Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Гагцхүү Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрснөөр Хургын мөрийг дагаж байна (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   783  

Танилцуулга

Шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчид нь Есүс бүхний нүгэлийн төлөө загалмайд хадагдсанаар хүн гэм нүглээсээ гэтэлгэгдсэнийг итгэгчдэд байнга номлодог. Хэрэв тэд Эзэн Есүсийг орхиж, Төгс Хүчит Бурханд итгэвэл энэ нь Есүсээс урваж, хаяж явсантай тэнцэнэ гэж номлоно. Баримт үнэхээр ийм гэж үү? Эзэн Есүс тэр үед Өөрийн ажлыг хийхээр ирэхэд ариун сүмийг орхиж, Эзэн Есүсийг дагагчдыг Ехова Бурханаас урвасантай адил гэж Иудейн Фарисайчууд буруутгаж байсан биз дээ? Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авах нь Бурханаас ухарсан, урвасан гэсэн үг үү? Эсвэл энэ нь Хурганы зам мөрийг дагаж, Бурханы авралыг олж авах уу? Бид энэ богино хэмжээний видеогоор эдгээр асуудлаар хамтдаа эрэл хийх болно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд