Үг нь махбодоор илэрсэн

Агуулга

Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм

Бие махбодтой болсон Бурханыг Христ гэж нэрлэдэг ба Христ бол Бурханы Сүнсний өмссөн бие юм. Энэхүү бие нь махан биетэй өөр ямар ч хүнтэй адилгүй. Энэхүү ялгаа нь Христ бол мах, цуснаас бүрдсэн хүн биш харин Сүнсний биелсэн дүр учраас юм. Түүнд энгийн хүн чанар болоод бүрэн дүүрэн бурханлаг чанарын аль аль нь байдаг. Түүний бурханлаг чанарыг ямар ч хүн эзэмшиж чадахгүй. Түүний энгийн хүн чанар нь, махан бие дэх Түүний бүх энгийн үйл ажиллагааг дэмждэг байхад Түүний бурханлаг чанар нь Бурханы Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг. Түүний Хүн чанар эсвэл бурханлаг чанарын аль аль нь тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд захирагддаг. Христийн мөн чанар бол Сүнс буюу бурханлаг чанар юм. Тиймээс, Түүний мөн чанар нь Бурханы Өөрийнх юм; энэ мөн чанар нь Түүний ажилд саад болохгүй бөгөөд Тэр Өөрийн ажлыг сүйтгэх ямар ч зүйлийг яавч хийхгүй ба Өөрийн хүслийн эсрэг чиглэсэн ямар ч үгийг Тэр хэлэхгүй юм. Тиймээс, бие махбодтой болсон Бурхан нь Өөрийн удирдлагад саад болох ямар ч ажлыг бүр хэзээ ч хийхгүй. Үүнийг бүх хүн ойлгох ёстой. Ариун Сүнсний ажлын мөн чанар нь хүнийг аврах ба Бурханы өөрийн удирдлагын төлөө билээ. Үүний адилаар, Христийн ажил нь хүнийг аврах бөгөөд Бурханы хүслийн төлөө юм. Бурхан махан биетэй болж, Өөрийн мөн чанарыг Өөрийн махан биедээ бодтойжуулах ба Түүний тэрхүү махан бие нь Өөрийн ажлыг хийхэд хангалттай билээ. Тиймээс, Бурханы Сүнсний бүх ажил нь бие махбодтой байх хугацаанд, Христийн ажлаар солигдох бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханы цаг хугацааны турш дахь бүх ажил нь Христийн ажил байх юм. Энэ нь өөр ямар ч эрин үеийн ажилтай холилдохгүй. Нэгэнт Бурхан махан биетэй болсон учраас, Тэрээр Өөрийн бие махбодын ялгамж чанараар ажиллана; Тэр нэгэнт бие махбодтой ирсэн учраас Өөрийн хийх ёстой ажлаа махан биеэрээ дуусгана. Бурханы Сүнс ч байсан эсвэл Христ ч байсан хоёулаа Бурхан Өөрөө бөгөөд Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлаа хийж, Өөрийн биелүүлэх ёстой үйлчлэлээ гүйцэтгэдэг.

Бурханы мөн чанар нь өөрөө эрх мэдлийг эзэмшдэг, гэхдээ Түүнээс ирсэн эрх мэдэлд Тэр бүрэн захирагдаж чаддаг. Сүнсний ажил ч бай, махан биеийн ажил ч бай аль аль нь нөгөөтэйгээ зөрчилддөггүй. Бурханы Сүнс бол бүх бүтээлийг захирдаг эрх мэдэл юм. Бурханы мөн чанартай махан бие ч гэсэн мөн эрх мэдэл эзэмшдэг, гэхдээ махан бие дэх Бурхан нь тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг дагасан бүх ажлыг хийж чадна. Үүнд ямар ч хүн хүрч, ойлгож чадахгүй. Бурхан Өөрөө эрх мэдэл, гэвч Түүний махан бие ч Түүний эрх мэдэлд захирагдана. Энэ үгний дотоод утга учир нь энэ билээ: “Христ Бурхан Эцгийн хүслийг дуулгавартай дагадаг.” Бурхан бол Сүнс ба авралын ажлыг хийж чадна, мөн Бурхан хүн болж чадна. Ямар ч байсан, Бурхан Өөрөө Өөрийнхөө ажлыг хийдэг; Тэр саад ч болдоггүй, хөндлөнгөөс ч оролцдоггүй, тэр ч байтугай харилцан зөрчилдөөнтэй ажил хийдэггүй, учир нь Сүнсний болоод махан биеийн хийх ажлын мөн чанар нь адилхан билээ. Сүнс ч бай, махан бие ч бай хоёулаа нэгэн хүслийг биелүүлэхийн төлөө ажилладаг ба нэг ажлыг удирддаг. Хэдийгээр Сүнс ба махан бие нь харьцуулшгүй хоёр чанартай ч, тэдний мөн чанар нь адилхан; хоёулаа Бурханы Өөрийн мөн чанарыг болон Бурханы ялгамж чанарыг агуулдаг. Бурханд Өөрт нь дуулгаваргүй байдлын ямар ч элемент байхгүй; Түүний мөн чанар нь сайн. Тэр бол бүхий л гоо сайхан, сайн сайхны, мөн бүх хайрын илэрхийлэл юм. Махан биетэй байхдаа ч гэсэн, Бурхан Эцэгт дуулгаваргүй хандах юуг ч Бурхан хийхгүй. Өөрийн амьдралаа золиослоод ч хамаагүй, Тэр бүх зүрх сэтгэлээ зориулах ба өөр ямар ч сонголт хийхгүй. Бурханд өөрийгөө зөвтгөх, өөрийгөө чухалчлах эсвэл сайрхах, ихэрхэх ямар ч үндэс байхгүй; Түүнд шударга бус зангийн ямар ч үндэсбайхгүй. Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй бүхэн Сатанаас гардаг; Сатан бол бүх муу муухай болон хорон муугийн эх сурвалж билээ. Хүнд Сатантай адилхан шинж чанарууд байдгийн шалтгаан нь хүн Сатанаар хорлогдож, нөлөөлөгдсөний улмаас юм. Христ Сатанаар бузарлагдаагүй, иймээс Тэр зөвхөн Бурханы шинж чанартай ба Сатаны ямар ч шинж байхгүй. Ажил хичнээн хэцүү бэрх эсвэл махан бие хичнээн сул дорой байсан ч хамаагүй, Бурхан махан биед амьдарч байх зуураа Бурхан Өөрийнхөө ажилд саад болох зүйл хэзээ ч хийхгүй ба дуулгаваргүйгээр Эцэг Бурханы хүслийг орхино гэж бүр ч байхгүй. Эцэг Бурханыхаа хүслийн эсрэг явсны оронд махан биеийн зовлон эдлэхийг илүүд үзнэ; энэ нь Есүс, “Эцэг минь, хэрвээ боломжтой бол энэ аягатайг надаас зайлуулаач; гэхдээ миний хүслээр биш Таны хүслээр болог” гэж залбиралдаа хэлсэнтэй адил юм. Хүн сонгох болно, харин Христ тэгэхгүй. Хэдий Тэр Бурханы ялгамж чанартай ч гэсэн, Тэрээр Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайсаар байх ба Түүнд Бурхан Эцгийн даалган өгсөн зүйлийг махан биеийн төлвийн үүднээс биелүүлдэг. Энэ нь хүний хувьд хүршгүй зүйл юм. Сатанаас ирсэн зүйл Бурханы мөн чанартай байж чадахгүй, харин Бурханыг дагахгүй эсэргүүцэж байдаг. Энэ нь Бурханы хүслийг сайн дураараа дагах нь бүү хэл, Бурханд бүрэн дуулгавартай байж чаддаггүй. Христээс бусад бүх хүн Бурханыг эсэргүүцэх зүйлийг хийдэг ба хэн ч Бурханы даалгасан ажлыг шууд өөр дээрээ хүлээн авч чадахгүй; нэг ч хүн Бурханы удирдлагыг өөрсдийн хийх үүрэг гэж үзэж чадахгүй. Бурхан Эцгийн хүсэлд захирагдах нь Христийн мөн чанар юм; Бурханы эсрэг дуулгаваргүй байдал бол Сатаны шинж чанар юм. Эдгээр хоёр шинж чанар нь нийцдэггүй ба Сатаны шинж чанартай хэн ч Христ гэж нэрлэгдэж чадахгүй. Хүн Бурханы оронд Түүний ажлыг хийж чадахгүйн шалтгаан нь хүнд Бурханы ямар ч мөн чанар байдаггүй. Хүн өөрийн ирээдүйн төлөө мөн өөрийн хувийн ашиг сонирхлын өмнөөс Бурханы төлөө ажилладаг, харин Христ, Бурхан Эцгийн хүслийг биелүүлэхийн тулд ажилладаг.

