Хаанчлалын сайн мэдээ түгээх зааварчилгаа

Энэ ном үнэн замыг эрж хайж, судалж буй хүмүүст нийтлэг тохиолддог асуулт, үзлийг эмхэтгээд, Төгс Хүчит Бурханы үгийг нэгтгэн шийдэл өгч байгаа болно. Эдгээр асуулт, хариулт нь үнэнийг ойлгож, үнэн замыг судлахад хүмүүст асар их ашиг тустай төдийгүй, Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханы үгийг түгээж, ажлыг гэрчлэхэд зайлшгүй шаардлагатай лавлах материал юм. Бурханы хоньд Бурханы дуу хоолойг сонсдог бөгөөд хэрвээ энэ номыг уншаад үнэнийг олж мэдэж, Төгс Хүчит Бурханы үг бол Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг таньж чадвал тэд Эзэнийг угтан авсан ухаалаг охид мөн.

Сайн мэдээний ном

Татах