Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христ кино | Пасторууд болон ахлагчдад дуулгавартай байх нь Бурханд дуулгавартай байх гэсэн үг үү?

Кино клипүүд   762  

Танилцуулга

Пасторууд болон ахлагчдад дуулгавартай байх нь Бурханд дуулгавартай байх гэсэн үг үү?

Зарим итгэгчид шашны пасторууд болон ахлагчдыг Эзэн сонгож томилсон бөгөөд тэд бүгд Эзэнд үйлчилдэг хүмүүс гэдэгт итгэдэг. Иймд пасторууд болон ахлагчдад дуулгавартай байх нь Эзэнд дуулгавартай байхыг хэлэх бөгөөд пасторууд болон ахлагчдыг үл тоох эсвэл буруу шаах нь Эзэнийг үл тоож байгаа хэрэг гэж итгэдэг. Тэд чуулгануудад зөвхөн пасторууд болон ахлагчид л Библийг ойлгож Библийг тайлбарлаж чадна гэж итгэдэг ба пасторууд болон ахлагчид Библийн дагуу, Библид үндэслэж номлол айлдаж эсвэл үйлдэж байгаа цагт хүмүүс тэдэнд дуулгавартай хандаж дагах ёстой гэж итгэдэг. Пасторууд болон ахлагчдыг ийм байдлаар дагах нь үнэний дагуу байна уу? Библийн тухай мэдлэгийг ойлгох нь Бурханы тухай үнэн болон мэдлэгийг ойлгож байгааг илэрхийлэх үү? Бурханы хүслийг биелүүлдэг пасторууд болон ахлагчидтай харьцахдаа бид яг ямар арга зам ашиглах вэ?

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.