Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРВАН ГУРВАН ЗАХИДЛЫН ТАЛААР ЧИ ЯМАР ХАНДЛАГА БАРИМТАЛДАГ ВЭ?

Библийн Шинэ Гэрээ нь Паулын арван гурван захидлыг агуулдаг. Ажиллаж байх хугацаандаа Паул, Есүс Христэд итгэж байсан чуулгануудад хандаж энэ арван гурван захиаг бүгдийг нь бичсэн. Өөрөөр хэлбэл, Есүсийг тэнгэр лүү дээш гарсны дараа тэрээр энэ захиануудыг бичихээр өргөгдсөн юм. Түүний захианууд нь Эзэн Есүс нас барсныхаа дараа амилж, тэнгэр лүү дээш өргөгдсөн тухай гэрчлэлүүд бөгөөд гэмшиж, загалмай үүрэх замыг хүмүүст номлосон. Мэдээж эдгээр сургаал болон гэрчлэл нь бүгд тухайн үеийн Иудей дахь янз бүрийн газарт байгаа ах эгч нарт зааж сургахын төлөө байсан, учир нь тухайн үед Паул Эзэн Есүсийн зарц байсан бөгөөд Эзэн Есүст гэрчлэл хийхийн тулд тэр өргөгдсөн юм. Ариун Сүнсний ажлын үе шат болгон дахь Түүний өөр өөр ажлыг биелүүлэхийн тулд, өөрөөр хэлбэл, Бурханы Өөрөө гүйцэлдүүлдэг ажлыг үргэлжлүүлэхийн төлөө элчүүдийн ажлыг хийхийн тулд өөр өөр хүмүүс өргөгддөг. Хэрвээ Ариун Сүнс үүнийг шууд хийж, ямар ч хүмүүсийг өргөөгүй байсан бол ажлыг гүйцэтгэхэд хэцүү байх байлаа. Иймээс Паул Дамаск явах замд цохиулсан нэгэн болсон бөгөөд дараа нь Эзэн Есүсийн гэрчлэгч байхаар өргөгдсөн. Тэр бол Есүсийн арван хоёр шавьд харьяалагддаггүй элч байлаа. Сайн мэдээ түгээхээс гадна тэр бас янз бүрийн газарт байгаа чуулгануудыг хариулах ажлыг өөртөө авсан бөгөөд энэ нь чуулгануудын ах эгч нарыг хариуцах буюу Эзэнд итгэдэг ах эгч нарыг хөтлөх явдал юм. Түүний гэрчлэл нь Эзэн Есүсийн амилал болон тэнгэр лүү дээш өргөгдсөн тухай баримтыг мэдэгдэж, мөн хүмүүст гэмшиж, улайж, загалмайн замаар алхахыг зааж сургахын төлөө байсан. Тэрээр тухайн үеийн Есүс Христийн гэрчлэгчдийн нэг байв.

Паулын арван гурван захидлыг Библид ашиглахын тулд сонгосон. Энэ арван гурван захиаг, янз бүрийн газар дахь хүмүүсийн өөр өөр нөхцөл байдалд хандан Паул бүгдийг нь бичсэн юм. Тэдгээрийг бичихдээ тэр Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн бөгөөд газар бүхэнд байгаа ах эгч нарт элчийн байр сууринаас (Эзэн Есүсийн зарцын өнцгөөс) зааж сургажээ. Тиймээс Паулын захианууд нь зөгнөлөөс, эсвэл шууд үзэгдлээс үүсээгүй, харин өөртөө авсан ажлаас нь гарсан юм. Эдгээр захиа нь хачин биш, мөн зөгнөлүүд шиг ойлгоход хэцүү биш. Эдгээр үг нь зүгээр л захиа бөгөөд зөгнөл юм уу нууцууд биш юм. Тэдгээр нь ердөө энгийн сургамжилсан үг юм. Хэдийгээр олон үг нь ухаарахад хэцүү буюу хүмүүст амархан ойлгогддоггүй боловч тэдгээр нь Паулын өөрийн ойлголт, Ариун Сүнсний гэгээрлээс өөрцгүй. Паул