Христийн Хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанараар удирдуулдаг. Хэдий Тэр махан биетэй ч Түүний Хүн чанар нь бие махбодтой хүнийхтэй бүрэн адилгүй. Түүнд Өөрийн өвөрмөц зан ааш бий ба энэ нь ч гэсэн Түүний бурханлаг чанараар удирдуулдаг. Түүний бурханлаг чанарт ямар ч сул тал байхгүй; Христийн сул тал нь Түүний Хүн чанартай холбоотой. Тодорхой хэмжээнд энэхүү сул тал нь Түүний бурханлаг чанарыг хязгаарладаг, гэхдээ тэдгээр хязгаар нь тодорхой хүрээ, цаг хугацаан дотор байдаг ба хязгааргүй биш. Өөрийн бурханлаг чанарын ажлыг хэрэгжүүлэх цаг ирэх үед, Түүний Хүн чанараас үл хамааран энэ нь хийгддэг. Христийн Хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанараар бүрэн захирагддаг. Түүний Хүн чанарын энгийн амьдралаас гадна Түүний Хүн чанарын бусад бүх үйлдэлд Түүний бурханлаг чанар нөлөө үзүүлж, нөлөөлж, захирч байдаг. Хэдийгээр Христ Хүн чанартай ч гэсэн, энэ нь Түүний бурханлаг чанарын ажлыг тасалдуулахгүй. Нарийн хэлвэл Христийн Хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанарт захирагддаг учраас тэр юм; хэдийгээр Түүний Хүн чанарын бусдын өмнө биеэ авч явах байдал нь төлөвшөөгүй байсан ч, Түүний бурханлаг чанарын ажилд энэ нь нөлөөлөхгүй. Түүний Хүн чанар завхраагүй гэж хэлэх үедээ Би, Христийн Хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанарт шууд захирагдах ба Тэрээр энгийн хүнийг бодвол илүү өндөр мэдрэмжийг эзэмшсэн байдаг гэж хэлсэн юм. Түүний Хүн чанар нь Өөрийн ажилдаа бурханлаг чанараар удирдуулахад хамгийн их тохирсон байдаг; Түүний Хүн чанар нь бурханлаг чанарын ажлыг илэрхийлэх хамгийн их чадвартай, мөн түүнчлэн тийм ажилд захирагдах хамгийн чадвартай нь юм. Бурхан махан биед ажиллаж байгаа тул, махан биетэй хүний биелүүлэх учиртай үүргээс Тэр хэзээ ч хараагаа салгадаггүй; Тэрээр тэнгэрт байгаа Бурханыг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр бишрэн шүтэх чадвартай. Түүнд Бурханы мөн чанар байгаа ба Түүний ялгамж чанар бол Бурханы Өөрийнх нь юм. Тэр газар дээр ирээд бүтээгдсэн зүйлийн гадаад бүрхүүлтэй бүтээл болоод зогсоогүй Түүнд өмнө нь байгаагүй Хүн чанарыг эзэмшсэн юм; Тэрээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтэх чадвартай. Энэ нь Бурханы Өөрийн оршихуй бөгөөд хүн дуурайшгүй билээ. Түүний ялгамж чанар бол Бурхан Өөрөө. Махан биеийн төлвийн үүднээс л Тэр Бурханыг бишрэн шүтдэг; тиймээс, “тэнгэрт байгаа Бурханыг Христ шүтдэг” гэсэн үг нь алдаатай биш юм. Түүний хүнээс шаардаж байгаа зүйл бол яг Түүний оршихуй; Тэр хүнээс тийм зүйл шаардахаасаа өмнө аль хэдийн тэр бүхнийг Өөрөө хэрэгжүүлсэн байдаг. Өөрийн хийгээгүй зүйлээ Тэр хэзээ ч бусдаас шаардахгүй, учир нь энэ бүхэн нь Түүний оршихуйг бүрдүүлдэг билээ. Тэр Өөрийн ажлаа хэрхэн хэрэгжүүлэх нь хамаагүй, Тэр Бурханд дуулгаваргүй хандах зүйлийг хийхгүй. Тэр хүнээс юу ч хүссэн гэсэн, тэр шаардлага нь хүний хийж чадах зүйлээс хэтрэхгүй. Түүний хийдэг бүхэн нь Бурханы хүслийг биелүүлэх бөгөөд энэ нь Түүний удирдлагын төлөө билээ. Христийн бурханлаг чанар нь бүх хүнийхээс дээр, тиймээс Тэр бол бүх бүтээлүүдээс хамгийн өндөр эрх мэдэлтэй нь юм. Энэхүү эрх мэдэл нь Түүний бурханлаг чанар буюу Бурханы Өөрийн зан чанар ба оршхуй, энэ нь Түүний ялгамж чанарыг тодорхойлдог. Тиймээс, Түүний Хүн чанар хичнээн энгийн байх нь хамаагүй, Тэр бол Бурханы Өөрийн ялгамж чанартай гэдэг нь эргэлзээгүй; Тэр ямар өнцгөөс ярих мөн Бурханы хүслийг Тэр хэрхэн дуулгавартай дагах нь хамаагүй, Түүнийг Бурхан биш гэж хэлж болохгүй. Тэнэг, мэдлэггүй хүмүүс, Христийн энгийн Хүн чанарыг өө сэв гэж үздэг. Тэр Өөрийн бурханлаг чанараа хэрхэн илэрхийлж, илчлэх нь хамаагүй, хүн Түүнийг Христ гэж хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй байдаг. Христ Өөрийн дуулгавартай байдал, номхон даруу байдлыг хэдий чинээ их харуулна, тэнэг хүмүүс Христийг төдий чинээ дорд үздэг. Тэр ч байтугай Түүнд гадуурхсан ба доромжилсон хандлагаар ханддаг хүмүүс байдаг боловч, тэд шүтэн бишрэхийн тулд ширээн дээрээ ихэмсэг төрхтэй “агуу хүмүүсийн” зургийг тавьдаг. Хүний Бурханд хандах дуулгаваргүй байдал ба эсэргүүцэл нь, бие махбодтой болсон Бурханы мөн чанар Бурханы хүсэлд захирагддаг байдлаас, мөн түүнчлэн Христийн энгийн Хүн чанараас үүсдэг; энд л хүн Бурханыг эсэргүүцэж, дуулгавартай дагадаггүйн эх үүсвэр оршиж байгаа юм. Хэрвээ Христэд, Түүний Хүн чанарын гадаад төрх байдаггүй, мөн бүтээгдсэн хүний байрнаас Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайдаггүй, харин үүний оронд Тэр супер хүний чанарыг эзэмшсэн байсан бол ямар ч хүн дуулгаваргүй хандахгүй байх байсан. Хүн тэнгэрт байх үл үзэгдэх Бурханд итгэхэд үргэлж бэлэн байдгийн шалтгаан нь, тэнгэр дэх Бурханд хүний чанар байхгүй ба Түүнд бүтээгдсэн зүйлийн нэг ч чанар байхгүй учраас билээ. Иймээс хүн Түүнд үргэлж хамгийн их хүндэтгэлтэйгээр ханддаг, харин Христэд үл хүндэтгэсэн хандлага гаргадаг.

Хэдийгээр газар дээрх Христ нь Бурханы Түүний өмнөөс ажиллах чадвартай ч, Тэрээр бүх хүнд Өөрийн махан бие дэх төрхийг харуулах бодолтой ирээгүй. Тэрээр бүх хүмүүст Өөрийгөө харуулахаар ирээгүй; Тэр хүмүүст Түүний гараар удирдуулах боломж олгож, ингэснээр шинэ эрин үе рүү орох болно. Христийн махан биений чиг үүрэг нь Бурханы Өөрийн ажлын төлөө, өөрөөр хэлбэл, бие махбодоор Бурханы ажлыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө болохоос Өөрийн махан биеийн мөн чанарыг хүмүүст бүрэн ойлгуулахын тулд биш юм. Тэр хэрхэн ажиллах нь хамаагүй, энэ нь махан биеийн хийж чадах зүйлээс илүү гарахгүй. Тэр хэрхэн ажиллах нь хамаагүй, Тэр энгийн хүн чанартай махан биеэр үүнийг хийдэг ба Бурханы жинхэнэ төрх байдлыг хүнд бүрэн илчлэхгүй. Нэмж хэлэхэд, Түүний махан бие дэх ажил нь хэзээ ч, хүний боддог шиг ид шидтэй эсвэл хэмжээлшгүй байхгүй юм. Хэдийгээр Христ махан биетэй Бурхан Өөрийгөө төлөөлж, Бурхан Өөрөө хийх ёстой ажлыг биеэрээ хэрэгжүүлдэг ч, Тэрээр тэнгэр дэх Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэггүй бөгөөд Өөрийн