг ялсан ялалтын талаар хангинасан гэрчлэл хийж, Бурханы үгийн удирдамж дор ялагдашгүй агаад гуйвшгүй үнэнч байсаар ирсэн юм. Төгс Хүчит Бурхан, Хаанчлалын эрин үед бүлэг ялагчдыг бий болгож, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснийг баримтууд бүрэн батлан харуулдаг.

 • Би Төгс Хүчит Бурхан руу хэрхэн буцан очсон тухай

  Бурхан руу эргэсэн өөрсдийнх нь аяны тухай онцгой түүх Бурханд итгэгч бүрд бий. Энэхүү ном Бурханы сонгосон хүмүүсийн Төгс Хүчит Бурханы үгийн удирдамжийг хүлээн авсан тухай туршлагыг хуваалцдаг. Зарим нь шашны үзлийнхээ хүлээс, хязгаарлалтаас чөлөөлөгдөж, зарим нь шашны хүрээний антихрист хүч болон Хятадын Коммунист Намын ёрын муу хүчний саад бартаа, хяхалт хавчлагаас зугтаж, харин зарим нь дэлхий ертөнцийн ёрын муу чиг хандлагын талаар ялган таньдаг. Эцэст нь тэд бүгдээрээ үнэн зам юу болохыг тодорхойлж, Бурханы сэнтийн өмнө ирдэг; эдгээр нь тэдний сэтгэл хөдөлгөм түүх билээ. Энэ онцгой туршлагууд нь дор бүрнээ, Сатан хүн төрөлхтнийг хэрхэн хүлж, хорлодгийг илчилдэг бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр Бурханы үгийн эрх мэдэл, хүч чадлыг харуулж, зөвхөн Бурхан л хүнийг гэх хайр болон аврал юм гэдгийг харуулдаг.

Татах  PDF Татах  epub Татах  TXT  UTF8 Татах  TXT  GBK
Хуваалцах
Татах