бол эш үзүүлэгч биш, ердөө л элч, Эзэн Есүсээр ашиглагдсан зарц байсан билээ. Бүх төрлийн газруудаар алхаж байх зуураа тэр чуулгануудын ах эгч нарт захиа бичихийн тулд энэ боломжийг ашигласан бөгөөд өвчтэй байх зуураа тэр, ялангуяа сэтгэлд нь байсан боловч очиж чадахгүй байгаа чуулгануудад захиа бичсэн. Ийнхүү түүний захиануудыг тухайн үеийн хүмүүс хадгалсан бөгөөд хожим нь хүмүүс тэдгээрийг цуглуулж, ангилаад дараа нь Библийн Дөрвөн сайн мэдээний дараа оруулсан. Мэдээж тэд сонгоод, түүний бичсэн бүх шилдэг захиаг нийлүүлсэн. Эдгээр захиа нь чуулганы ах эгч нарын аминд ач тустай байсан бөгөөд тухайн үедээ нэн алдартай захианууд байлаа. Тухайн үед эдгээр захиаг бичихдээ Паулын зорилго нь, дотроос нь хэрэгжүүлэлтийн замыг олох боломжийг ах эгч нарт олгох сүнслэг ном, эсвэл хувийнхаа туршлагыг илэрхийлэх сүнслэг намтраа бичихийн төлөө байгаагүй. Тэр зохиолч болохын тулд ном бичихээр санаархаагүй; тэр зүгээр л Эзэн Есүс Христийн чуулганы ах эгч нарт хандан бичиж байсан юм. Тэдэнд өөрийнхөө ачаа, Эзэн Есүсийн хүсэл болон ирээдүйд хүмүүст юу даалгасан талаар хэлэхийн тулд тэрээр зарцын байр суурин дээрээс ах эгч нарт зааж сургасан билээ. Энэ нь түүний хэрэгжүүлсэн ажил байв. Түүний үг ирээдүйн ах эгч нарын туршлагын талаар нэлээд сурган хүмүүжүүлсэн аястай байсан. Энэ олон захианд түүний нөхөрлөсөн үнэн бол Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүсийн хэрэгжүүлэх учиртай зүйл байсан, ийм учраас дараа нь хүмүүс эдгээрийг эмхлэн Шинэ Гэрээнд оруулсан юм. Паулын үр дүн дараа нь ямар байсан нь хамаагүй тэр бол тухайн үед ашиглагдаж байсан, чуулганы ах эгч нарыг дэмжиж байсан хүн байлаа. Түүний үр дүн нь түүний мөн чанар болон анх цохиулсан явдлаар нь тодорхойлогддог. Түүнд Ариун Сүнсний ажил байсан учраас тэр тухайн үед эдгээр үгийг хэлэх чадвартай байсан юм. Ариун Сүнсний ажлын улмаас тэр чуулгануудад хандах ачааг үүрсэн билээ. Тийм байдлаар тэр ах эгч нарыг хангах чадвартай байв. Гэсэн хэдий ч зарим нэг онцгой нөхцөл байдлын улмаас тэр чуулганууд руу биечлэн очиж ажиллаж чадаагүй, иймээс ах эгч нарыг Эзэн дотор сургахын тулд захиа бичсэн юм. Тэр анх Эзэн Есүсийн шавь нарыг хяхан хавчиж байсан боловч Есүсийг тэнгэр лүү дээш гарсны дараа буюу “гэрлийг хүлээн авсныхаа” дараа Эзэн Есүсийн шавь нарыг хавчихаа больж, Эзэний замын төлөө сайн мэдээ номлож байсан ариун хүмүүсийг хавчихаа больсон юм. Есүс өөрт нь хурц гэрэл байдлаар харагдсаны дараа тэр Эзэний даалгаврыг хүлээн авч, сайн мэдээ түгээхийн тулд Ариун Сүнсээр ашиглагддаг хүн болсон билээ.