үйл хэргээ Тэрээр сэтгэл хөдлөн тунхагладаггүй. Харин ч Тэрээр Өөрийн махан бие дотроо даруухнаар нуугдсан хэвээр байдаг. Христээс бусад, өөрсдийгөө Христ хэмээн хуурамчаар зарладаг хүмүүст Түүний чанарууд байдаггүй. Тэдгээр хуурамч Христүүдийн ихэмсэг болоод өөрсдийгөө өргөмжилсөн зан чанарын эсрэг харьцуулж үзэх үед, махан биений ямар байдал нь үнэхээр Христ вэ гэдэг нь ойлгомжтой болдог. Тэд хэдий чинээ хуурамч байна, тийм хуурамч Христүүд төдий чинээ өөрсдийгөө гайхуулдаг ба хүнийг хуурахын тулд шинж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх чадвар төдий чинээ их байдаг. Хуурамч Христүүдэд Бурханы чанарууд байдаггүй; Христэд хуурамч Христийн ямар ч бүрэлдэхүүн байхгүй. Бурхан махан биеийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд л махан бие болсон ба бүх хүмүүст Өөрийгөө харах боломж олгохын тулд биш. Харин ч, Тэр Өөрийн ажлаар Өөрийн ялгамж чанарыг батладаг ба Түүний илчилж байгаа зүйл нь Түүний мөн чанарыг нотлохыг зөвшөөрдөг. Түүний мөн чанар нь үндэслэлгүй биш; Түүний ялгамж чанар хүчээр булааж ирсэн биш; энэ нь Түүний ажил болоод Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Хэдий Тэр Бурханы Өөрийн мөн чанартай ба Бурханы Өөрийн ажлыг хийх чадвартай ч, эцсийн эцэст Тэр бол Сүнстэй адилгүй махан бие билээ. Тэр бол Сүнсний чанартай Бурхан биш; Тэр бол махан биеийн бүрхүүлтэй Бурхан юм. Тиймээс, Тэр хичнээн энгийн, хичнээн сул дорой байж, Бурхан Эцгийн хүслийг яаж ч эрж хайж байсан хамаагүй, Түүний бурханлаг чанар нь маргаангүй юм. Бие махбодтой болсон Бурханд зөвхөн энгийн хүний чанар байгаад зогсохгүй мөн үүний сул талууд байдаг; Түүний бурханлаг чанарын гайхалтай байдал ба ойлгошгүй байдал, мөн түүнчлэн махан бие дэх Түүний бүх үйл хэрэг бүр ч илүү их байдаг. Тиймээс, Хүн чанар ба бурханлаг чанарын аль аль нь Христийн дотор бодитоор, үнэхээр оршдог. Энэ нь хамгийн хоосон эсвэл ид шидийн байдаггүй. Тэрээр ажлаа биелүүлэх үндсэн зорилготойгоор газар дээр ирсэн; газар дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд энгийн хүний чанарыг эзэмшсэн байх шаардлагатай; эс бөгөөс, Түүний бурханлаг чанарын хүч чадал хичнээн агуу ч гэсэн, зорьсон үйл хэргээ гүйцэлдүүлж чадахгүй. Хэдий Түүний Хүн чанар чухал ач холбогдолтой ч, энэ нь Түүний мөн чанар биш. Түүний мөн чанар бол бурханлаг чанар; тиймээс, Тэр газар дээрх Өөрийн үйлчлэлээ хэрэгжүүлж эхлэх мөч нь Тэр Өөрийн бурханлаг чанараа илэрхийлж эхлэх мөч юм. Түүний Хүн чанар нь зөвхөн Өөрийн махан биеийн энгийн амьдралыг хангах бөгөөд ингэснээр Түүний бурханлаг чанар махан биеэр дамжуулан ажлаа хэвийн явуулна; Түүний ажлыг бүхэлд нь чиглүүлдэг зүйл нь бурханлаг чанар юм. Тэр Өөрийн ажлаа дуусгах үед Тэр өөрийн үйлчлэлийг гүйцэлдүүлсэн байна. Хүний мэдэх ёстой зүйл бол Түүний ажил бүхэлдээ бөгөөд Өөрийн ажлаар дамжуулан Тэр, хүнд Түүнийг мэдэх боломжийг олгодог. Түүний ажлын туршид, Өөрийн бурханлаг чанараа нилээд бүрэн илэрхийлсэн ба энэ нь Хүн төрөлхтөнөөр эс