Төгс Хүчит Бурханы Чуулган хэрхэн бий болсон бэ?

2017-11-03

Христийн шашны чуулгануудын адилаар, бие махбод болсон Бурханы ажлын улмаас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон. Христийн шашны чуулганууд нь бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийн илрэлт болон ажлын улмаас үүссэн бол харин Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас үүссэн юм. Тиймээс эрин үеүдийн туршид байсан чуулганууд нь бие махбод болсон Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас байгуулагдсан билээ. Бие махбодтой болсон Бурханы алхам бүрийн ажил нь олон үнэнийг илэрхийлдэг бөгөөд Бурханы илэрхийлсэн эдгээр үнэний улмаас олон хүмүүс Бурханыг хүлээн зөвшөөрч, дагаж эхлэн, тэгснээрээ чуулгануудыг бий болгосон. Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханыг дагасан хүмүүсээс чуулганууд байгуулагдсан гэдгийг үүнээс харж болно. Бурханы сонгосон хүмүүсийн эдгээр цугларалтыг чуулган гэж нэрлэдэг. Христийн шашны чуулгануудыг хоёр мянган жилийн өмнө бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийн илрэлт болон ажил бий болгосон. Эзэн Есүс, “Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” (Матай 4:17) хэмээн тунхагласан ба Тэр золин аврах ажил хийж, Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүсийн хэрэгжүүлж, орох ёстой үнэнийг илэрхийлж, хүмүүс дараа нь Эзэнд итгэж, дагаж эхэлсэн бөгөөд тиймээс тухайн үеийн чуулганууд оршин тогтнож эхэлсэн юм. Дараа нь Эзэн Есүсийн сайн мэдээ нь ертөнцийн зах хязгаарт түгэх эцсийн өдрийг хүртэл бүх улс орон, газар нутагт тархсан бөгөөд тиймээс Христийн чуулганууд бүх улс оронд бий болсон. Эдгээр нь Нигүүлслийн эрин үеийн чуулганууд байв. Эцсийн өдрүүдийн сүүлчийн үе шатны үеэр бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадын эх газарт илрэн гарч, ажилласан. Нигүүлслийн эрин үеийн Эзэн Есүсийн золин аврах ажлын суурин дээр Төгс Хүчит Бурхан, Библид зөгнөгдсөн “Бурханы гэрээс эхлэх шүүлтийн” (1 Петр 4:17) ажлыг хийсэн. Төгс Хүчит Бурхан, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг бүх хүн төрөлхтөнд илчилж, хүн төрөлхтний ариусгалт болон авралын төлөө бүх үнэнийг илэрхийлдэг. Эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас шашны ертөнцийн бүх бүлэг, урсгалын олон хүмүүс буюу Эзэнд олон жилийн турш итгэсэн хүмүүс эцэстээ Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүс ирээд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийж буйг харсан юм. Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт гэдгийг тэд баталсан бөгөөд үүний улмаас тэд эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн. Хятадын эх газарт дор хаяж хэдэн сая (Хятадын Коммунист Намын статистикийн дагуу хэдэн арван сая) хүмүүс хүлээн зөвшөөрсөн ба одоо Төгс Хүчит Бурханыг дагаж байна. Тиймээс Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь бүхэлдээ Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын үр дүн юм. Үүнийг ямар нэгэн хүн биш харин Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан билээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган дахь Христэд итгэгч бүхэн Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс, эцсийн өдрүүдийн Христ, Бурханы илрэлт гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Христэд итгэгчид Төгс Хүчит Бурханы нэрэнд залбирдаг. Тэдний уншиж, сонсож, нөхөрлөдөг зүйл нь Төгс Хүчит Бурханы үг бөгөөд тэдний мөрддөг зүйлс нь Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэн юм. Эдгээр үнэн нь эцсийн өдрүүдийн үеэр Бурханы авчирсан мөнх амийн зам юм. Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан бас Өөрийн ажлаараа Бурханы ажилд хамтран ажиллах, Бурханаар ашиглагдах хүнийг биечлэн томилж, гэрчилсэн—энэ нь Эзэн Есүс ажиллаж байхдаа арван хоёр элчийг биечлэн сонгож, томилсонтой адилхан. Гэхдээ Бурханаар ашиглагддаг эдгээр хүмүүс ердөө Бурханы ажилд хамтран ажилладаг ба тэд Бурханы оронд ажиллах чадваргүй. Чуулгануудыг тэд байгуулаагүй бөгөөд Бурханы сонгосон хүмүүсийн итгэж, дагадаг нэгэн нь Бурханаар ашиглагддаг хүмүүс биш юм. Нигүүлслийн эрин үеийн чуулгануудыг Паул болон бусад элч барьж байгуулаагүй харин Эзэн Есүсийн ажлаас бий болсон; тэдгээр нь Эзэн Есүсээр биечлэн байгуулагдсан билээ. Үүнтэй адилаар эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь бас Бурханаар ашиглагддаг хүнээр байгуулагдаагүй харин Төгс Хүчит Бурханы ажлаас төрсөн. Үүнийг Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан ба Өөрөө хариулдаг; Бурханаар ашиглагддаг хүмүүс бол зүгээр л чуулгануудыг усалж, хангаж, удирдаж, өөрийн үүргийг биелүүлж байдаг. Хэдийгээр Бурханы сонгосон хүмүүс нь Бурханаар ашиглагддаг хүнээр удирдуулж, услуулж, хангуулж байдаг боловч Бурханы сонгосон хүмүүсийн итгэж, дагадаг Нэгэн нь Төгс Хүчит Бурхан—энэ нь хэний ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы дийлэнх нь Эзэнд олон жилийн турш итгэсэн өөр өөр шашны бүлэг, урсгалуудаас ирсэн хүмүүс байдаг. Тэд бүгд Библийг ойлгодог ба эдгээр янз бүрийн шашны бүлэг болон урсгалд тэд, Эзэн Есүс ирсэн, Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан бөгөөд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийсэн гэдгийг гэрчилдэг. Төгс Хүчит Бурханы үгс нь үнэн гэдгийг харсны улмаас болон Бурханы дуу хоолойны улмаас олон хүмүүс Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн. Тэд бол Бурханы өмнө аваачигдсан эхний бүлэг хүмүүс юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн Христийн шашин, Католик шашин болон шашны бусад бүлэг, урсгалуудын хүмүүсээс төрсөн. Өнөөдөр янз бүрийн шашны бүлэг болон урсгалуудын ихэнх хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг шалган шинжилж эхэлсэн, тэгснээрээ Библи дэх “бүх үндэстнүүд үүн рүү урсана” (Исаиа 2:2) зөгнөлийг биелүүлж байна. Эцэстээ Бурханд үнэхээр итгэдэг бүх хүмүүс Төгс Хүчит Бурхан руу эргэн очих болно; энэ бол гарцаагүй, учир нь энэ нь Бурханаар аль эртнээс төлөвлөгдсөн, энэ нь Бурханы зарлиг бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй!

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент