Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь

2017-07-25

Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг гэрчлэх ажил Хятадын эх газарт албан ёсоор 1995 онд эхэлсэн. Бурханд хандсан талархал, жинхэнэ үнэн хайраараа бид Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг янз бүрийн шашны бүлэглэл, урсгал чиглэлийн ах дүү нартаа гэрчилсэн. Тэдгээрийн удирдагч нарын хүчтэй эсэргүүцэл, доромжлолыг амсана гэж бид төсөөлөөгүй байсан. Бурханыг биеэр ажиллахыг гуйж, үнэн сэтгэлээсээ залбирах замаар л бид Бурханы өмнө ирдэг байв. 1997 оноос эхлээд бид Ариун Сүнс өргөн хүрээтэй ажиллаж байгааг харсан. Янз бүрийн бүс нутагт сүмүүдийн гишүүдийн тоо хурдацтай өссөн. Мөн тэр үед маш олон тэмдгүүд, гайхамшгууд бий болсон бөгөөд янз бүрийн шашны бүлэглэл, урсгал чиглэлийн хүмүүс Бурханы илчлэлтүүдийг хүлээн авсны, эсвэл тэдгээр тэмдгүүд, гайхамшгуудыг харсны үр дүнд Төгс Хүчит Бурхан руу эргэн ирсэн. Хэрвээ Ариун Сүнс ажиллаагүй бол хүн юу хийж чадах сан билээ? Энэ нь бидэнд “хэдийгээр зарим нэгэн үнэнийг ойлгосон ч дан ганц хүний хүчин чадлаар бид Төгс Хүчит Бурханыг гэрчилж чадахгүй” гэдгийг ухааруулсан. Янз бүрийн шашны бүлэглэл, урсгал чиглэлийн хүмүүс Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн авсныхаа дараа аажмаар Төгс Хүчит Бурханы үгийг идэж ууж, үгэнд дурлах замаар зүрх сэтгэлдээ үнэхээр Төгс Хүчит Бурханыг гэх тодорхой итгэлтэй болж хэсэг хугацаа өнгөрөхөд тэдний дотор жинхэнэ итгэл, дуулгавартай байдал үүссэн. Тийм учраас, шашны бүлэглэл, урсгал чиглэл бүрийн хүмүүс сэнтийд хүртэл өргөгдсөн ба төсөөлж байсан шигээ “Эзэнтэй тэнгэрт уулзана” хэмээн хүлээхгүй болсон.

Хаанчлалын сайн мэдээ түгээгдэж эхэлснээс хойш биднийг Хятадын Засгийн газраас ангуучилж, харгис хатуугаар хавчиж эхэлсэн. Үүнээс илүү эмгэнэлтэй нь Католик сүм болон Христийн чиглэлийн бүх урсгалуудын зүгээс биднийг доромжилж, үндэслэлгүй яллаж, зэмлэж, үгүйсгэж байлаа. Энэ нь бидэнд их уршиг тарьж сайн мэдээний ажлаа хэсэг хугацаагаар зогсоосон юм. Ийм нөхцөл байдалтай тулгараад бид юу хийхээ мэдэхээ байсан; бид бүх талаараа бүслэгдсэн мэт байв. Энэ үед бид давхар шийтгүүлсэн: Бид Бурханы авралыг үнэхээр их эдэлж маш олон үнэнийг ойлгосон боловч сайн мэдээг түгээж чадахгүй байлаа. Бид үнэхээр Бурханы гэрчлэгчид байх гавьяагүй, Түүний даалгаварт хүрч амьдарч чадаагүй. Иймэрхүү сэтгэл санааны байдалтайгаар бид бүгд үүргээ биелүүлж чадахгүй, юу хийхээ мэдэхгүй, Бурханд хэрхэн тайлан тавихаа мэдэхгүй байсан бөгөөд Бурханы номлол, итгэмжлэлтэй хэрхэн нүүр тулахаа бүр ч мэдэхгүй байлаа. Ингэж арга барагдан байхдаа, биднийг дуудаж байгаа, олж авахыг хүссэн хонь бүрээ дуудан байгаа Бурханы зүрх сэтгэлийг бид мэдэрсээр байсан. Тэгээд бид бүгд Бурханы өмнө өр төлбөртэй, буруутай, Бурханд залбирах залбирлаар цангасан байдалтай ирээд зүрх сэтгэлээ Бурханд уудлан гаргасан: “Бурхан минь! Таны бүх хонийг олж чадах хүч чадал, мэргэн ухааныг Та бидэнд өгөөч. Таны хүсэл биднээр дамжин биелэгдэж Таны хаанчлалын сайн мэдээ түгэх болтугай. Таны үг илүү олон хүмүүсийг Таны гэрт авчрах болтугай. Бид Таны сайн мэдээг түгээж чадаж л байвал амиа золиослоход хүрсэн ч хамаагүй илүү их зовлон шаналлыг даван туулахад бэлэн байна. Та бидэнд илүү их хүч чадал өгөхийн төлөө л бид залбирна. Бид Таны удирдамжийг алхам алхмаар дагахыг хүсэж байна. Өө, Бурхан минь, бидний биеийн хэмжээ жижиг, бид сул дорой учраас бид Таны даалгаврыг саадгүйгээр гүйцэтгэж чадахгүй. Таны сайн мэдээг түгээх явцад хөндлөнгөөс оролцдог тэрхүү дайсагнагч хүчнүүдийг та хазаарлан боож, Таных биш хорон муу санаатнуудын үр зулзагыг харааж, Таны сайн мэдээг түгээхэд тулгардаг бүхий л саад бэрхшээлийг үгүй хийж, бидэнд гарах зам нээж өгөөч.” Бидний хүсэлт Бурханы хүслийн дагуу, Бурханы хүслийн төлөө хийгдсэн тул бидний залбирал Бурханы сонорт хүрсэн гэж бид итгэдэг. Урт удаан хугацааны өмнө, бидний хэзээ ч мэдэрч байгаагүй баяр хөөрийг авчирч Бурхан үнэхээр агуу ажлыг хийсэн. Сайн мэдээний ажил хурдацтай түгж, оргилдоо хүрэхийн төлөө Бурхан биднийг мэргэн ухаанаар шагнаж, бидэнд итгэл, хүч чадал өгсөн. Энэ бол Бурханы бидэнд авчирсан сайн мэдээ байсан, мөн Бурханы бидэнд чиглэсэн зоригжуулалт, шагнал байсан гэж бид мэддэг, түүнээс ч илүүгээр, итгэдэг. Бидний туулж өнгөрүүлсэн зовлон шаналал нөхөн төлөгдсөн. Зүрх сэтгэлийнхээ гүнд бид “Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө ажлыг хийж чадна.” гэдэг үгний утга учрыг илүү ихээр хүлээн зөвшөөрөх болсон. Бурхан бидний хувьд юмсыг хүнд хэцүү болгоогүй, биднийг таагүй байдалд ч оруулаагүй. Тэр эхэнд, бидэнд бага зэрэг сорилтуудыг л өгсөн. Бид аз жаргалтайгаар, Бурханы удирдамж, тусламж, анхаарал халамж, хамгаалалтанд зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс талархсан. Үүний зэрэгцээ, бид Бурханы үйлс агуу болохыг, Бурханы зан чанар эрхэм хүндэт гэдгийг олж харсан; түүнээс ч илүүгээр бид Бурханы зөвт байдлыг, хүний халдлагыг Тэр тэвчдэггүй болохыг бас Түүнийг аврагчийн хувьд, Түүнийг эсэргүүцсэн олон дайсныг Бурхан шийтгэсэн гэдгээс олж харсан. Хятадын эх газар дахь 24 аймаг, өөрөө удирдах захиргаа бүхий хотууд дахь бүх шашны урсгал, чиглэлийн удирдагч нарын дунд, Бурханыг аймшигтайгаар эсэргүүцсэн, ялласан, гутаан доромжилсны төлөө шийтгэгдсэн ердийн хэргүүд байдаг. Тэдний тоо нь, Хуулийн эрин үед Бурханы ажлыг эсэргүүцсэнийхээ улмаас шийтгэгдсэн хүмүүсээс олон хувь дахин илүү. Энэхүү эцсийн өдрүүдэд, хүн төрөлхтөн маш их ялзралд идэгдэж, Бурханыг эсэргүүцэх нь бүр ч илүү улайрсан шинжтэй болсон. Үнэхээр олон хүмүүс шийтгэгдэж, таягдуулан арчигдсан нь Библи дэх “Дуудагдсан нь олон сонгогдсон нь цөөхөн” хэмээх зөгнөлийн биелэл. Хэрвээ Ариун Сүнс тийм гайхамшигтай ажил хийгээгүй бол хүн, хаанчлалын сайн мэдээг түгээх хүч чадалгүй байх байсан. Эхнээс төгсгөл хүртэл Бурханы ажил, хаанчлалын сайн мэдээг түгээх ажил нь агуу улаан луу эрх баригч Хятадын Коммунист Намын улайрсан эсэргүүцэл, харгис хавчлага, мөрдөлтийг тэссээр байна. Хамгийн багаар бодоход, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зуун мянга гаруй хүн баривчлагдаж, шоронд хоригдож сүйрэл, тамлалын бүх хэлбэрийг тэсч давж гарсан. Хятадын Коммунист Намын Засгийн газраас үнэхээр олон хүнийг эрэн сурвалжилж, ангуучилсан; гэртээ эргэн ирж чадахгүй байсан тэдгээр хүмүүс Бурханы төлөө зарцуулахын тулд урсгал даган хөвж л чадах байлаа. Үнэхээр олон хүмүүсийг тагнан туршиж байсан тул тэд үүргээ биелүүлэх боломжгүй байсан юм. Үнэхээр олон хүмүүсийг Хятадын Коммунист Намаас хяналтандаа байлгаж байсан тул тэд гэрээсээ гарч чаддаггүй байсан. … Бурханы ажлыг эсэргүүцэн, мөхөөх гэж оролдохдоо агуу улаан лууны дэглэмийн хүрээнд бүх төрлийн жигшүүрт арга хэрэгслийг ашиглаж, их хэмжээний хүн хүч, санхүүгийн нөөцийг зарцуулсан. Хорлонтой, муу санаатай, зальтай арга барилаа шавхаад ч тус намын зүгээс Бурханы ажлын алхмыг хэзээ ч зогсоож чадахгүй. Бурхан Хүслээ гүйцэтгэхийн тулд үйлчлэлийн бүх зүйлийг удирдаж чиглүүлдэг. Агуу улаан луу бүхэлдээ Бурханы зохион байгуулалтын дор байдаг бөгөөд гарах замгүй болтлоо эргэлзээнд орсон нь Бурханаар тийнхүү бүрэн тушаагдсаных. Үнэхээр олон удаа агуу улаан луу бүх улс даяар баривчилгаа явуулах ажиллагааны ирмэг дээр очиж байсан боловч энэхүү төлөвлөгөө нь Бурханы зохицуулалтын улмаас тасалдсан; үнэхээр олон удаа агуу улаан луу Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг үгүй хийхээр гараа сунгасан ч амжилтанд хүрээгүй; үнэхээр олон удаа агуу улаан луу Бурханы ажлыг үгүй болгохоор илүү том хэмжээний үйлдэл хийхээр оролдсон ч энэ нь Бурханы захиралт, уран нарийн арга, зохицуулалтын улмаас нуран унасан. Тийм цаг үед агуу улаан луу уур бухимдлаасаа болж улайран галзуурч байсан ч хэрэгжүүлэх ямар ч башир арга түүнд байгаагүй. Тэгээд тэрээр азгүй байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй болсон—Тэнгэр тусалдаггүй! Энэ бол Хятадын Коммунист Намыг үнэхээр сүйтгэдэг Тэнгэр! Хаанчлалын сайн мэдээг түгээснээрээ бид Бурханы төгс хүчит байдлыг олж харсан: Сатаны хүчнүүд хэчнээн галзуу догшин байсан ч, Бурханы ажлыг эсэргүүцэхийн тулд тэд хэчнээн ихээр нэгдсэн ч ялгаагүй энэ нь нэмэр болохгүй. Зөвхөн арав орчим жилийн хугацаанд хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт бүхэлд нь түгсэн. Бурханы үг, Бурханы нэр сая сая айл өрхүүдэд түгэн тархаж сая сая хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы нэрийн дор ирсэн. Хятадын эх газар дахь янз бүрийн шашны бүлэглэлүүдийн дундаас, үнэний мөрийг хөөдөг, Бурханыг үнэхээр эрэлхийлдэг хүмүүс нь Төгс Хүчит Бурханы өмнө эргэн ирсэн. Сая сая хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгийг таашаан сонсож, Бурханы ажил, авралыг хүлээн авч, Бурханы гайхамшигт үйлсийг магтан дуулж байна. Бурхан Хятад нутагт ялагчдын бүлгийг бий болгож, Түүнтэй нэг зүрх, нэг сэтгэлтэй бүлэг хүмүүсийг олж авсан. Энэ нь Бурханы олон нийтэд илрэх илрэлтийн замыг нээсэн. Бурханы ажил алдар цуугаар төгссөн. Бурхан үндэстэн бүрд, дэлхий дээрх газар нутаг бүрд олон нийтэд илэрснийхээ дараа агуу улаан лууг гэсгээн цээрлүүлж эхэлсэн.

1992 онд Төгс Хүчит Бурхан Сүүлчийн өдрүүдийн Христ Өөрийн дуу хоолойгоо албан ёсоор илэрхийлж, Өөрийн бие хэмээрээ ярьж эхэлсэн. Тэр сая сая үгийг илэрхийлж Хятад дахь Бурханаар сонгогдсон хүмүүсийг бүхэлд нь байлдан дагуулж, аварсан. Хятадын эх газарт, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил, Бурханаар сонгогдсон хүмүүсийн дагуулсан Ариун Сүнсний ажлын гэрчлэл хурдацтайгаар тархсан. Энэ бол бүхэлдээ, эргэлт буцалтгүйгээр итгэгдсэн Бурханы үг гэж янз бүрийн шашны бүлэглэлийн маш олон хүмүүс хүлээн зөвшөөрч Бурханы үгээр байлдан дагуулагдсан. Бурханы хонь эцэст нь Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханы өмнө эргэн ирсэн. Энэ хугацаанд, Бурханаар сонгогдсон хүмүүсийг янз бүрийн шашны бүлэглэлүүд, урсгалуудаас Төгс Хүчит Бурханы гэрт эргэн ирэхэд нь удирдан хөтөлж Ариун Сүнс олон тооны гайхамшгууд, шинж тэмдгүүдийг үйлдсэн. Бурханы сонгосон ард өдөр өдрөөр эргэн ирж, бусад бүх шашны бүлэглэлүүд сүйрч, оршин тогтнохоо больсон ба энэ нь шашны ертөнц бүхлээрээ цэвэрлэгдэх мэт байлаа.