ойшоогдох зан чанар эсвэл зан ааш ба сэтгэхүйгээр эс ойшоогдох оршихуй биш юм. Түүний бүх үйлчлэл дуусах цаг ирэх үед, Тэр Өөрийн илэрхийлэх ёстой зан чанараа аль хэдийн төгс, бүрэн илэрхийлсэн байх болно. Түүний ажлыг ямар ч хүн заадаггүй; Түүний зан чанарын илэрхийлэл тийм чөлөөтэй биш ч, түүнийг оюун санаагаар хянаж эсвэл бодлоороо боловсруулдаггүй, харин ч тэр нь аяндаа илчлэгддэг. Үүнд ямар ч хүн хүрч чадахгүй. Хэдий хүрээлэн буй орчин хахир ширүүн эсвэл нөхцөл байдал бололцоо олгохгүй байсан ч, Тэр тохиромжтой цагт Өөрийн зан чанараа илэрхийлэх чадвартай. Христ л, Өөрийгөө Христ болохыг илэрхийлж чадах ба тэр үед Христ биш хүмүүс нь Христийн зан чанаргүй байна. Тиймээс, хэдий бүгд Түүнийг эсэргүүцэж эсвэл Түүний талаар буруу үзэлтэй байсан ч, Христийн илэрхийлсэн зан чанар нь Бурханых юм гэдгийг хүний үзэлд үндэслэн хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Жинхэнэ зүрх сэтгэлтэйгээр Христийг эрж хайдаг эсвэл зорилготойгоор Бурханыг эрж хайдаг бүх хүмүүс, Түүний бурханлаг чанарын илэрхийлэл дээр үндэслээд Тэр бол Христ гэж хүлээн зөвшөөрөх болно. Түүний ямар нэг тал хүний үзэлтэй нийцээгүйгээс болж тэд хэзээ ч Христийг үгүйсгэхгүй. Хэдий хүн маш тэнэг ч, хүний хүсэл юу вэ болоод Бурханаас юу үүссэн бэ гэдэг тухай бүгд маш сайн мэднэ. Энэ нь зүгээр л олон хүмүүс өөрсдийн санаа зорилгын улмаас Христийг санаатайгаар эсэргүүцдэг. Хэрвээ ийм биш байсан бол, нэг ч хүнд Христийн оршин тогтнолыг үгүйсгэх ямар ч шалтгаан байхгүй, учир нь Христээр илэрхийлэгдэж буй бурханлаг чанар үнэхээр оршин байдаг ба Түүний ажил бүх хүний энгийн нүдэнд харагдаж байдаг билээ.

Христийн ажил болоод илэрхийлэл нь Түүний бодит байдлыг тодорхойлдог. Тэр, Түүнд олгогдсон жинхэнэ зүрх сэтгэлтэйгээр дуусгах чадвартай юм. Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтэх чадвартай ба жинхэнэ зүрх сэтгэлээр Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайдаг. Энэ нь бүгд Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Мөн үүний адилаар, Түүний төрөлхийн илрүүлэлт нь Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог; Түүний төрөлхийн илрүүлэлт ингэж нэрлэгддэгийн шалтгаан нь Түүний илэрхийлэл бол дуураймал биш эсвэл хүний боловсролын үр дүн биш эсвэл хүний олон жилийн дэмжлэгийн үр дүн биш учраас юм. Тэр үүнийг сураагүй эсвэл үүгээр Өөрийгөө гоёогүй; харин энэ нь Түүний дотор төрөлхийн байдаг. Хүн Түүний ажлыг, Түүний илэрхийллийг, Түүний хүн чанарыг, Түүний энгийн хүний бүх амьдралыг үгүйсгэж болох юм, гэвч Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтдэг гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй; Тэр тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг биелүүлэхээр ирсэн гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй ба Бурхан Эцгийг эрж хайдаг Түүний чин сэтгэлийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Хэдий Түүний дүр төрх мэдрэхүйд таатай биш, Түүний яриа ер бусын төрх намбыг эзэмшдэггүй ба Түүний