Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христ кино | Пасторууд болон ахлагчдад дуулгавартай байх нь Бурханд дуулгавартай байх гэсэн үг үү?

Кино клипүүд   664  

Танилцуулга

Зарим итгэгчид шашны пасторууд болон ахлагчдыг Эзэн сонгож томилсон бөгөөд тэд бүгд Эзэнд үйлчилдэг хүмүүс гэдэгт итгэдэг. Иймд пасторууд болон ахлагчдад дуулгавартай байх нь Эзэнд дуулгавартай байхыг хэлэх бөгөөд пасторууд болон ахлагчдыг үл тоох эсвэл буруу шаах нь Эзэнийг үл тоож байгаа хэрэг гэж итгэдэг. Тэд чуулгануудад зөвхөн пасторууд болон ахлагчид л Библийг ойлгож Библийг тайлбарлаж чадна гэж итгэдэг ба пасторууд болон ахлагчид Библийн дагуу, Библид үндэслэж номлол айлдаж эсвэл үйлдэж байгаа цагт хүмүүс тэдэнд дуулгавартай хандаж дагах ёстой гэж итгэдэг. Пасторууд болон ахлагчдыг ийм байдлаар дагах нь үнэний дагуу байна уу? Библийн тухай мэдлэгийг ойлгох нь Бурханы тухай үнэн болон мэдлэгийг ойлгож байгааг илэрхийлэх үү? Бурханы хүслийг биелүүлдэг пасторууд болон ахлагчидтай харьцахдаа бид яг ямар арга зам ашиглах вэ?

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд