Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа

Үг нь махбодоор илэрсэн

III БОТЬ, Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа

“Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа” нь Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн “Үг нь махбодоор илэрсэн” номын гуравдугаар боть юм. Уг номын эхний хэсэг нь цуглааны үеэр Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн номлол, нөхөрлөлөөс бүрддэг ба хоёр дахь хэсэг нь удирдагч, ажилчидтай ярилцсан Төгс Хүчит Бурханы яриаг агуулдаг, гурав дахь хэсэг нь Өөрийн сонгосон хүмүүсийн нэг хэсэгтэй хийсэн Төгс Хүчит Бурханы нөхөрлөлөөс бүрддэг. Эдгээр номлол, нөхөрлөл нь чуулганд оршиж буй асуудлуудыг болон Бурханы сонгосон хүмүүсийн амийн оролтод гардаг бодитой бэрхшээлийг хөнддөг. Тэдгээр нь хүмүүсийн мөн чанар, одоогийн нөхцөл байдлыг зааж өгөөд зогсохгүй, мөн хүмүүсийн эрэлхийлэх ёстой зорилгыг тодруулдаг. Хүмүүс үнэнийг ойлгож, амийн оролтод хүрэхэд энэ нь туйлын ашиг тустай билээ.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

Татах