Тухайн үеийн Паулын ажил нь зүгээр л ах эгч нарыг дэмжиж, хангахын төлөө байсан. Тэрээр ажил мэргэжилтэй болж, эсвэл уран зохиолын ажил бичиж, өөр бусад замыг нээж, эсвэл чуулганы хүмүүсийг залж чиглүүлэхийн тулд Библиэс гадуурх өөр зам олж, тэгснээрээ тэднийг шинэ оролттой болгохыг хүсэж байсан зарим нэг хүн шиг байгаагүй. Тэр ашиглагдсан хүн байсан; тэрээр үүргээ биелүүлэхийн тулд л үүнийг хийсэн юм. Хэрвээ тэр чуулгануудын төлөө ачаа үүрээгүй бол энэ нь үүргээ хөсөрдүүлсэн явдал гэж тооцогдох байлаа. Хэрвээ ямар нэгэн сүйтгэн тасалдуулсан зүйл тохиолдсон бол, эсвэл чуулганд урвалтын хэрэг гарч, тэнд байгаа хүмүүсийг хэвийн бус байдал руу хөтөлсөн бол түүнийг ажлаа зүй зохистой хийгээгүй гэж үзэх байв. Хэрвээ ажилчин чуулгануудын ачааг үүрч, мөн бүх чадлаараа ажиллаж байгаа бол тэрээр ашиглагдахад тохирсон, чадвартай ажилчин мөн гэдгийг энэ нь баталдаг. Хэрвээ тэр чуулгануудын төлөөх ачааг мэдэрдэггүй, ажил нь ямар ч үр дүнд хүрдэггүй бөгөөд түүний удирддаг ихэнх хүмүүс сул дорой агаад бүр унаж доройтох юм бол тийм ажилчин үүргээ биелүүлээгүй байх юм. Түүнчлэн Паул ч бас ялгаагүй байв. Тийм учраас тэр чуулгануудыг хариуцаж, ах эгч нарт олон удаа захиа бичих хэрэгтэй болсон билээ. Энэ аргаар дамжуулан тэрээр чуулгануудыг хангаж, ах эгч нарыг хянаж чадсан—зөвхөн ийм маягаар л чуулганууд түүнээс хангалт болон хариулга хүлээн авч чадсан юм. Түүний бичсэн захианы үг маш гүн гүнзгий байсан боловч Ариун Сүнснээс гэгээрэл хүртсэний үндсэн дээр бичигдсэн бөгөөд тэрээр хувийн туршлага, мэдэрсэн ачаагаа ах эгч нарт хандан бичсэн юм. Тэр зүгээр л Ариун Сүнсээр ашиглагдсан хүн байлаа. Түүний хувийн туршлага нь түүний бүх захианы агуулгад холилдсон юм. Түүний биелүүлсэн ажил нь Ариун Сүнсний шууд биелүүлсэн ажлыг биш, харин элчийн ажлыг л төлөөлж байсан бөгөөд энэ нь бас Христийн ажлаас өөр байв. Тэр зөвхөн өөрийнхөө үүргийг биелүүлж байсан, ийм учраас тэр өөрийн ачааг, мөн түүнчлэн өөрийн хувийн туршлага, мэдлэг ухааныг Эзэн дотор ах эгч нарт өгсөн юм. Тэр ердөө л хувийн мэдлэг ухаан, ойлголтоор хангаснаар Бурханы даалгасан ажлыг гүйцэтгэж байв—мэдээж Бурхан Өөрөө шууд ажиллаагүй юм. Иймээс түүний ажил нь хүний туршлагатай болон чуулганы ажлыг үзэж, ойлгодог байдалтай нь холилдсон байлаа. Гэсэн хэдий ч хүний эдгээр үзэл бодол, мэдлэгийг муу ёрын сүнсний ажил, эсвэл мах цусны ажил гэж хэлж болохгүй. Үүнийг зөвхөн Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдсэн хүний мэдлэг, туршлага гэж хэлж л болох юм. Үүгээрээ Би Паулын захианууд нь тэнгэрээс ирсэн ном биш гэж хэлж байгаа юм. Тэдгээр нь ариун биш буюу Ариун Сүнсээр илэрхийлэгдээгүй—тэдгээр нь ердөө чуулгануудад хандах Паулын ачааны илэрхийлэл юм. Миний энэ бүхнийг хэлж