Хаанчлалын сайн мэдээг түгээх явцад, Бурханыг эсэргүүцсэн бүх төрлийн диаволууд, антихристүүд Төгс Хүчит Бурханы зөвт шийтгэлийг хүлээн авсан. Тийм маягаар хүмүүс Бурханы эсрэг явахын үр дагаврыг амссан. Агуу улаан луу Бурханы ажлыг боомилон, үгүй хийхийг оролдсон ч амжилтанд хүрээгүй. Бурханыг эсэргүүцсэн бүх муу ёрын хүчнүүд ичгүүртэй байдалд орж, мөн л амжилтанд хүрээгүй. Агуу улаан луу зүтгэхээ дуусгаж Бурханы шийтгэлийг хүлээн авч эхэлсэн. Төгс Хүчит Бурхан: “Та үнэн голоосоо агуу улаан лууг үзэн яддаг уу? Та үнэн голоосоо чин сэтгэлээсээ түүнийг үзэн яддаг уу? Би яагаад ийм олон удаа асууна вэ? Яагаад Би энэ асуултыг дахин дахин асуусаар байна вэ? Таны зүрхэнд тэрхүү луу ямараар дүрслэгдэнэ вэ? Энэ үнэхээр алга болсон уу? Та үнэн голоосоо үүнийг ‘эцгээ’ гэж үзэхгүй байна уу? Бүх хүмүүс Миний асуултан дахь Миний санаа зорилгыг ухаж ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг хүмүүсийн уур хилэнг өдөөхөд, эсвэл хүмүүсийн дунд үймээн бослогыг өдөөн турхирах, аль эсвэл хүнээр өөрөөр нь гарах замыг олуулахын тулд тавиагүй харин ч агуу улаан лууны хүлээсээс өөрсдийгөө чөлөөлөх боломжийг бүх хүмүүст олгоход оршино. Гэхдээ хэн ч үүнд бачимдах хэрэггүй. Бүх зүйлс Миний үгээр хийгдэх болно; Миний хийх ажлыг ямар ч хүн хуваалцаж, ямар ч хүн хийж чадахгүй. Би бүх газрын агаарыг цэвэрлэж, дэлхий дээрх Чөтгөрийн ул мөрийг үндсээр нь устгана. Би аль хэдийн эхэлсэн, бас Би агуу улаан лууны оршин суугаа газарт Өөрийн гэсгээлтийн ажлын анхны алхмыг эхлүүлнэ. Ингэснээр Миний гэсгээлт бүх ертөнц дээр буусныг харах боломжтой, түүнчлэн Би бүх газрыг нарийн шалгаж үзэх тул агуу улаан луу болоод бусад олон төрлийн бузар чөтгөрүүд Миний гэсгээлтээс зугтах хүчгүй болно. Дэлхий дээрх Миний ажил дуусаж, өөрөөр хэлбэл шүүлтийн эрин дуусгавар болоход, Би албан ёсоор агуу улаан лууг гэсгээх болно. Миний хүмүүс Миний зөвт гэсгээлтийг агуу улаан лууны гэсгээлтээс харж, Миний зөвт байдлын улмаас Миний ариун нэрийг үүрд дуурсаж, магтан дуулах болно. Үүнээс гадна та албан ёсоор өөрийн үүргээ биелүүлж, Намайг албан ёсоор газар бүрд үүрдийн үүрд магтан дуулах болно! Шүүлтийн эрин оргил цэгтээ хүрэхэд, Би Өөрийн ажлаа дүгнэх гэж яарахгүй, гэхдээ гэсгээлтийн эриний нотлох баримт болгон үүнийг эмхэтгэж, Миний бүх ардад энэхүү нотлох баримтыг харагдахуйц болгоно; мөн үүнээс илүү их өгөөж гарна. Энэ ‘нотлох баримт’ бол Миний агуу улаан лууг гэсгээх арга бөгөөд Миний ард үүнийг нүдээр үзэж Миний зан чанарыг илүү мэдэх болно. Надад Миний ард баярлах тэр цагт агуу улаан луу гэсгээгдсэн байх болно. Агуу улаан лууны хүмүүс бослого гаргаж, түүний эсрэг босгох нь Миний төлөвлөгөө, Миний Өөрийн ардыг төгс болгох арга, нөгөөтэйгүүр Миний ардын амь өсөх агуу боломж билээ” гэж нэгэнтээ хэлсэн.

Хаанчлалын сайн мэдээний түгээлт урьд өмнө үзэгдэж байгаагүй хэмжээнд хүрсэн. Сая сая хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы нэрийн дор хүрч ирсэн билээ. Төгс Хүчит Бурханы нэр Хятадын эх газар даяар тарж Төгс Хүчит Бурханы Чуулганууд аймаг, муж бүрд үүсэн бий болсон. Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн бүхэн Бурханы үгийн хариулгыг эдэлж, Бурханы авралын ажлыг биеэрээ үзэж мэдэрч байна. Төгс Хүчит Бурханы хэлсэнчлэн: “Орчлон ертөнц даяар Би Өөрийн ажлаа хийж байгаа ба Зүүн зүгт нижигнэсэн чимээ тасралтгүй гарч, бүх урсгалууд болон бүлэглэлүүдийг чичрүүлж байна. Бүх хүнийг өнөө үед авчирсан зүйл нь Миний дуу хоолой юм. Би Өөрийн дуу хоолойгоороо хүнийг байлдан дагуулах болно; тэд бүгд энэ урсгалд унах ба бүгд Миний өмнө захирагдах болно, учир нь Би Өөрийн суу алдраа аль хэдийн газар дэлхийгээс буцаан авч, Зүүн зүгт шинээр олгосон. Миний суу алдрыг харахыг хүсэн эрмэлзэхгүй хэн байх вэ? Миний эргэн ирэхийг сэтгэл түгшин хүлээдэггүй хэн байх вэ? Миний дахин гарч ирэхийг хүсэн мөрөөддөггүй хэн байх вэ? Миний сэтгэл татам чанарыг хүсдэггүй хэн байх вэ? Хэн гэрэлд гарахгүй вэ? Канааны үржил шимийг хэн үзэхгүй вэ? Аврагчийн эргэн ирэхийг хүлээдэггүй хэн байх вэ? Агуу Бүхнийг Чадагчийг эрхэмлэн хайрлахгүй хэн байх вэ? Миний дуу хоолой бүх газар дэлхий даяар түгэх ёстой; Би Өөрийн сонгогдсон хүмүүст илүү ихийг ярихыг хүсэж байна. Миний хэлж буй үгс хүчит аянгын адилаар уул ба голыг чичрүүлнэ; Би бүх орчлон ертөнцтэй болоод хүн төрөлхтөнтэй ярина. Иймээс Миний үгс хүний үнэт эрдэнэс болох ба бүх хүмүүс тэдгээрийг нандигнана. Зүүн зүгээс бүр Баруун зүгт хүртэл цахилгаан цахилна. Миний үгс нь, хүнд ойлгошгүй санагдаж, тэдгээрийг орхимооргүй ч санагдана, гэхдээ хүн үүнд баярлан хөөрөх болно. Дөнгөж төрсөн нярайн адилаар, бүх хүмүүс сэтгэл ханамжтай, баяртай байж Миний ирэлтийг тэмдэглэнэ. Өөрийн дуу хоолойн улмаас, Би бүх хүмүүсийг Өөрийнхөө өмнө авчрах болно. Тэр үеэс, Би хүмүүсийн дунд албан ёсоор орох ба ингэснээр тэд Намайг бишрэн шүтэж эхэлнэ. Миний өгсөн алдар суу болоод Миний үгс, бүх хүмүүсийг Миний өмнө ирүүлж, Зүүн зүгээс цахилгаан цахихыг харуулах бөгөөд мөн Би Зүүн зүгийн ‘Чидун уул’ руу доош буусан гэдгийг харуулах болно. Би аль хэдийн газар дээр удаан байсан гэдгийг тэд харах ба цаашид иудейчүүдийн Хөвгүүн биш харин Зүүний Аянга байх болно. Учир нь Би аль хэдийн дахин амилсан, хүмүүсийн дундаас явсан, тэгээд алдар суутайгаар хүмүүсийн дунд дахин гарч ирсэн. Би бол эрин үеүдээс өмнө шүтэгдэж байсан Нэгэн бөгөөд эрин үеүдээс өмнө израильчуудын хаясан ‘нярай хүүхэд’ юм. Цаашлаад, Би бол өнөө үеийн алдар-суутай Төгс Хүчит Бурхан юм! Бүх хүмүүсийг Миний хаан ширээний өмнө авчруулж, Миний алдартай төрх байдлыг харуулж, Миний дуу хоолойг сонсгож, Миний үйл хэргийг харуулна. Энэ бол Миний бүх хүсэл; энэ нь Миний төлөвлөгөөний төгсгөл ба оргил үе, түүнчлэн Миний удирдлагын зорилго. Бүх улс үндэстэнээр Намайг шүтэн бишрүүлж, бүх хэлээр Намайг хүлээн зөвшөөрүүлж, хүн бүхнийг Надад итгүүлж, бүх хүмүүсийг Надад захирагдуулна!

