Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг”Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” Христийн сүмийн дуу “Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Христийн мөн чанар бол Бурхан” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Христийн мөн чанар бол Бурхан” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Цэвэрлэгдсэн хүмүүс л амралтад орно” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Цэвэрлэгдсэн хүмүүс л амралтад орно” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” (Дууны үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир” (Дууны үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир” (Дууны үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажил урагшилсаар байна” (дууны үг)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажил урагшилсаар байна” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы дээд эрхийн дор байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы дээд эрхийн дор байдаг” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы өршөөл хэзээ ч дуусаагүй” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы өршөөл хэзээ ч дуусаагүй” (Lyrics) Magtan duu “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам”Magtan duu “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд Бурханы удирдлагыг төгсгөдөг”Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд Бурханы удирдлагыг төгсгөдөг” Христийн сүмийн дуу “Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг) Бурханы үгийн магтан дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй” (үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Би ердөө өчүүхэн бүтээгдсэн зүйл” (Lyrics)Чуулганы магтан дуу “Би ердөө өчүүхэн бүтээгдсэн зүйл” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажлыг та мэдэх үү” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажлыг та мэдэх үү” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хоёр мянган жилийн хүсэл” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хоёр мянган жилийн хүсэл” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үндсэндээ үгээр дамжуулан бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үндсэндээ үгээр дамжуулан бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Хүнийг удирдах ажил нь Сатаныг ялах ажил билээ” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Хүнийг удирдах ажил нь Сатаныг ялах ажил билээ” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна” (Дууны үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы захиас” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы захиас” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт, гэсгээлт бол хүний авралын гэрэл юм” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт, гэсгээлт бол хүний авралын гэрэл юм” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй”Сайн мэдээний магтан дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй” Христийн сүмийн дуу “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” (дууны үг) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болох нь үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг”Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болох нь үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг” Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг аврахын тулд асар их зовдог” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг аврахын тулд асар их зовдог” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Төгс болгуулах боломж хүн бүрд бий” (lyrics)Христийн сүмийн дуу “Төгс болгуулах боломж хүн бүрд бий” (lyrics) Христийн сүмийн дуу “Босоод, Бурхантай хамтран ажилла” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Босоод, Бурхантай хамтран ажилла” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эрмэлзэж, эрж хайдаг хүмүүст өнөөдрийн үнэн өгөгддөг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Эрмэлзэж, эрж хайдаг хүмүүст өнөөдрийн үнэн өгөгддөг” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Байлдан дагуулах эцсийн үе шат хүмүүсийг аврах учиртай” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Байлдан дагуулах эцсийн үе шат хүмүүсийг аврах учиртай” (Дууны үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Бидний сүнсийг Бурхан дахин хөдөлгөх болтугай” дууны үгЧуулганы магтан дуу “Бидний сүнсийг Бурхан дахин хөдөлгөх болтугай” дууны үг Христийн магтан дуу “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах арга зам” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах арга зам” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн” (үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Бурханы хайр хорвоод үүрд үлддэг” (Дууны үгтэй)Чуулганы магтан дуу “Бурханы хайр хорвоод үүрд үлддэг” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Дуулгавартай амийг хэрхэн амьдран харуулах вэ” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Дуулгавартай амийг хэрхэн амьдран харуулах вэ” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дууны цомог 2020 (Lyrics)Христийн магтан дууны цомог 2020 (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Шалгалтад итгэл шаардлагатай” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Шалгалтад итгэл шаардлагатай” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бүх бүтээлийн дунд Бурхан алдар сууг олжээ” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бүх бүтээлийн дунд Бурхан алдар сууг олжээ” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй” (Дууны үгтэй) Магтан дуу “Бурхантай хамт зүрхнээс зүрхэнд” (Lyrics)Магтан дуу “Бурхантай хамт зүрхнээс зүрхэнд” (Lyrics) Чуулганы магтан дуу “Би бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана” (үгтэй)Чуулганы магтан дуу “Би бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Өөрийг нь сонсож, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан эрхэмлэдэг” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Өөрийг нь сонсож, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан эрхэмлэдэг” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэнм” дууны үгХристийн магтан дуу “Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэнм” дууны үг Христийн сүмийн дуу “Махбод дахь Бурхан бол амийн амьд ундарга юм” Дууны үгтэйХристийн сүмийн дуу “Махбод дахь Бурхан бол амийн амьд ундарга юм” Дууны үгтэй Христийн магтан дуу “Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг” дууны үгХристийн магтан дуу “Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг” дууны үг Христийн магтаалын дуу “Бурханы ажил хэчнээн хэцүү билээ” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурханы ажил хэчнээн хэцүү билээ” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бурхан бол хүний хувь заяаны цорын ганц эзэн” Дууны үгтэйХристийн магтан дуу “Бурхан бол хүний хувь заяаны цорын ганц эзэн” Дууны үгтэй Христийн сүмийн дуу “Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүүргэдэг” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүүргэдэг” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтана” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтана” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун” LyricsХристийн магтан дуу “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун” Lyrics Христийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайхаар эрмэлздэг хүмүүс л Бурханыг харна” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайхаар эрмэлздэг хүмүүс л Бурханыг харна” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ирэхэд хэн мэдэж чадах вэ?” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ирэхэд хэн мэдэж чадах вэ?” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Бүх бүтээл Бурханы ноёрхолд ирэх ёстой” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бүх бүтээл Бурханы ноёрхолд ирэх ёстой” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурханы үгийг анхааралтай сонс” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурханы үгийг анхааралтай сонс” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Та нар гэсгээгдэж, шүүгдсэн учраас л хамгаалагдсан” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Та нар гэсгээгдэж, шүүгдсэн учраас л хамгаалагдсан” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы дээд эрхгүйгээр хүний амь оршин тогтнохгүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы дээд эрхгүйгээр хүний амь оршин тогтнохгүй” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Шүүлт зүрх сэтгэлийг минь сэрээсэн” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Шүүлт зүрх сэтгэлийг минь сэрээсэн” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Хамгийн утга учиртай амьдрал”  (Lyrics)Христийн магтан дуу “Хамгийн утга учиртай амьдрал” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Дууны үгтэйХристийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Дууны үгтэй Христийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” үгтэйХристийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” үгтэй Христийн магтан дуу “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурхан хүний хувь заяаг аль эрт шийдсэн” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурхан хүний хувь заяаг аль эрт шийдсэн” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Жинхэнэ итгэгчдийн хариуцлага” Дууны үгтэйХристийн магтаалын дуу “Жинхэнэ итгэгчдийн хариуцлага” Дууны үгтэй Христийн магтан дуу “Залуусын мөрдөх ёстой зүйл”  (үгтэй)Христийн магтан дуу “Залуусын мөрдөх ёстой зүйл” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үгХристийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үг Христийн магтаалын дуу “Бурханы илрэлтийн утга учир” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бурханы илрэлтийн утга учир” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй” (үгтэй) Зүрх сэтгэлээрээ сонсож Бурханы хайрыг мэдрэх - Mongolian Christian Praise and Worship Songs 2020Зүрх сэтгэлээрээ сонсож Бурханы хайрыг мэдрэх - Mongolian Christian Praise and Worship Songs 2020 Христийн магтан дуу 2020 “Бурхан шийдвэртэй хүмүүст дуртай” (үгтэй)Христийн магтан дуу 2020 “Бурхан шийдвэртэй хүмүүст дуртай” (үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг гэрэлд авчирдаг” (үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг гэрэлд авчирдаг” (үгтэй) Magtan duu 2020 | Сэтгэл нь шархалсан Бурхан хүнийг хайрладаг | LyricsMagtan duu 2020 | Сэтгэл нь шархалсан Бурхан хүнийг хайрладаг | Lyrics “Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics)“Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу | Бурханы эрх мэдэл цор ганц | Lyrics VideoМагтаал ба мөргөлийн дуу | Бурханы эрх мэдэл цор ганц | Lyrics Video “Цаг хугацаа” Сэтгэл хөдөлгөм Христийн магтан дуу (lyrics)“Цаг хугацаа” Сэтгэл хөдөлгөм Христийн магтан дуу (lyrics) Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Бид амьдралын зөв замд орлоо” lyricsСэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Бид амьдралын зөв замд орлоо” lyrics Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Завхарсан хүн төрөлхтний уй гашуу” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Завхарсан хүн төрөлхтний уй гашуу” (lyrics) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Зовлон чинь хэчнээн их байсан ч Бурханыг хайрлахаар эрж хай” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Зовлон чинь хэчнээн их байсан ч Бурханыг хайрлахаар эрж хай” (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурханы шүүлт бол хайр” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурханы шүүлт бол хайр” (дууны үгтэй) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Залбирлын утга учир” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Залбирлын утга учир” (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг”Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг” Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” (дууны үгтэй) Magtan duu 2020 “Бид чуулганд цуглацгаадаг” Бурханы хайрын улмаас бид бие биеэ хайрлах болсон(үгтэй)Magtan duu 2020 “Бид чуулганд цуглацгаадаг” Бурханы хайрын улмаас бид бие биеэ хайрлах болсон(үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог” (дууны үгтэй) “Бурханы хүмүүсийн залбирал” Залбиралын магтан дуу  (дууны үгтэй)“Бурханы хүмүүсийн залбирал” Залбиралын магтан дуу (дууны үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу 2020 “Бидний амьдрал хий хоосон биш” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу 2020 “Бидний амьдрал хий хоосон биш” (дууны үгтэй) “Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics)“Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics) Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Хэрхэн төгс болгуулах тухай” (lyrics)Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Хэрхэн төгс болгуулах тухай” (lyrics) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг хэн ч ойлгож чадахгүй” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг хэн ч ойлгож чадахгүй” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг” (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн үеийнхэн ерөөлтэй” (lyrics)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн үеийнхэн ерөөлтэй” (lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй” (lyrics)Бурханы үгийн магтан дуу “Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй” (lyrics) Монгол магтан дуу “Бурханы хайр хамгийн бодитой” Praise and worship (lyrics)Монгол магтан дуу “Бурханы хайр хамгийн бодитой” Praise and worship (lyrics) Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь” (lyrics)Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь” (lyrics) Сэтгэл хѳдѳлгѳм мөргөлийн дуу “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics)Сэтгэл хѳдѳлгѳм мөргөлийн дуу “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics) Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Сэвгүй ариун хайр” (lyrics)Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Сэвгүй ариун хайр” (lyrics) Mongolia worship song “Гэмшил” (lyrics)Mongolia worship song “Гэмшил” (lyrics) Гоё магтан дуу “Ямар ч үед Та надтай хамт” Praise and worship LyricsГоё магтан дуу “Ямар ч үед Та надтай хамт” Praise and worship Lyrics Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics)Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics) Чуулганы магтан дуу 2019 “Миний гэр хаана байна вэ” (Хүүхдийн шүтлэг мөргөл)Чуулганы магтан дуу 2019 “Миний гэр хаана байна вэ” (Хүүхдийн шүтлэг мөргөл) Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song)Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song) Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ”Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ” Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”

Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics)

Магтуу дууны видео   8  

Танилцуулга

Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics)

Бурхан энэ дэлхийг бүтээн,

амь өгсөн хүн төрөлхтнөө ийш нь авчирсан,

дараа нь хүн ганцаараа биш,

эцэг эх, хамаатан садантай болж,

Бурханы урьдчилан тогтоосноор

амьдрах учиртай байсан.

Өсөж, нас бие гүйцэх хугацаанд

амьд бүхнийг тэтгэдэг зүйл нь

Бурханы амийн амьсгал билээ.

Энэ бүх үйл явцын үед хүн

энэ бол эцэг эхийн хайр, халамжийн ач гэж итгэдэг.

Өөрийг нь өдөр, шөнөгүй халамжилдаг Бурханыг

хэн ч санаачлагаараа шүтэн мөргөдөггүй.

Ямар ч хүлээлт тавилгүйгээр хүнд зориулан

төлөвлөсөн ажлаа Бурхан үргэлжлүүлдэг.

Нэг л өдөр хүн зүүднээсээ сэрж,

амийн үнэ цэнэ, утга учрыг ухаарч,

бүхнийг хүнд өгсөн Бурханы төлөөсийг ухаарч,

хүний эргэн ирэхийг хүсдэгийг нь

ойлгоно гэж Тэр найддаг.

Тийм ээ, хүн Өөр лүү нь эргэн ирэхийг Тэр хүсэмжилдэг.


Бурханы халамж дор амьдарч, өсдөгтөө хэн ч итгэдэггүй.

Хүний өсөлт амийн зөн совингоос ирдэг гэж үздэг.

Хэн амьдрал өгснийг, хаанаас энэ нь ирснийг,

амийн зөн совин гайхамшгийг бүтээдгийг мэддэггүй.

Өө, иддэг хоол нь амьдралыг тэтгэж,

шаргуу цөхрөлтгүй оролддог учраас амьдарч,

итгэлээр амьд явдаг гэж тэд боддог.

Бурханы хангалтыг тэд мэдэрдэггүй.

Тэгээд Бурханы хайрласан амийг үрдэг.

Өөрийг нь өдөр, шөнөгүй халамжилдаг Бурханыг

хэн ч санаачлагаараа шүтэн мөргөдөггүй.

Ямар ч хүлээлт тавилгүйгээр хүнд зориулан

төлөвлөсөн ажлаа Бурхан үргэлжлүүлдэг.

Нэг л өдөр хүн зүүднээсээ сэрж,

амийн үнэ цэнэ, утга учрыг ухаарч,

бүхнийг хүнд өгсөн Бурханы төлөөсийг ухаарч,

хүний эргэн ирэхийг хүсдэгийг нь

ойлгоно гэж Тэр найддаг.

Тийм ээ, хүн Өөр лүү нь эргэн ирэхийг Тэр хүсэмжилдэг.

Өөрийг нь өдөр, шөнөгүй халамжилдаг Бурханыг

хэн ч санаачлагаараа шүтэн мөргөдөггүй.

Ямар ч хүлээлт тавилгүйгээр хүнд зориулан

төлөвлөсөн ажлаа Бурхан үргэлжлүүлдэг.

Нэг л өдөр хүн зүүднээсээ сэрж,

амийн үнэ цэнэ, утга учрыг ухаарч,

бүхнийг хүнд өгсөн Бурханы төлөөсийг ухаарч,

хүний эргэн ирэхийг хүсдэгийг нь

ойлгоно гэж Тэр найддаг.

Тийм ээ, хүн Өөр лүү нь эргэн ирэхийг Тэр хүсэмжилдэг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд