Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Magtan duu 2020 “Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бүх нууц илчлэгдсэн” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бүх нууц илчлэгдсэн” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурхан зөвт байдлын Нар мэт илэрдэг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурхан зөвт байдлын Нар мэт илэрдэг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Ямар ч хүн Бурханы ажлыг өмнөөс нь хийж чадахгүй” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Ямар ч хүн Бурханы ажлыг өмнөөс нь хийж чадахгүй” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Сэнтийгээс долоон аянга гарч ирдэг” LyricsХристийн сүмийн дуу “Сэнтийгээс долоон аянга гарч ирдэг” Lyrics Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (II) Бурхан ирлээ, Бурхан бол хаан” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (II) Бурхан ирлээ, Бурхан бол хаан” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүний төгсгөлийн талаарх Бурханы зохицуулалт” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүний төгсгөлийн талаарх Бурханы зохицуулалт” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Ухаалаг байж, Бурханы бүх зохицуулалтад захирагд” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Ухаалаг байж, Бурханы бүх зохицуулалтад захирагд” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан бол хүний мөнхийн дэмжлэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан бол хүний мөнхийн дэмжлэг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (III) Хүмүүс ээ, бүгд баярлан хашхирцгаа” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал (III) Хүмүүс ээ, бүгд баярлан хашхирцгаа” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы мөн чанар ариун байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы мөн чанар ариун байдаг” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан ялгууснаар эргэн ирлээ” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы нэрийн утга учир” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы нэрийн утга учир” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болохын цаад зорилго” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болохын цаад зорилго” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Сатаны явуулгад үндэслэн Бурханы мэргэн ухаан хэрэгждэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Сатаны явуулгад үндэслэн Бурханы мэргэн ухаан хэрэгждэг” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ?” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ?” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ажлаар нь дамжуулж мэдэх учиртай” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ажлаар нь дамжуулж мэдэх учиртай” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Төгс Хүчит Бурхан л хүнийг аварч чаддаг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Төгс Хүчит Бурхан л хүнийг аварч чаддаг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Байлдан дагуулалтын ажлын мөн чанар” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Байлдан дагуулалтын ажлын мөн чанар” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурханы нэр дэлхийн бүх улсад гэрчлэгдсэн” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Төгс Хүчит Бурханы нэр дэлхийн бүх улсад гэрчлэгдсэн” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы удирдлагын ажлын зорилго” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы удирдлагын ажлын зорилго” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн шүүлт бол эрин үеийг төгсгөх ажил билээ”Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн шүүлт бол эрин үеийг төгсгөх ажил билээ” Magtan duu 2020 “Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол” (Lyrics)Magtan duu 2020 “Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хаанчлал бүрэн ирэх үе”Христийн сүмийн дуу “Хаанчлал бүрэн ирэх үе” Христийн сүмийн дуу “Бурханы зөвт шүүлт бүхий л орчлон ертөнцөд ойртдог” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы зөвт шүүлт бүхий л орчлон ертөнцөд ойртдог” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурханы үгээр зэвсэглэх нь чиний тэргүүн зорилт” (Lyrics)Magtan duu 2020 “Бурханы үгээр зэвсэглэх нь чиний тэргүүн зорилт” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн шүүлт хүнийг аврахын төлөө байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн шүүлт хүнийг аврахын төлөө байдаг” (Lyrics) “Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулахдаа үг ашигладаг” (Lyrics)“Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулахдаа үг ашигладаг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хэрхэн Бурханы зан чанарт үл халдах вэ” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хэрхэн Бурханы зан чанарт үл халдах вэ” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний төгсгөлийг дэлхий ертөнцөд авчирсан” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний төгсгөлийг дэлхий ертөнцөд авчирсан” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Магтаал Сионд ирлээ” үгтэйMagtan duu 2020 “Магтаал Сионд ирлээ” үгтэй Magtan duu 2020 “Үгийн шүүлт нь Бурханы эрх мэдлийг илүү сайн төлөөлдөг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Үгийн шүүлт нь Бурханы эрх мэдлийг илүү сайн төлөөлдөг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бүх орчлон ертөнц цоо шинэ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бүх орчлон ертөнц цоо шинэ” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх нь Бурханыг мэдэх эрэл хайгуул юм” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх нь Бурханыг мэдэх эрэл хайгуул юм” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгэнд хэрхэн хандах вэ?” LyricsХристийн сүмийн дуу “Бурханы үгэнд хэрхэн хандах вэ?” Lyrics “Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ” үгтэй“Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ” үгтэй Magtan duu 2020 “Бурханы асар дэлхийд ирлээ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы асар дэлхийд ирлээ” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан хүнийг шинэ эрин рүү аваачсан” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан хүнийг шинэ эрин рүү аваачсан” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болдгийн ач холбогдол” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болдгийн ач холбогдол” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы цэвэршүүлэлтийн ажлын зорилго” LyricsХристийн сүмийн дуу “Бурханы цэвэршүүлэлтийн ажлын зорилго” Lyrics Христийн сүмийн дуу “Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр л хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадна” LyricsХристийн сүмийн дуу “Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр л хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадна” Lyrics Христийн сүмийн дуу “Хүнд өгөх Бурханы сануулга” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүнд өгөх Бурханы сануулга” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх зан чанараа илчилсэн” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх зан чанараа илчилсэн” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Дэлхий нуран унаж, хаанчлал хэлбэрээ олж байна” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Дэлхий нуран унаж, хаанчлал хэлбэрээ олж байна” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Хүний авралын төлөө Бурхан хоёр удаа махбод болсон” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хүний авралын төлөө Бурхан хоёр удаа махбод болсон” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Хүн төрөлхтөн, Бурхан хоёр нэгдлийн жаргалыг хуваалцдаг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хүн төрөлхтөн, Бурхан хоёр нэгдлийн жаргалыг хуваалцдаг” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Хаанчлалын эрин үед, үг бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хаанчлалын эрин үед, үг бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй) Христийн магтан дууны цомог 2020 (Дууны үгтэй)Христийн магтан дууны цомог 2020 (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн талаар баримтлах учиртай хандлага” LyricsХристийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн талаар баримтлах учиртай хандлага” Lyrics Magtan duu 2020 “Эцсийн өдрүүдэд хүнд өгөх Бурханы амлалт” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Эцсийн өдрүүдэд хүнд өгөх Бурханы амлалт” (үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайх зам” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайх зам” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы ашигладаг хүмүүсийн төрх” LyricsХристийн сүмийн дуу “Бурханы ашигладаг хүмүүсийн төрх” Lyrics Христийн сүмийн дуу “Хүний авралын төлөө Бурхан хоёр удаа махбод болсон” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүний авралын төлөө Бурхан хоёр удаа махбод болсон” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Бурханаар ашиглагдахад хэрхэн тохирох