Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Агуулга

Үнэхээр дуулгавартай нэгнийг Бурхан гарцаагүй олж авах болно

Ариун Сүнсний ажил алхам бүрдээ илүү их өсөж өдрөөс өдөрт өөрчлөгддөг; маргаашийн илчлэл өнөөдрийнхөөс ч илүү байж, алхам алхмаар илүү өндөрт ахиж байдаг. Хүнийг төгс болгох Бурханы ажил энэ юм. Хэрвээ хүн хурдыг нь гүйцэж чадахгүй бол хэдийд ч орхигдож болох юм. Хэрвээ хүнд дуулгавартай зүрх сэтгэл байхгүй бол тэрээр эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй. Хуучин эрин үе өнгөрөн одсон; одоо бол шинэ эрин үе. Энэхүү шинэ эрин үед шинэ ажил хийгдэх ёстой. Ялангуяа хүн төгс болгуулах сүүлчийн эрин үед Бурхан шинэ ажлыг бүр ч илүү хурдтайгаар гүйцэтгэх болно. Тиймээс зүрх сэтгэлдээ дуулгаваргүй хүнд Бурханы мөрийг дагахад хэцүү байх болно. Бурхан дүрэм журамд захирагддаггүй, мөн Тэр Өөрийнхөө ажлын ямар ч үе шатыг өөрчлөгдөшгүй гэж үздэггүй. Харин ч Бурханы хийдэг ажил илүү шинэлэг бөгөөд илүү дээд зэргийн болж байдаг. Түүний ажил алхам бүрдээ илүү бодитой болж, хүний бодит хэрэгцээтэй улам илүү зохицдог. Хүн зөвхөн ийм төрлийн ажлыг мэдэрснийхээ дараа л өөрийн зан чанарын эцсийн өөрчлөлтөд хүрч чадна. Хүний амийн мэдлэг илүү ихээр нэмэгдэж байдагтай адил Бурханы ажил илүү өндөр болж байдаг. Зөвхөн ийм байдлаар л хүн төгс төгөлдөрт хүрч, Бурханы хэрэгцээнд тохирно. Нэг талаар хүний үзлийг няцааж, эргүүлэхийн тулд, нөгөө талаар хүнийг илүү өндөр, илүү бодит байдал руу, Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн өндөр түвшин рүү хөтлөхийн тулд Бурхан ийм маягаар ажилладаг, ингэснээр эцэст нь Бурханы хүсэл биелэх болно. Дуулгаваргүй уг чанартай бөгөөд эсэргүүцлийн зүрх сэтгэлтэй бүхэн энэхүү хүчирхэг шуурхай ажлаар орхигдох болно; зөвхөн дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй бөгөөд даруухан байх хүсэлтэй хүмүүс л замын төгсгөл хүртэл урагшлах болно. Ийм ажилд та нар бүгдээрээ хэрхэн захирагдаж, өөрсдийн үзлээ хойш тавихыг сурах ёстой. Алхам бүрийг анхааралтай хийх ёстой. Хэрвээ та нар анхааралгүй бол Ариун Сүнсний шигшиж, голсон хүмүүсийн нэг төдийгүй Бурханы ажлыг тасалдуулсан нэгэн болох нь гарцаагүй юм. Ажлын энэ үе шатыг туулахаас өмнө хүний хуучин дүрэм журам болон хууль хэмжээлшгүй олон байсан тул тэд хяналтаа алдсан бөгөөд үр дүнд нь тэд их зантай болж, өөрсдийнхөө байрыг мартсан. Эдгээр нь бүгд Бурханы шинэ ажлыг хүлээж авахад хүний замд саад тотгор болдог бөгөөд Бурханыг мэдэж авахад нь хүнд дайсагнадаг. Хүний хувьд зүрх сэтгэлдээ дуулгаваргүй байж, үнэнийг олж авахаар тэмүүлэхгүй байх нь аюултай юм. Хэрвээ чи зөвхөн энгийн ажил болон үгэнд дуулгавартай байж, илүү гүнзгий эрчимтэйг нь хүлээн авч чаддаггүй бол чи хуучин арга замыг баримталдаг нэгэн бөгөөд Ариун Сүнсний ажилтай алхаа нийлүүлж чадахгүй. Бурханы хийдэг ажил тодорхой цаг хугацаануудад өөр өөр байдаг. Хэрвээ чи нэг үе шатанд асар их дуулгавартай байдал харуулж дараагийн үе шатанд юуг ч харуулахгүй юм уу эсвэл маш багыг харуулбал Бурхан чамайг хаях болно. Хэрвээ чи Бурхантай энэ шатанд мөр зэрэгцсэн бол дараагийнхад ч гэсэн Түүнтэй мөр зэрэгцэх ёстой. Зөвхөн ийм хүмүүс л Ариун сүнсэнд дуулгавартай байдаг. Чи Бурханд итгэдгээс хойш өөрийн дуулгавартай байдалдаа туйлбартай хэвээр үлдэх ёстой. Чи зүгээр л хүссэн үедээ л дуулгавартай байж, хүсээгүй үедээ дуулгаваргүй байж болохгүй. Тийм төрлийн дуулгавартай байдал нь Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөггүй. Хэрвээ чи Миний нөхөрлөж байгаа шинэ ажилтай хөл нийлүүлж чадахгүй, хуучин үгсийг баримталсаар байгаа бол чиний амь яаж өсөх юм бэ? Бурханы ажилд Тэр Өөрийнхөө үгээр чамайг хангаж байдаг. Чи Түүний үгэнд дуулгавартай байж, хүлээн авах үед Ариун Сүнс гарцаагүй чам дээр ажиллах болно. Ариун Сүнс яг л Миний хэлсэн байдлаар ажилладаг. Миний хэлснээр хий, тэгвэл Ариун Сүнс нэн даруй чам дээр ажиллах болно. Та нарт харуулж, өнөөгийн гэрэл рүү аваачихын тулд Би шинэ гэрлийг чөлөөлсөн. Чамайг энэ гэрэл рүү алхах үед Ариун Сүнс чиний дотор нэн даруй ажиллах болно. Зарим нь тэрсэлж, "Би зүгээр л чиний хэлснээр хийхгүй" гэж хэлж болох юм. Тиймээс одоо энэ бол замын төгсгөл гэдгийг Би чамд хэлье. Чи хагдарсан ба дахиж амьтай болохгүй. Тиймээс өөрийн зан чанарыг өөрчлөхөд одоогийн гэрэлтэй алхаа нийлүүлэн явах нь хамгийн чухал юм. Ариун Сүнс нь Бурханд ашиглагддаг хүмүүс дээр л зөвхөн ажилладаг биш, мөн чуулганд ч их ажилладаг. Тэрээр хэн дээр ч ажиллаж байж болно. Тэр одоо чам дээр ч ажиллаж байж болох ба чамайг үүнийг мэдэрсний дараа Тэр өөр нэг хүн дээр ажиллах болох юм. Алдалгүй дага; чи одоогийн гэрлийг хэдий чинээ их дагана, чиний амь төдий чинээ их өснө. Ариун Сүнс ажиллаж байгаа хүмүүсийг ямар ч хүн байсан дага. Түүний туршлагыг өөрийн болгож ав тэгвэл чи илүү өндөр зүйлсийг хүлээн авах болно. Ингэж хийснээр чи өсөлтийг илүү хурдан харах болно. Энэ бол хүний төгс төгөлдөржилтийн зам бөгөөд амь өсдөг зам юм. Ариун Сүнсний ажилд дуулгавартай байснаар дамжуулан төгс төгөлдөржилтийн замд хүрнэ. Бурхан ямар төрлийн хүнээр дамжуулан чамайг төгс болгохыг чи мэдэхгүй, мөн ямар хүн, тохиолдол эсвэл зүйлээр дамжуулан Тэр чамд ач тус авчирч, зарим нэг мэдлэг ухааныг олж авах боломжийг чамд олгохыг ч чи мэдэхгүй. Хэрвээ чи энэхүү зөв замаар алхах чадвартай бол чамд Бурханаар төгс болгуулах асар их найдвар байгааг энэ нь харуулна. Хэрвээ чи тэгж чадахгүй бол чиний ирээдүй хүйтэн харанхуй байгааг энэ нь харуулдаг. Зөв замаар алхах үед чамд бүх зүйлс дээр илчлэл өгөгдөх болно. Ариун Сүнс өөр хүмүүст юу илчлэх нь хамаагүй хэрвээ чи тэдний мэдлэг дээр суурилан өөрийн дадлага туршлагаа үргэлжлүүлбэл энэ нь чиний амь болж, энэ туршлагын улмаас чи өрөөл бусдыг хангаж чадах болно. Улиг болсон үгээр бусдыг хангадаг хүмүүс бол туршлагагүй хүмүүс юм; чи өөрийн бодит туршлага болон мэдлэгийг ярихаасаа өмнө бусдын гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан хэрэгжүүлэлтийн замыг олж авч сурах ёстой. Энэ нь чиний өөрийн аминд асар их үр ашигтай байх болно. Чи ийм маягаар туршлагажиж, Бурханаас ирдэг бүх зүйлд дуулгавартай байх ёстой. Чи бүх зүйл дээр Бурханы бодлыг эрж хайж, бүх зүйлсээс хичээл суралцаж, өөрийн амийн өсөлтийг бүтээх ёстой. Ийм хэрэгжүүлэлт нь хамгийн хурдан өсөлтөнд хүргэдэг.

Ариун Сүнс практик туршлагаар чинь дамжуулан чамайг гэгээрүүлдэг бөгөөд итгэлээр чинь дамжуулан чамайг төгс болгодог. Чи үнэхээр төгс болгуулахыг хүсэж байна уу? Хэрвээ чи үнэхээр Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байгаа бол өөрийн махан биеийг гаргуунд гаргах зоригтой байж, Бурханы хэлснээр хийх чадвартай байх ба сул дорой идэвхгүй байхгүй. Чи Бурханаас ирсэн бүхэнд дуулгавартай байж чадах бөгөөд Бурханы ар өврөөр хийсэн эсэхээс үл хамааран чиний бүх үйлдэл Бурханы өмнө үзэгдэхүйц байна. Үнэнч шударга хүн байж бүхий л зүйл дээр үнэнийг хэрэгжүүл тэгвэл чи төгс болгуулах болно. Эдгээр Бурханы өмнө нэг маягаар, Түүний ардуур өөр маягаар жүжиглэдэг зальтай хүмүүс төгс болгуулах хүсэлгүй байдаг. Тэд бүгд мөхөл сүйрлийн хөвгүүд юм; тэд Бурханд биш харин Сатанд харьяалагддаг. Тэд бол Бурханы сонгосон хүмүүс биш! Хэрвээ чиний ааш авир болоод үйлдлүүдийг Бурханы өмнө үзүүлж болохгүй эсвэл үүнийг Бурханы Сүнсээр ажиглуулж болохгүй бол энэ нь чамд асуудал байгааг харуулж байна. Чи Бурханы шүүлт болон гэсгээлтийг хүлээж авч, өөрийн зан чанарын өөрчлөлтөнд ач холбогдол өгсөн үедээ л төгс болгуулах замд орох болно. Хэрвээ чи үнэхээр Бурханаар төгс болгуулж, Бурханы хүслийг биелүүлэхийг хүсэж байгаа бол Бурханы бүх ажилд дуулгавартай байх ёстой бөгөөд гомдлын ямар ч үг гаргах ёсгүй, мөн Бурханы ажлыг хүссэнээрээ үнэлж эсвэл шүүх ёсгүй. Эдгээр нь Бурханаар төгс болгуулах хамгийн үндсэн нөхцөлүүд юм. Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайдаг хүмүүст тавих шаардлага бол энэ: бүх зүйлсийг Бурханыг хайрлах өөрийн хайранд суурилж хий. Бурханыг хайрлах хайранд суурилах гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, чиний бүхий л ааш авир болон үйлдлүүдийг Бурханы өмнө үзүүлж болно гэсэн үг юм. Чи зөв санаа зорилгыг агуулж байх үед, чиний үйлдлүүд зөв эсвэл буруу байсан ч чи тэдгээрийгээ Бурханд эсвэл ах эгч нартаа үзүүлэхээс айхгүй; чи Бурханд тангараглаж зүрхэлнэ. Чиний зорилго, бодол, санаа болгоныг шалгуулахын тулд Бурханы өмнө үзүүлж болно. Хэрвээ чи ийм маягаар хэрэгжүүлж, орох юм бол чиний амийн өсөлт хурдан байх болно.

Чи нэгэнт Бурханд итгэдгээс хойш Бурханы бүхий л ажил болон үгэнд итгэлтэй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, чи нэгэнт Бурханд итгэдгээс хойш Түүнд дуулгавартай байх ёстой. Хэрвээ чи ингэж чадахгүй бол чиний Бурханд итгэдэг эсэх нь хамаагүй. Хэрвээ чи Бурханд олон жилийн туршид итгэсэн боловч хэзээ ч Түүнд дуулгавартай байж, Түүний бүх үгийг хүлээж аваагүй, харин оронд нь чамд захирагдаж, чиний үзлийг дагахыг Бурханаас гуйсан бол чи хамгийн тэрслүү нэгэн бөгөөд үл итгэгч юм. Ийм хүн, хүний үзэлтэй нийцдэггүй Бурханы үг болон ажилд яаж дуулгавартай байж чадах юм бэ? Хамгийн дуулгаваргүй нэгэн бол Бурханыг санаатайгаар эсэргүүцэж, үл ойшоодог хүн юм. Тэр бол Бурханы дайсан бөгөөд Христийг эсэргүүцэгч юм. Ийм хүн Бурханы шинэ ажилд үргэлж дайсагнаж, захирагдах ямар ч санаагүй байдаг бөгөөд хэзээ ч дуртайяа дуулгавартай дагаж эсвэл өөрийгөө дорд болгодоггүй. Тэр бусдын өмнө өөрийгөө өргөмжилдөг ба бусдад хэзээ ч захирагддаггүй. Бурханы өмнө тэр өөрийгөө, үгийг номлохдоо хамгийн гаргууд бөгөөд бусад дээр ажиллахдаа хамгийн авьяастай нь гэж үздэг. Тэрээр аль хэдийн өөрт нь байгаа үнэт зүйлсээ хэзээ ч хаядаггүй, харин шүтэж байх ёстой, бусдад номлох ёстой үе дамжсан үнэт зүйл мэтээр тэдгээрт ханддаг бөгөөд түүнийг биширдэг тэнэг мунхаг хүмүүст лекц уншдаг. Үнэндээ чуулганд ч гэсэн иймэрхүү хүмүүс байдаг. Тэднийг үеэс үед Бурханы гэрт түр амьдарч байгаа “номхоршгүй баатрууд” гэж хэлж болно. Тэд үг (хоосон сургаал)-ийг номлоно гэдэг нь тэдний хамгийн чухал үүрэг гэж боддог. Жилээс жилд, үеэс үед тэд өөрсдийн ариун нандин үүргийг биелүүлдэг. Хэн ч тэдэнд хүрч зүрхэлдэггүй бөгөөд хэн ч тэднийг ил тод зэмлэж зүрхэлдэггүй. Тэд Бурханы гэрт “хаан” болж, эрин үеүдийн туршид дураараа авирладаг. Энэ чөтгөрүүд гар нийлэн Миний ажлыг хамтдаа устгахаар зорьж байдаг; Би яаж энэ амьд чөтгөрүүдэд Миний өмнө оршин байхыг зөвшөөрч чадах билээ? Зүрх сэтгэлдээ өчүүхэн төдий ч дуулгаваргүй байдаг энэ дураараа дургигчид байтугай хагас дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй хүмүүс ч гэсэн эцсийг нь хүртэл явж чадахгүй. Бурханы ажил хүнд хялбар олдохгүй. Хүн бүх хүч чадлаа ашигласан ч гэсэн ердөө нэг хэсгийг л олж авах ба эцэст нь төгс төгөлдөрт хүрэх болно. Тэгвэл Бурханы ажлыг сүйтгэхээр зорьж байгаа тэргүүн тэнгэрэлчийн хүүхдүүд яах вэ? Тэдэнд Бурханаар авахуулах найдвар бүр ч бага байгаа биш гэж үү? Миний байлдан дагуулах ажлын зорилго нь гагцхүү байлдан дагуулалтын төлөө биш, харин зөвт байдал болон зөвт бус байдлыг илчилж, хүний шийтгэлийн нотолгоог олж авч, ёрын мууг яллахын тулд байлдан дагуулах явдал бөгөөд цаашлаад Би дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг төгс болгохын тулд байлдан дагуулдаг. Эцэст нь бүгд төрлийнхөө дагуу ялгагдаж, төгс болсон бүх хүмүүс дуулгавартай байдлаар өөрсдийн бодлыг дүүргэх болно. Энэ бол хийгдэх хамгийн сүүлийн ажил. Эсэргүүцлээр дүүрсэн хүмүүс шийтгэгдэж, галд шатахаар илгээгдэж, үүрд хараагдана. Энэ цаг үе ирэхэд урьдны "агуу агаад номхоршгүй баатрууд" хамгийн муу, хамгийн гадуурхагдсан "сул дорой, ямар ч хэрэггүй хулчгарууд" болно. Зөвхөн энэ л, Бурханы бүх зөвт байдлыг болон Бурханы зан чанар нь ямар ч зөрчлийг зөвшөөрөхгүй гэдгийг харуулж чадна. Зөвхөн энэ л Миний зүрхэн дэх үзэн ядалтыг тайтгаруулах болно. Энэ нь тун боломжийн гэдэгтэй та нар санал нийлэхгүй байна гэж үү?