Хятадын эх газар дахь Бурханы ажил алдар цуугаар төгссөн. Бурхан улс үндэстэн бүрд, газар бүрд олон нийтийн өмнө илрэхэд ойрхон болоод байна. Бурханы илрэлтийг хүсэн хүлээдэг улс орон, газар бүрийн хүмүүс олон нийтэд илрээсэй хэмээн хүссэн Бурхан нь Хятадад аль хэдийнээ нууцаар ирж үгээр байлдан дагуулах болон авралын шатны ажлыг хийсэн гэж зүүдлээ ч үгүй биз. Хятадад Бурханы ажлыг ялладаг хүмүүс одоо ч гэсэн маш олон байдаг, тэнд хийгдэж буй Ариун Сүнсний ажлыг гутаан доромжилдог үнэхээр олон хүмүүс байдаг. Бурхан олон нийтийн өмнө илэрсэн тэр л үед тэд нойрноосоо сэрэх мэт сэргэн ухамсарлаж, “Миний эсэргүүцэн байсан Төгс Хүчит Бурхан эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэж би зүүдлээ ч үгүй” хэмээх гэмшлээр дүүрэх болно. Гэхдээ энэ үед тэдэнд, уйлж, шүдээ хавирахаас өөр арга байхгүй. Энэ бол Библи дэх: “Харагтун, Tэр үүлстэй хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харах ба Түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна: Дэлхий дээрх бүх төрөл төрөгсөд Түүнээс болж гашуудан уйлна” хэмээх үгсийн бүрэн биелэл. Агуу цагаан сэнтийн шүүлт эцэст нь эхлээд байна.

Төгс Хүчит Бурхан: “Хаант улсад хэмжээлшгүй олон бүтээгдсэн зүйлс дахин сэргэж өөрсдийн амийн хүчээ дахин олж авч эхэлдэг. Газрын байдал дахь өөрчлөлтийн улмаас нэгээс нөгөө газрын хоорондох хил хязгаар мөн өөрчлөгдөж эхлэх болно. Өмнө нь Би ингэж зөгнөсөн: газар газраас таслагдаж, газар газартай нэгдэх үед, энэ нь Би үндэстнүүдийг балба цохих үе байх болно. Энэ үед Би бүх бүтээлийг шинэчилж, бүхий л орчлон ертөнцийг дахин хуваарилах ба тэгснээр орчлон ертөнцийг эмх цэгцэд оруулж, үүний хуучин байдлыг шинэ болгон хувиргах болно. Энэ бол Миний төлөвлөгөө. Эдгээр нь Миний ажил. Ертөнцийн үндэстнүүд болон хүмүүс бүгд Миний сэнтийн өмнө буцан ирэх үед Би тэнгэрийн бүх өгөөмөр бэлгийг авч үүнийг хүний ертөнцөд хүртээх болно, ингээд Миний ачаар энэ нь зүйрлэшгүй бэлгээр бялхах болно. Гэхдээ хуучин ертөнц оршсоор байгаа цагт Би Өөрийн уур хилэнг үндэстнүүд рүү чулуудаж, Өөрийн засаг захиргааг орчлон ертөнц даяар ил тод зарлаж, түүнийг зөрчсөн хэнд ч гэсгээлт үзүүлэх болно: Би үгээ хэлэхээр Өөрийн царайг орчлон ертөнц рүү эргүүлэхэд бүх хүн төрөлхтөн Миний дуу хоолойг сонсоно, дараа нь орчлон ертөнц даяар Миний хийсэн бүх ажлыг харна. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс, өөрөөр хэлбэл өөрсдийн үйл хэргээрээ Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс Миний гэсгээлт дор унах болно. Би тэнгэр дэх үй олон оддыг авч тэднийг цоо шинэ болгох ба Миний ачаар сар, нар ч шинэчлэгдэх болно—хурмаст тэнгэр өмнө нь байсан шигээ биш болох болно; газар дээрх тоо томшгүй олон зүйлс шинэчлэгдэх болно. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн төгс болох болно. Орчлон ертөнц дээрх олон үндэстнүүд цоо шинээр хуваагдаж, Миний үндэстнээр солигдох болно, ингэснээр газар дээрх үндэстнүүд үүрд үгүй болж, Намайг шүтдэг үндэстэн болох болно; газар дээрх бүх үндэстнүүд устгагдах болно тэгээд оршин тогтнохоо болих болно. Орчлон ертөнц дэх хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүх хүмүүс хөнөөгдөх болно; Сатаныг шүтдэг бүх хүмүүс Миний дүрэлзсэн галаас нуугдах болно—одоо урсгал дотор байгаа хүмүүсээс бусад нь үнс нурам болох болно. Би олон хүнийг гэсгээх үед шашны ертөнц дэх хүмүүс, Миний ажлаар байлдан дагуулагдаж ялгаатай түвшинд Миний хаант улсад эргэн ирэх болно, учир нь тэд ‘Ариун Нэгэн цагаан үүлэн дээр сууж’ ирэхийг харах юм. Бүх хүн төрөлхтөн өөрсдийн адил төрлийн хүмүүсээ дагах ба өөрсдийн юу хийснээс хамааран янз бүрийн гэсгээлтийг хүлээн авах болно. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхөх болно; газар дээрх үйл хэрэг нь Намайг оролцуулаагүй хүмүүсийн хувьд биеэ хэрхэн авч явснаас хамааран тэд, Миний хөвгүүд болон Миний ардын засаглал дор газар дээр үргэлжлүүлэн орших болно. Бүх хүн төрөлхтөнд өөрсдийнх нь нүдээр харуулж Өөрийн агуу ажлын биелэлтийг тунхаглахын тулд Би газар дээр Өөрийн дуу хоолойгоороо дуугарч, тоо томшгүй олон хүмүүс болон тоо томшгүй олон үндэстнүүдэд Өөрийгөө илчлэх болно” хэмээн хэлсэн.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үүсэл, хөгжил

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христ Хятадад илэрсний болон Түүний ажлын үндэслэлийн талаарх товч танилцуулга

Хятад бол агуу улаан луу байдаг газар нутаг бөгөөд түүхийн явцад Бурханыг хамгийн ихээр эсэргүүцэж буруутгасан газар. Хятад нутаг яг л буг чөтгөрүүдийн цайз, хорон муу санаатнуудын хяналтанд байдаг шорон мэт нэвтэрч боломгүй, нягт шигүү. Цаашилбал, агуу улаан лууны дэглэм бүх түвшний хамгаалалтанд зогсож, айл өрх бүрт хаалт хориг бий болгосон. Үр дүнд нь Бурханы сайн мэдээг түгээх, Бурханы ажлыг хийхэд хамгийн хэцүү газар болсон. 1949 онд Хятадын Коммунист Нам Засгийн эрхэнд гарахад Хятадын эх газарт итгэл бишрэлийг бүрмөсөн хааж, хориглосон. Сая сая Христчид олон нийтийн доромжлол, тамлал, шоронд хоригдолт зэрэг зовлон амссан. Бүх сүмүүдийг бүрэн битүүмжилж цэвэрлэсэн. Тэр ч байтугай гэр цуглаануудыг хүртэл хориглосон. Хэрэв хэн нэгэн цуглаанд оролцож байгаад баригдвал шоронд сууж тэр ч байтугай толгойгоо авахуулах байлаа. Тэр үед шашны үйл ажиллагаанууд ул мөргүй алга болсон. Зөвхөн цөөн хэдэн Христчид л Бурханд итгэсэн хэвээр байсан юм. Гэхдээ тэд сүмийг дахин сэргээхийг Бурханаас хүсэн гуйж, Бурханд хандан зөвхөн чимээгүй залбирч, Бурханд өргөх магтаалын дуунуудыг зүрх сэтгэлдээ дуулж байв. Эцэст нь, 1981 онд сүм үнэхээр дахин сэргэж Ариун Сүнс Хятадад томоохон хүрээнд ажиллаж эхэлсэн.