байгаагийн зорилго нь та нарт Бурханы болон хүний ажлын хоорондох ялгааг ойлгуулахын төлөө билээ. Бурханы ажил Бурханыг Өөрийг нь төлөөлдөг байхад хүний ажил хүний үүрэг болон туршлагыг төлөөлдөг. Хүн, Бурханы хэвийн ажлыг хүний хийхээр завдсан ажил, Түүний ер бусын ажлыг Бурханы хийхээр завдсан ажил гэж үзэх ёсгүй. Цаашлаад хүн, хүний сүртэй номлолыг Бурханы айлдварууд, эсвэл тэнгэрийн ном гэж үзэх ёсгүй. Энэ бүхэн нь ёс зүйн эсрэг юм. Намайг Паулын арван гурван захидлыг задлан шинжилж байгааг сонсох үедээ олон хүн, Паулын захиануудыг уншиж болохгүй, Паул бол ихээхэн нүгэлтэй хүн байсан гэж боддог. Миний үг хатуу цэвдэг бөгөөд Паулын захиануудын талаарх Миний үнэлгээ буруу, түүний захиануудыг хүний туршлага болон ачааны илэрхийлэл хэмээн үзэж болохгүй гэж боддог хүн бүр ч олон байдаг. Тэдгээрийг Бурханы үг мэт үзэх ёстой, тэдгээр нь Иоханы Илчлэлийн ном шиг чухал, тэдгээрийг хасаж, эсвэл нэмж болохгүй, цаашлаад хааш яаш тайлбарлаж болохгүй гэж тэд боддог. Эдгээр нь бүгд хүмүүсийн буруу хэллэг биш гэж үү? Энэ бүхэн нь хүмүүст ямар ч эрүүл ухаан байхгүйгээс болж байгаа биш гэж үү? Паулын захиа нь хүмүүст ач тусаа маш их өгсөн бөгөөд тэдгээр нь хэдийнээ 2,000-аас дээш жилийн түүхтэй юм. Гэхдээ одоог хүртэл, тухайн үед тэр юу бичиж байсныг ойлгож чаддаггүй маш олон хүн байсаар байгаа. Хүний мэдрэмжээр бол Паулын захианууд нь бүх Христийн шашин даяар хамгийн агуу шилдэг бүтээл билээ. Хэн ч тэдгээрийг тайлж чадахгүй, хэн ч тэдгээрийг бүрэн ойлгож чадахгүй. Үнэн хэрэгтээ эдгээр захиа нь яг л сүнслэг хүний намтартай адил бөгөөд Есүсийн үг, эсвэл Иоханы харсан агуу үзэгдэлтэй харьцуулж болохгүй. Эсрэгээрээ Иоханы харсан үзэгдлүүд нь тэнгэрээс ирсэн агуу үзэгдэл, Бурханы ажлын зөгнөлүүд байсан бөгөөд үүнийг хүн биелүүлэхийн аргагүй байсан байхад Паулын захианууд нь хүний харж, туулсан зүйлийн талаарх дүрслэл төдий юм. Тэдгээр нь хүний хийж чадах зүйл бөгөөд зөгнөл ч биш, үзэгдэл ч биш—зүгээр л янз бүрийн газрууд руу илгээсэн захиа билээ. Гэхдээ тухайн үеийн хүмүүсийн хувьд, тэрээр өөрт нь даалгасан зүйлийг хүлээн авсан нэгэн байсан учраас Паул бол ажилчин байсан ба тиймээс түүний үг үнэ цэнтэй байлаа. Ийм учраас түүний захианууд нь Христийг эрж хайсан хүмүүст ач тусаа өгч байв. Хэдийгээр тэр үгийг Есүс биечлэн хэлээгүй боловч эцсийн эцэст тэдгээр нь тэдний цаг үед чухал байсан юм. Тиймээс Паулын дараа ирсэн хүмүүс эдгээр захиаг Библид оруулж, одоог хүртэл өвлөгдөн ирэх боломжтой болгожээ. Миний юу гэж байгааг та нар ойлгов уу? Би зүгээр л эдгээр захиаг нарийн зөв тайлбарлаж, тэдгээрийг задлан шинжилж байгаа бөгөөд хүмүүсийн хувьд лавлагаа болдог үнэ цэн, ач тусыг нь үгүйсгээгүй байна. Хэрвээ Миний үгийг уншсаныхаа дараа та нар