Ариун Сүнсний ажлыг мэдэрсэн бүхэн амийг хүлээн авна гэсэн үг биш, мөн энэ урсгалд байгаа бүхэн амийг хүлээн авна гэсэн үг биш. Амь бол бүх нийтийн дундын өмч биш бөгөөд зан чанарын өөрчлөлт нь хүн бүхний амархан хүрдэг зүйл бас биш юм. Бурханы ажилд захирагдана гэдэг мэдэгдэхүйц байх ёстой бөгөөд үүнийг амьдран гаргах ёстой. Өнгөц түвшинд захирагдсанаар Бурханы зөвшөөрлийг хүлээн авч чадахгүй ба зан чанарын өөрчлөлтийг эрж хайхгүйгээр Бурханы үгсийг өнгөн тал дээрээ зүгээр л дуулгавартай хүлээж авах нь Бурханы зүрх сэтгэлийг баясгахгүй. Бурханд дуулгавартай байх, мөн Бурханы ажилд захирагдах нь нэг ойлголт бөгөөд ижил зүйл юм. Бурханы ажилд биш зөвхөн Бурханд захирагддаг хүмүүсийг дуулгавартай гэж үзэхгүй ба мэдээж үнэхээр захирагддаггүй, гаднаа бялдуучилдаг хүмүүсийг ч бас тэгж үзэхгүй. Бурханд үнэхээр захирагддаг хүмүүс ажлаас ашиг тус хүртэж, Бурханы ажил болоод зан чанарын тухай ойлголтод хүрч чаддаг. Зөвхөн ийм хүмүүс Бурханд үнэхээр захирагддаг. Ийм хүмүүс шинэ ажлаас шинэ мэдлэгийг олж авч, ижил зүйлээс шинэ өөрчлөлтийг мэдрэх чадвартай байдаг. Зөвхөн ийм хүмүүсийг Бурхан хүлээн зөвшөөрдөг; зөвхөн ийм хүн л төгс болж, өөрийн зан чанарыг өөрчилсөн нэгэн юм. Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс нь Бурханд, мөн түүнчлэн Түүний үг болон ажилд баяртайгаар захирагддаг хүмүүс билээ. Зөвхөн ийм төрлийн хүн л зөв байдалд байдаг; зөвхөн ийм төрлийн хүн л Бурханыг үнэхээр хүсэж, эрж хайж байдаг. Харин өөрсдийн Бурханд итгэх итгэлийнхээ тухай л ярьдаг боловч үнэндээ Түүнийг хараадаг хүмүүс нь хуурамч дүр үзүүлдэг хүмүүс юм. Тэд бол хор хөнөөлтэй бөгөөд хамгийн зусар зальхай хүмүүс мөн. Эдгээр өөдгүй амьтдын булай багийг нэг л өдөр урж хаяна. Энэ нь өнөөдөр хийгдэж байгаа ажил биш гэж үү? Ёрын муу хүмүүс үргэлж ёрын муу чигээр байх бөгөөд шийтгэлийн өдрөөс зугтаж чадахгүй. Сайн хүмүүс үргэлж сайн хэвээр байх бөгөөд ажил дуусах үед илчлэгдэх болно. Нэг ч ёрын муу нэгнийг зөв шударга гэж үзэхгүй, мөн ямар ч зөв шударга хүнийг ёрын муу нэгэн гэж үзэхгүй. Би хэн нэгнийг буруугаар яллана гэж үү?

Чиний амь ахин дэвшихийн хэрээр чи үргэлж шинэ оролт болон шинэ, илүү өндөр мэдлэг ухаантай байх ёстой ба энэ нь алхам бүрд гүнзгийрч байдаг. Энэ бол хүн бүхний орох ёстой зүйл юм. Ярилцаж, мэдээ сонсож, Бурханы үгийг уншиж эсвэл хэрэг явдлыг зохицуулснаар дамжуулан чи шинэ мэдлэг ухаан болон шинэ гэгээрлийг олж авах болно. Чи хуучны дүрэм, журам болон хуучны цаг хугацаан дотор амьдрахгүй. Чи үргэлж шинэ гэрэл дотор амьдрах бөгөөд Бурханы үгнээс гажихгүй. Энэ нь зөв зам мөрд орох гэж тооцогддог зүйл юм. Зүгээр л өнгөц түвшинд төлөөс төлөх нь нэмэргүй. Бурханы үг илүү өндөр болж, өдөр ирэх тусам шинэ зүйл гарч ирсээр байдаг. Үүний адил хүн ч гэсэн өдөр бүр шинэ оролттой байх нь чухал. Бурхан Өөрийн ярьсан хэмжээнд төгс болгоно; хэрвээ чи үүний хурдыг гүйцэхгүй бол хоцрох болно. Чиний залбирал илүү гүнзгий болох ёстой; чи Бурханы үгсийг илүү ихээр идэж ууж, хүлээн авч буй илчлэлээ илүү гүнзгийрүүлж, сөрөг талаа бууруулах ёстой. Чи үнэлэмжээ чангатгах ёстой ба ингэснээр чи гярхай занг олж авч, сүнсэнд буй зүйлийг ойлгосноор гадна талын зүйлсийн тухайд гярхай болж, ямар ч асуудлын голыг шүүрч авч чаддаг болно. Хэрвээ чамд иймэрхүү чанарууд байхгүй бол чи хэрхэн чуулганыг удирдаж чадах юм бэ? Хэрвээ чи ямар ч бодит байдалгүйгээр мөн ямар ч хэрэгжүүлэх замгүйгээр захиа болон номлолын талаар л ярих юм бол богино хугацаанд л явж чадна. Энэ нь шинэ итгэгчдийн хувьд бага зэрэг хүлээн зөвшөөрөхүйц байж болох юм, гэхдээ хэсэг хугацааны дараа шинэ итгэгчид бодит туршлага олж авах үед чи цаашид тэднийг хангаж чадахаа болино. Тэгвэл чи яаж Бурханы хэрэгцээнд тохирох юм бэ? Шинэ гэгээрэлгүйгээр чи ажлаа хийж чадахгүй. Шинэ гэгээрэлгүй хүмүүс нь туршлагажиж чаддаггүй хүмүүс бөгөөд ийм хүмүүс хэзээ ч шинэ мэдлэг туршлага олж авдаггүй. Тэд амиар хангах талаар хэзээ ч өөрийн үүргээ биелүүлж чаддаггүй, мөн тэд Бурханы хэрэгцээнд ч нийцдэггүй. Ийм хүмүүс хэрэггүй бөгөөд ашиггүй хүмүүс юм. Үнэндээ ийм хүмүүс ажилдаа өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэж огтхон ч чаддаггүй бөгөөд ямар ч хэрэггүй. Өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэж чадахгүйгээс гадна тэд үнэндээ шаардлагагүй ачааллыг чуулганд бий болгодог. Би энэ “хөгшин хүмүүсийг” нэн даруй чуулганыг орхин явахыг уриалж байна, ингэснээр бусад хүмүүс чамайг харах хэрэггүй болно. Ийм хүмүүс шинэ ажлын тухай ямар ч ойлголтгүй байдаг бөгөөд үзлээр дүүрэн байдаг. Тэд чуулганд ямар ч чиг үүрэг гүйцэтгэдэггүй; харин ч тэд өдөөн хатгалга хийж, сөрөг зүйлсийг түгээдэг ба чуулган дахь бүх төрлийн зохисгүй явдал, үймээн самуунд хүртэл оролцож, тэгснээрээ ялган салгах чадваргүй хүмүүсийг будилуулж, үймүүлж байдаг. Энэ амьд чөтгөрүүд, энэ муу ёрын сүнснүүд чуулганыг аль болох хурдан орхиж явах ёстой, үүний үрээр чуулган сүйрэх вий. Чи өнөөдрийн ажлаас эмээхгүй байж болох боловч маргаашийн зөвт шүүлтээс эмээхгүй байна уу? Чуулганд маш олон тооны ашигч хүмүүс байдаг мөн түүнчлэн Бурханы ердийн ажлыг тасалдуулахаар чармайдаг асар олон тооны чононууд байдаг. Эдгээр бүгд нь Диаволын илгээсэн чөтгөрүүд бөгөөд гэнэн цайлган хургануудыг залгихаар чармайж буй харгис чононууд юм. Хэрвээ эдгээр хүн хэмээгдэгчдийг хөөж чадахгүй бол тэд чуулганыг сорон мөлжигчид, мөн тахилаар хооллодог хивэн эрвээхийнүүд болно. Эдгээр жигшүүрт, мунхаг, адгийн муу, зэвүүн өтнүүд удахгүй нэг л өдөр шийтгэгдэх болно!