тухай” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Бурханаар ашиглагдахад хэрхэн тохирох тухай” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурханы алдар суу Зүүн зүгээс цацардаг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы алдар суу Зүүн зүгээс цацардаг” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан хүмүүсийг амьдралын зөв зам руу хөтөлж байна” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан хүмүүсийг амьдралын зөв зам руу хөтөлж байна” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурханы удирдлага хэзээд урагшилдаг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы удирдлага хэзээд урагшилдаг” (үгтэй) Гоё магтан дуу “Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй” (үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Энэ замыг дагана гэдгийг маань Бурхан урьдчилан тогтоосон” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Энэ замыг дагана гэдгийг маань Бурхан урьдчилан тогтоосон” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувиршгүй” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувиршгүй” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Иов, Петр хоёр шиг гэрчлэгч бай” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Иов, Петр хоёр шиг гэрчлэгч бай” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурханы үг бол эрх мэдэл ба шүүлт” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы үг бол эрх мэдэл ба шүүлт” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бодитой Бурханд итгэхийн ашиг тус нь агуу” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бодитой Бурханд итгэхийн ашиг тус нь агуу” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Үгийн ажлаар дамжуулан хүмүүс Бурханыг илүү их мэддэг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Үгийн ажлаар дамжуулан хүмүүс Бурханыг илүү их мэддэг” (Lyrics) Гоё магтан дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Өвчин тусах нь Бурханы хайр юм” LyricsХристийн сүмийн дуу “Өвчин тусах нь Бурханы хайр юм” Lyrics Христийн сүмийн дуу “Шүүлтээс зайлсхийхийн үр дагавар” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Шүүлтээс зайлсхийхийн үр дагавар” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Сатаны нөлөөнөөс ангижрах үедээ хүн аврагддаг” үгтэйБурханы үгийн магтан дуу “Сатаны нөлөөнөөс ангижрах үедээ хүн аврагддаг” үгтэй Гоё магтан дуу “Бурханыг гэсэн Петрийн хайрын илэрхийлэл” үгтэйГоё магтан дуу “Бурханыг гэсэн Петрийн хайрын илэрхийлэл” үгтэй Христийн сүмийн дуу “Өвчин тусах нь Бурханы хайр юм” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Өвчин тусах нь Бурханы хайр юм” (Lyrics) Гоё магтан дуу “Үнэний төлөө чи бүхнийг орхих ёстой” үгтэйГоё магтан дуу “Үнэний төлөө чи бүхнийг орхих ёстой” үгтэй Гоё магтан дуу “Бүтээлүүд Бурханы эрх мэдэлд дуулгавартай байх ёстой” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Бүтээлүүд Бурханы эрх мэдэлд дуулгавартай байх ёстой” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажил хэвийн бөгөөд бодит байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажил хэвийн бөгөөд бодит байдаг” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүхнийг эртнээс бэлдсэн” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бүхнийг эртнээс бэлдсэн” (үгтэй) “Өөртэй нь хамтран ажилладаг хүмүүсийг Бурхан хоёр дахин их шагнадаг” Христийн сүмийн дуу (үгтэй)“Өөртэй нь хамтран ажилладаг хүмүүсийг Бурхан хоёр дахин их шагнадаг” Христийн сүмийн дуу (үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол” (үгтэй) Гоё магтан дуу “Бүх хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөх ёстой” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Бүх хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөх ёстой” (үгтэй) Гоё магтан дуу “Бурхан энэ бүлэг хүмүүсийг сонгосны ач холбогдол асар их” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Бурхан энэ бүлэг хүмүүсийг сонгосны ач холбогдол асар их” (үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Товойлгогч болон үйлчлэх нь насан туршийн ерөөл билээ” (Lyrics)Бурханы үгийн магтан дуу “Товойлгогч болон үйлчлэх нь насан туршийн ерөөл билээ” (Lyrics) Magtan duu 2020 “Хүн төрөлхтнийг гэх Бүтээгчийн чин сэтгэлийн мэдрэмж” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хүн төрөлхтнийг гэх Бүтээгчийн чин сэтгэлийн мэдрэмж” (үгтэй) “Өөрт нь үнэхээр хайртай хүмүүсийг л Бурхан төгс болгодог” Христийн сүмийн дуу (үгтэй)“Өөрт нь үнэхээр хайртай хүмүүсийг л Бурхан төгс болгодог” Христийн сүмийн дуу (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэдэг ч Түүнийг хайрладаггүй байх нь хий дэмий амьдрал” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэдэг ч Түүнийг хайрладаггүй байх нь хий дэмий амьдрал” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Зан чанарын өөрчлөлт бол үндсэндээ уг чанарын өөрчлөлт юм” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Зан чанарын өөрчлөлт бол үндсэндээ уг чанарын өөрчлөлт юм” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы хайр татам байдлыг мэдэхийн тулд Түүний ажлыг туул” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы хайр татам байдлыг мэдэхийн тулд Түүний ажлыг туул” (үгтэй) “Хүний хийх ёстой зүйлийг чанга атга” Бурханы үгийн магтан дуу (дууны үг)“Хүний хийх ёстой зүйлийг чанга атга” Бурханы үгийн магтан дуу (дууны үг) “Бурханд итгэх итгэлийн нэн тэргүүний зүйл” Бурханы үгийн магтан дуу (Дууны үгтэй)“Бурханд итгэх итгэлийн нэн тэргүүний зүйл” Бурханы үгийн магтан дуу (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы хайр татам байдлыг харахын тулд махан биеийг хая” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы хайр татам байдлыг харахын тулд махан биеийг хая” (Lyrics) “Итгэлээрээ чи маш ихийг олж авсан” Христийн сүмийн дуу (Дууны үгтэй)“Итгэлээрээ чи маш ихийг олж авсан” Христийн сүмийн дуу (Дууны үгтэй) Гоё магтан дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлбэл зан чанар чинь өөрчлөгдөнө” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлбэл зан чанар чинь өөрчлөгдөнө” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан хүн бүрийг чимээгүй хангадаг” (Дууны үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурхан хүн бүрийг чимээгүй хангадаг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх хүний итгэлд байх ёстой зорилго” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх хүний итгэлд байх ёстой зорилго” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүнд хандах Бурханы хандлага” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Хүнд хандах Бурханы хандлага” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Махан биеийг хаях явдлыг хэрэгжүүлэх нь” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Махан биеийг хаях явдлыг хэрэгжүүлэх нь” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд залбиралдаа зүрх сэтгэлээсээ ярь” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд залбиралдаа зүрх сэтгэлээсээ ярь” (үгтэй) “Ариун сүнсний ажлын зарчим” Сайн мэдээний магтан дуу (дууны үг)“Ариун сүнсний ажлын зарчим” Сайн мэдээний магтан дуу (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн ач холбогдол” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийн ач холбогдол” (Lyrics) Гоё магтан дуу “Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл” (Дууны үгтэй)Гоё магтан дуу “Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл” (Дууны үгтэй) “Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр жинхэнэ итгэл ирдэг” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй)“Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр жинхэнэ итгэл ирдэг” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Та нарыг гэсэн Бурханы найдварыг та нар мэдэрсэн үү” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Та нарыг гэсэн Бурханы найдварыг та нар мэдэрсэн үү” (Дууны үгтэй) “Үнэн залбирал” Гоё магтан дуу (Дууны үгтэй)“Үнэн залбирал” Гоё магтан дуу (Дууны үгтэй) “Бурханаас эмээдэг хүмүүс л нэр төртэй амьдардаг” Бурханы үгийн магтан дуу (үгтэй)“Бурханаас эмээдэг хүмүүс л нэр төртэй амьдардаг” Бурханы үгийн магтан дуу (үгтэй) “Авралыг нь бүх хүн хүртэнэ гэж Бурхан найддаг” Христийн сүмийн дуу (дууны үг)“Авралыг нь бүх хүн хүртэнэ гэж Бурхан найддаг” Христийн сүмийн дуу (дууны үг) Гоё магтан дуу “Хүн төрөлхтөн одоо ч Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн хэвээрээ” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Хүн төрөлхтөн одоо ч Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн хэвээрээ” (үгтэй) Гоё магтан дуу “Зан чанарын өөрчлөлт нь бодит амьдралаас салшгүй” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Зан чанарын өөрчлөлт нь бодит амьдралаас салшгүй” (үгтэй) Гоё магтан дуу “Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй” (Lyrics)Гоё магтан дуу “Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй” (Lyrics) “Бурханы үгийг дээдлэгсэд ерөөлтэй еэ” Бурханы үгийн магтан дуу (үгтэй)“Бурханы үгийг дээдлэгсэд ерөөлтэй еэ” Бурханы үгийн