Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эзэн үнэхээр шашны мөр хөөсөн пасторууд болон ахлагчдыг томилсон уу? (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   653  

Танилцуулга

Бурхан Өөрийнхөө томилсон болон ашиглаж байгаа хүн бүрд гэрчлэл үзүүлдэг.

Наад захдаа л гэхэд тэд бүгд Ариун Сүнсний ажлыг баталж Ариун Сүнсний үр жимсийг харуулж Бурханы сонгогдсон хүмүүст амь болон жинхэнэ хоньчин болоход тусалж чадна.

Яагаад гэвэл Бурхан бол зөвт бөгөөд ариун, Түүний томилсон болон ашиглаж байгаа хүн бүр Бурханы хүслийн дагуу байх ёстой.Шашны пасторууд болон ахлагчид бүгд гэрчлэл болох Бурханы үгийг боомилдог ба Ариун Сүнсний ажлын баталгааг хязгаарлаж байдаг.Иймд шашны пасторууд болон ахлагчид яаж Бурханы томилсон болон ашигладаг хүмүүс байж болох вэ?

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд