Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эзэн Есүс Христийн эргэн ирэлтийн тухай 5 зөгнөл биелжээ

Жэн ШуньГарчиг1. Дайн дажин, өлсгөлөн, газар хөдлөлт үзэгдэнэ2. Израилийн сэргэлт3. Сайн мэдээг дэлхийн өнцөг булан бүрд тунхаглана 4. Ёс бус явдал элбэгшиж, итгэгчдийн хайр хөрнө 5. Хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үз… Бүрэн эх

, ,

Би Эзэнийг ингэж угтсан

Шиюэ, ЯпонНамайг зургаатай байхаас миний ээж Эзэн Есүст итгэсэн ба намайг чуулганы цуглаан руу байнга дагуулж явдаг байв. Хүнийг Бурхан бүтээсэн ба хэрвээ бид нар асуудалд орвол Бурханд залбирч, Бурханд найдах хэрэгтэй б… Бүрэн эх

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь Илчлэлийн номонд зөгнөсөн агуу цагаан сэнтийн шүүлт юм

Бурхан дуу чимээгүй бөгөөд бидэнд хэзээ ч илрэн харагдаж байгаагүй боловч Түүний ажил хэзээ ч зогсоогүй. Бүрэн эх

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, ажиллахын тулд хүний Хүү болон гарч ирнэ гэж Эзэн Есүс Өөрөө зөгнөсөн

Бурханы илрэлтийг эрж хайдаг ах эгч нар түүхийн эмгэнэлт явдлыг давтахгүй гэж Би найдаж байна. Та нар орчин үеийн фарисайчууд болж, Бурханыг загалмайд дахин цовдлох ёсгүй. Бүрэн эх