Паулын захиануудыг үгүйсгээд зогсохгүй, мөн тэдгээр нь тэрс үзэл эсвэл ямар ч үнэ цэнгүй гэж шийдвэл та нарын хүлээн авах чадвар хэтэрхий сул дорой агаад та нарын мэдлэг болон аливааг харах чадвар хэтэрхий дорой юм гэж л хэлж болно—Миний үгийг хэтэрхий өрөөсгөл гэж гарцаагүй хэлж болохгүй. Та нар одоо ойлгов уу? Та нарын ойлгох ёстой чухал зүйл бол тухайн үеийн Паулын ажлын бодит нөхцөл байдал болон түүний захиануудын цаад шалтгаан юм. Хэрвээ та нарт эдгээр зүйлийн талаар зөв үзэл бодол байвал та нар Паулын захиануудын талаар ч гэсэн зөв үзэл бодолтой байх болно. Үүний зэрэгцээ Паулын захиануудын мөн чанарыг ойлгосны дараа Библийн талаарх үнэлгээ чинь зөв байх болно, мөн Паулын захиануудыг хожмын хүмүүс яагаад ийм олон жилийн турш шүтсэн болон түүнийг Бурхан мэт үздэг хүн яагаад бүр их олон байдгийг чи ойлгоно. Хэрвээ та нар ойлгоогүй бол мөн л тэгж бодохгүй байсан гэж үү?

Бурхан Өөрөө л биш бол хэн ч Бурханыг Өөрийг нь төлөөлж чадахгүй. Паулын ажлыг, хагас нь хүний харсан, хагас нь Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдсэн зүйл гэж л хэлж болно. Өөрийнхөө харсан зүйлээр, мөн түүнчлэн Ариун Сүнсний гэгээрлээр дамжуулан тэр эдгээр үгийг бичсэн юм. Энэ нь гайхмаар зүйл биш. Тиймээс түүний үг хүний зарим нэг туршлагатай холилдсон байх нь зайлшгүй бөгөөд хожим нь тэр, тухайн үеийн ах эгч нарыг хангаж, тусалж дэмжихийн тулд хувийн туршлагаа ашигласан. Түүний бичсэн захиануудыг амийн судлал гэж ангилж болохгүй бөгөөд тэдгээр нь намтар, эсвэл зурвасны ангилалд харьяалагдахгүй, цаашлаад чуулганы хэрэгжүүлж байсан үнэн буюу чуулганы захиргааны зарлиг биш. Ачаа үүрсэн нэгэн, Ариун Сүнс ажил даалгасан хүн болохын хувьд энэ нь түүний хийх учиртай байсан зүйл юм. Хэрвээ Ариун Сүнс хүнийг өргөж, ачаа өгсөн боловч тэрээр чуулганы ажлыг хүлээн аваагүй, чуулганы хэрэг явдлуудыг сайн эрхлээгүй, чуулганы бүх асуудлыг шийдвэрлээгүй бол үүргээ зүй зохистой биелүүлээгүйг энэ нь баталдаг. Тиймээс өөрсдийн ажиллах хугацаандаа элч захиа бичих чадвартай байх нь тийм ч ер бусын зүйл биш юм. Энэ нь түүний ажлын нэг хэсэг байсан бөгөөд үүнийг хийх шаардлагатай байв. Эдгээр захиаг бичих түүний зорилго нь амь судлал, эсвэл сүнслэг намтар бичихийн төлөө байгаагүй, цаашлаад ариун хүмүүст зориулан өөр нэгэн гарцыг нээхийн төлөө байгаагүй. Энэ нь өөрийн чиг үүргийг биелүүлж, Бурханы үнэнч зарц байхын төлөө байсан ба ингэснээр тэр, Бурханы өөрт нь даалгасан зүйлийг гүйцэлдүүлснээр Бурханд тайлангаа өгч чадах байсан юм. Тэр өөрийн ажлаар өөрийнхөө болон ах эгч нарынхаа төлөө хариуцлага үүрч байсан бөгөөд ажлаа сайтар хийж, чуулганы хэрэг явдлыг үнэн сэтгэлээсээ авч үзэх хэрэгтэй байсан юм: Энэ бүхэн нь ердөө түүний ажлын нэг хэсэг байлаа.

Хэрвээ та нар Паулын захиануудын талаар ойлгосон бол Петр болон Иоханы захиануудын талаар ч гэсэн зөв ойлголт, үнэлгээтэй байх болно. Та нар эдгээр захиаг тэнгэрээс ирсэн ном мэт, ариун агаад халдашгүй гэж дахин хэзээ ч үзэхгүй, тэр ч байтугай Паулыг Бурхан мэт үзэхгүй. Эцсийн эцэст Бурханы ажил хүний ажлаас өөр байдаг, иймээс Бурханы илэрхийлэл болон хүний илэрхийлэл яаж адилхан байж болох юм бэ? Бурханд Бурханы онцгой зан чанар байдаг байхад хүнд биелүүлэх учиртай үүрэг гэж байдаг. Бурханы зан чанар нь Түүний ажлаар илэрхийлэгддэг байхад хүний үүрэг нь хүний туршлагад шингэж, хүний эрэл хайгуулд илэрхийлэгддэг. Тиймээс ажлаар нь дамжуулан, энэ нь Бурханы илэрхийлэл үү, эсвэл хүнийх үү гэдгийг мэдэх боломжтой. Үүнийг Бурхан Өөрөө тайлбарлах хэрэггүй, эсвэл хүн гэрчлэл хийхээр хичээх хэрэггүй, цаашлаад Бурхан Өөрөө ямар нэг хүнийг дарангуйлах хэрэггүй. Энэ бүхэн нь жам ёсоороо илэрч байгаа; энэ нь хүчээр тулгасан эсвэл хүний хөндлөнгөөс оролцож чаддаг зүйл биш. Хүний үүргийг туршлагаар нь дамжуулан мэдэж болох бөгөөд түүнээс ямар нэгэн нэмэлт туршилтын ажил хийхийг шаарддаггүй. Хүний бүхий л мөн чанар нь үүргээ гүйцэтгэж байхад нь илчлэгддэг байхад Бурхан Өөрийн ажлаа биелүүлэнгээ төрөлх зан чанараа илэрхийлж байдаг. Хэрвээ энэ нь хүний ажил бол үүнийг нуун далдалж болохгүй. Хэрвээ энэ нь Бурханы ажил бол Бурханы зан чанарыг хэн нэгэн хүн нуун далдлах бүр ч боломжгүй, цаашлаад энэ нь хүнээр хянагдахгүй. Хүнийг Бурхан гэж хэлж болохгүй, цаашилбал ажил болон үгийг нь ариун хэмээн онцлон үзэж, эсвэл хувиршгүй гэж үзэж болохгүй. Бурхан Өөрийгөө махан биеэр хувцасласан учраас Түүнийг хүн гэж хэлж болох боловч Түүний ажлыг хүний ажил, эсвэл хүний үүрэг хэмээн үзэж болохгүй. Түүнээс гадна Бурханы айлдварууд болон Паулын захиануудыг эн тэнцүү гэж тооцож болохгүй, мөн Бурханы шүүлт, гэсгээлт болон хүний зааварласан үгс адил тэнцүү байж таарахгүй. Тиймээс Бурханы ажлыг хүний ажлаас ялгах зарчмууд байдаг. Тэдгээр нь ажлын цар хүрээ, эсвэл ажлын түр зуурын бүтээмжийн дагуу биш мөн чанарынхаа дагуу ялгагдана. Ихэнх хүмүүс энэ сэдвийн зарчмуудын талаар алдаа гаргадаг. Учир нь хүн, хүний хүрч чадах гадаад талыг л хардаг байхад Бурхан, хүн төрөлхтний махбодын нүдээр ажиглаж болшгүй мөн чанарыг нь хардаг. Хэрвээ чи Бурханы үг болон ажлыг жирийн хүний үүрэг хэмээн авч үзээд, хүний томоохон хэмжээний ажлыг, хүн үүргээ гүйцэтгэж байна гэхийн оронд махбодоор хувцасласан Бурханы ажил хэмээн үзэх юм бол энэ зарчмыг андуурч байгаа хэрэг биш