Христийн шүүх суудлын өмнөх туршлагын тухай гэрчлэлүүд

I Боть

Эцсийн өдрүүдийн агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт эхэллээ! Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг шүүж, цэвэрлэх ажлаа гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийллээ. Бурханы үгийн илчлэл болон шүүлтээр дамжуулан Бурханы сонгосон хүмүүс сатанлаг завхралынхаа бодит баримтыг аажмаар ухааран, Сатаны нөлөөнөөс ангижирч, аврал хүртэх замыг олж, алгуурхнаар амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж байна. Эдгээр бодит туршлага нь Төгс Хүчит Бурханы гүйцэтгэсэн шүүлтийн ажил бол хүн төрөлтнийг бүрэн ариусгаж, аврах ажил юм гэдгийг гэрчилдэг.

Туршлагын гэрчлэлүүд

Татах