ажил хүний төсөөлдөг шиг газар нураам эсвэл тэнгэр чичрэм биш боловч Тэр бол үнэндээ, тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр биелүүлдэг, тэнгэрлэг Эцэгт бүрэн захирагддаг бөгөөд үхэх хүртлээ дуулгавартай байдаг Христ мөн юм. Учир нь Түүний мөн чанар бол Христийн мөн чанар юм. Энэ үнэн нь хүн итгэхэд хэцүү боловч үнэндээ оршин байдаг. Христийн үйлчлэл бүрэн биелэх үед, Түүний зан чанар ба Түүний оршихуй нь тэнгэр дэх Бурханы зан чанар, оршихуйг төлөөлж байгааг хүн Түүний ажлаас харах боломжтой болно. Тэр үед, Түүний бүх ажлын нийлбэр нь, Тэр үнэхээр Үгийн биелэл болсон махан бие бөгөөд мах, цуснаас бүрдсэн хүнийхтэй адилгүй юм гэдгийг баталж чадна. Газар дээрх Христийн ажлын алхам бүр өөрсдийн бэлгэдэл ач холбогдолтой байдаг, гэвч алхам бүрийн бодит ажлыг мэдэрч байгаа хүн, Түүний ажлын ач холбогдлыг ухаарах чадваргүй байдаг. Энэ нь ялангуяа, хоёр дахь бие махбодтой болсон Бурханы хийж буй хэд хэдэн алхамтай ажлын хувьд ийм байдаг. Христийн зөвхөн үгийг сонссон юм уу харсан боловч Түүнийг өөрийг нь хэзээ ч харж байгаагүй хүмүүсийн ихэнх нь Түүний ажлын талаар ямар ч үзэлгүй байдаг; Христийг харж, Түүний үгийг сонссон, түүнчлэн Түүний ажлыг мэдэрсэн хүмүүст Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байдаг. Энэ нь Христийн харагдах байдал болоод энгийн хүний чанар нь хүмүүст таалагддаггүйн улмаас биш гэж үү? Христийг явсных нь дараа Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөх хүмүүст тийм бэрхшээл байхгүй байх болно, учир нь тэд зүгээр л Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ба Христийн энгийн хүн чанартай харьцахгүй юм. Хүн Бурханы талаарх үзлээ орхих чадваргүй байдаг ба үүний оронд Түүнийг анхааралтайгаар судалдаг; энэ нь хүн зөвхөн Түүний харагдах байдлыг л харахаас биш Түүний ажил болон Түүний үгээр Түүний мөн чанарыг ухаарч ойлгож чадахгүйгээс болдог. Хэрвээ хүн Христийн гадаад төрхийг хараад нүдээ анивал эсвэл Христийн хүн чанарын талаар ярилцахаас зайлсхийж, зөвхөн бурханлаг чанарын талаар эсвэл Түүний ажил болон үгийг ярьвал хэн ч хүрч чадахгүй, ингэвэл хүний үзэл өнгөрсөнөөсөө хагасаар багсаж, хүний бэрхшээл ч шийдвэрлэгдчихнэ. Бие махбодтой болсон Бурханы ажлын үеэр, хүн Түүнийг тэвчиж чадахгүй ба Түүний талаарх тоо томшгүй үзлээр дүүрэн байна тэгээд эсэргүүцэл, дуулгаваргүй байдлын тохиолдлууд түгээмэл байна. Хүн Бурханы оршин тогтнолыг тэвчиж, Христийн номхон даруу, нууцлаг байдалд “өршөөл” үзүүлж эсвэл тэнгэрлэг Эцгийг дуулгавартай дагаж байгаа Христийн мөн чанарыг “уучилж” чадахгүй болно. Тиймээс, Тэр Өөрийн ажлаа дуусгасны дараа хүнтэй хамт үүрд мөнх байж чадахгүй, учир нь хүн Түүнийг өөрсдийнхөө хажууд амьдрахыг зөвшөөрөх дургүй байдаг билээ. Хэрвээ хүн Түүний ажлын хугацаанд Түүнд “өршөөл үзүүлж” чадахгүй бол, Түүнийг Өөрийн үйлчлэлээ хэрэгжүүлсний дараа өөрсдийнх нь хажууд амьдарч, тэд Түүний үгийг аажмаар мэдрэхийг нь харахыг хэрхэн тэвчиж чадах билээ? Тэр үед Түүнээс болж олон хүн унахгүй гэж үү? Хүн Түүнд зөвхөн газар дээр ажиллахыг зөвшөөрсөн; энэ нь хүний өршөөлийн хамгийн дээд хэмжээ юм. Хэрвээ Түүний ажил байгаагүй бол, хүн аль хэдийн Түүнийг газар дэлхийгээс гаргаад хаячих байсан, иймээс нэгэнт ажил нь дуусчихвал тэд хичнээн бага өршөөл үзүүлэх вэ? Тэгвэл хүн Түүнийг үхэлд аваачиж, Түүнийг үхтэл нь тамлахгүй гэж үү? Хэрвээ Тэр Христ гэж нэрлэгддэггүй байсан бол, Тэр хүмүүсийн дунд бараг ажиллаж чадахгүй байх байсан; хэрвээ Тэр Бурханы Өөрийн ялгамж чанараар ажиллаагүй, харин үүний оронд ердөө энгийн хүн шиг ажилласан бол, хүн Түүний ажлын өчүүхэн хэсгийг тэвчих нь байтугай, Түүний хэлсэн ганц өгүүлбэрийг ч тэвчихгүй байх байсан. Иймээс Тэр Өөрийн ажилдаа Бурханы ялгамж чанарыг л хадгалж явна. Ийм байдлаар, Түүний ажил, ингэж хийгээгүй байхаасаа илүү хүчтэй байна, учир нь хүмүүс бүгд зэрэг зиндаа, агуу ялгамж чанарыг дагахад бэлэн байдаг. Хэрвээ Тэр ажиллахдаа эсвэл Бурхан болон гарч ирэхдээ Бурханы Өөрийн ялгамж чанарыг авч яваагүй бол, Түүнд ажил хийх боломж огтхон ч байхгүй байх байсан. Түүнд Бурханы мөн чанар, Христийн оршихуй байгаа гэсэн бодит байдлыг үл харгалзан, хүн төрөлхтөний дунд Өөрийн ажлаа амархан явуулахыг хүн Түүнд зөвшөөрөхгүй байх байсан. Тэрээр Өөрийн ажилдаа Бурханы ялгам чанарыг авч явдаг; хэдий тийм ажил нь, тийм ялгамж чанаргүй хийсэнтэй харьцуулахад арван хоёр дахин илүү хүчтэй ч гэсэн, хүн одоо ч Түүнд бүрэн дуулгавартай ханддаггүй, учир нь хүн Түүний мөн чанарт биш, зөвхөн Түүний зэрэг зиндаанд захирагддаг. Хэрвээ тийм бол, нэг өдөр Христ Өөрийн байрнаас буух үед, хүн Түүнийг нэг өдөр ч гэсэн амьд явахыг зөвшөөрөх үү? Бурхан хүнтэй хамт газар дээр амьдарч Өөрийн гараар бүтээсэн ажлынхаа үр шимийг хожмын өдрүүдэд харахыг эрмэлзэж буй. Гэтэл хүн Түүний үлдэхийг ганц өдөр ч тэвчиж чадахгүй, иймээс Тэр зөвхөн болих болно. Өөрийн хийх ёстой ажлаа хүний дунд хийж, Өөрийн үйлчлэлээ хэрэгжүүлэх боломжийг Бурханд олгосон нь, аль хэдийн хүний өршөөл, нигүүлслийн хамгийн дээд хэмжээ болно. Хэдий Түүгээр өөрөөр нь байлдан дагуулагдсан хүмүүс Түүнд ийм нигүүлсэл үзүүлсэн ч, тэд Өөрийн ажлаа дуустал байхыг, түүнээс цааш нэг ч хором үлдэхгүй байхыг л Түүнд зөвшөөрөх байсан. Хэрвээ ийм бол, Түүний байлдан дагуулаагүй хүмүүс яах вэ? Хүн бие махбодтой болсон Бурханд ийм байдлаар хандаж байгаагийн шалтгаан нь Тэр энгийн хүний бүрхүүлтэй Христ учраас биш гэж үү? Хэрвээ Түүнд энгийн Хүн чанар биш зөвхөн бурханлаг чанар байсан бол, хүний бэрхшээлүүд нь хамгийн амарханаар шийдвэрлэгдэх байсан биш гэж үү? Хүн Түүний бурханлаг чанарыг дурамжхан хүлээн зөвшөөрнө, гэхдээ Түүний бодит байдал нь, тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд захирагддаг Христ байлаа ч тэд Түүний энгийн хүний төрхийг огт сонирхохгүй. Тийм болохоор хүн Түүний оршин тогтнолыг цаашид тэвчихгүй тул Тэр, баяр баясгалан, уй гашуу аль алийг нь тэдэнтэй хуваалцахын тулд хүмүүсийн дунд гүйцэлдүүлэх Өөрийн ажлаа цуцлахаас өөр аргагүй болно.