гэж үү? Хүний захиа болон намтрыг амархан хийж болно, гэхдээ энэ нь Ариун Сүнсний ажлын суурин дээр хийгддэг. Гэсэн хэдий боловч Бурханы айлдварууд болон ажлыг хүн амархан гүйцэтгэж, эсвэл хүний мэргэн ухаан болон сэтгэхүйгээр биелүүлж чадахгүй. Цаашлаад үүнийг хүний шинжилгээ судалгаагаар бүрэн дүүрэн тайлбарлаж болохгүй. Хэрвээ та нарт эдгээр зарчмын асуудлын талаар ямар ч хариу үйлдэл байхгүй бол та нарын итгэл тийм ч жинхэнэ агаад цэвэр биш гэдгийг энэ нь баталдаг. Та нарын итгэл тодорхойгүй байдлаар дүүрэн бөгөөд төөрөлдөж будилсан, зарчимгүй гэж л хэлж болох юм. Бурхан болон хүний хамгийн үндсэн чухал асуудлыг ч ойлгоогүй ийм төрлийн итгэл нь ямар ч мэдрэх чадваргүй итгэл биш гэж үү? Паул яаж түүхийн бүхий л он жилүүдийн туршид ашиглагдаж байсан ганцхан хүн байж таарах юм бэ? Яаж Паул чуулганы төлөө ажиллаж байсан ганц хүн байж таарах юм бэ? Яаж тэр чуулгануудыг дэмжихийн тулд захиа бичсэн цорын ганц хүн байж таарах юм бэ? Энэ хүмүүсийн ажлын цар хүрээ буюу үр нөлөө, эсвэл тэдний ажлын үр дүнгээс үл хамааран ийм ажлын зарчим болон мөн чанар бүгд адилхан байдаггүй гэж үү? Энэ хүмүүсийн ажил болон Бурханы ажлын хооронд тэс өөр зүйл байдаггүй гэж үү? Хэдийгээр Бурханы ажлын үе шат болгоны хооронд тодорхой ялгаа байдаг бөгөөд ажлын олон арга барил нь бүхэлдээ адилхан биш байдаг боловч тэдгээр нь ганцхан мөн чанар, эх сурвалжтай байдаггүй гэж үү? Иймээс хэрвээ хүн эдгээр зүйлийн талаар одоо ч тодорхой мэдэхгүй байгаа бол тэдэнд эрүүл ухаан ихээхэн дутмаг байна. Хэрвээ эдгээр үгийг уншсаныхаа дараа хүн, Паулын захианууд нь ариун агаад халдашгүй, мөн ямар ч сүнслэг хүний намтраас өөр гэж хэлсэн хэвээр байгаа бол энэ хүний ч эрүүл ухаан нь хэтэрхий хэвийн бус бөгөөд ийм хүн бол мэдрэмжгүй, хоосон сургаалын мэргэжилтэн гэдэг нь эргэлзээгүй. Хэдий чи Паулыг биширдэг байлаа ч үнэн баримтуудыг мушгин гуйвуулж, эсвэл үнэний оршин тогтнолыг няцаахын тулд түүнд хандах халуун дулааан мэдрэмжээ ашиглаж болохгүй. Үүнээс ч илүүтэйгээр, Миний хэлсэн зүйлс Паулын бүх ажил болон захиаг шатаан устгаж, эсвэл лавлагаа болох үнэ цэнийг нь бүрмөсөн үгүйсгэж байгаа юм биш. Ямар ч байсан Миний хэлсэн зүйлийн утга учир нь та нарыг, бүх зүйл болон хүмүүсийн талаар зөв ойлголт, үндэслэлтэй үнэлгээтэй болгохын төлөө билээ. Энэ нь хэвийн эрүүл ухаан юм. Энэ нь үнэнийг эзэмшдэг зөв шударга хүмүүсийн зэвсэглэх учиртай зүйл юм.

Өмнөх:БУРХАН БОЛ БҮХ БҮТЭЭЛИЙН ЭЗЭН

Дараах:АМЖИЛТ ЭСВЭЛ БҮТЭЛГҮЙТЭЛ НЬ ХҮНИЙ АЛХДАГ ЗАМААС ХАМААРДАГ

Холбогдох агуулга