магтан дуу (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Цэвэршүүлэлтийн зовлон дунд л хүмүүсийн хайр цэвэр болдог” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Цэвэршүүлэлтийн зовлон дунд л хүмүүсийн хайр цэвэр болдог” (үгтэй) “Чи Бурханд гэрчлэл хийдэг нэгэн байхыг хүсэж байна уу?” Бурханы үгийн магтан дуу (дууны үг)“Чи Бурханд гэрчлэл хийдэг нэгэн байхыг хүсэж байна уу?” Бурханы үгийн магтан дуу (дууны үг) “Чи Бурханы хүслийг үнэхээр ойлгодог уу?” Бурханы үгийн магтан дуу (Lyrics)“Чи Бурханы хүслийг үнэхээр ойлгодог уу?” Бурханы үгийн магтан дуу (Lyrics) Гоё магтан дуу “Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай” (дууны үг)Гоё магтан дуу “Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай” (дууны үг) “Үнэнийг хайрладаг хүмүүсийн эрэлхийлэх ёстой зүйл” Бурханы үгийн магтан дуу (Дууны үгтэй)“Үнэнийг хайрладаг хүмүүсийн эрэлхийлэх ёстой зүйл” Бурханы үгийн магтан дуу (Дууны үгтэй) “Зүдэргээт шалгалтаар л дамжуулан чи Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж чадна” Христийн сүмийн дуу“Зүдэргээт шалгалтаар л дамжуулан чи Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж чадна” Христийн сүмийн дуу “Моабын үр удмыг гэх Бурханы өргөмжлөл” Христийн сүмийн дуу (Lyrics)“Моабын үр удмыг гэх Бурханы өргөмжлөл” Христийн сүмийн дуу (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд Бурханы өнөөгийн үгийг дуулгавартай дага”Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд Бурханы өнөөгийн үгийг дуулгавартай дага” “Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л аминд анхаарлаа төвлөрүүлдэг” Христийн сүмийн дуу (Lyrics)“Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л аминд анхаарлаа төвлөрүүлдэг” Христийн сүмийн дуу (Lyrics) Magtan duu 2020 “Бурханы зан чанар агуу агаад сүрлэг” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Бурханы зан чанар агуу агаад сүрлэг” (үгтэй) “Үнэнийг үл орхивол аврагдаж чадна” Христийн сүмийн дуу (дууны үг)“Үнэнийг үл орхивол аврагдаж чадна” Христийн сүмийн дуу (дууны үг) Magtan duu “Итгэлд хүрэх түлхүүр нь Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон зөвшөөрөх явдал юм”Magtan duu “Итгэлд хүрэх түлхүүр нь Бурханы үгийг амийн бодит байдал болгон зөвшөөрөх явдал юм” Бурханы үгийн магтан дуу “Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог” (дууны үг)Бурханы үгийн магтан дуу “Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог” (дууны үг) Magtan duu 2020 “Бүх зүйлийг удирдах Бурханы гайхалтай үйл хэрэг” (Дууны үгтэй)Magtan duu 2020 “Бүх зүйлийг удирдах Бурханы гайхалтай үйл хэрэг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг эзэмшдэг эсэхээс нь хамаарч Бурхан хүний төгсгөлийг шийддэг” (үгтэй) Magtan duu 2020 “Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ” (Lyrics)Magtan duu 2020 “Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Христэд итгэх жинхэнэ итгэл хүнд байхгүй” (дууны үг)Бурханы үгийн магтан дуу “Христэд итгэх жинхэнэ итгэл хүнд байхгүй” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Хэн Бурхантай нийцдэг вэ” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хэн Бурхантай нийцдэг вэ” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй” (Дууны үгтэй) Magtan duu 2020 “Бүх зүйл Бүтээгчийн эрх мэдлийн илрэл” (Lyrics)Magtan duu 2020 “Бүх зүйл Бүтээгчийн эрх мэдлийн илрэл” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс таягдуулах болно” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс таягдуулах болно” (дууны үг) Magtan duu 2020 “Хүнд Бурханы өгдөг эцсийн боломж” (үгтэй)Magtan duu 2020 “Хүнд Бурханы өгдөг эцсийн боломж” (үгтэй) Magtan duu “Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг” (Дууны үгтэй)Magtan duu “Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Үүргээ биелүүлснээр л Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Үүргээ биелүүлснээр л Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна” (Lyrics) “Бурханы эрх мэдлийг хэн ч орлож чадахгүй” Magtan duu 2020 (үгтэй)“Бурханы эрх мэдлийг хэн ч орлож чадахгүй” Magtan duu 2020 (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь хамгийн утга учиртай” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь хамгийн утга учиртай” (дууны үг) “Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй)“Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй) “Бүх зүйл Бурханы эрх мэдлээс үүдэн амьдарч, мөхдөг” Mагтан дуу (үгтэй)“Бүх зүйл Бурханы эрх мэдлээс үүдэн амьдарч, мөхдөг” Mагтан дуу (үгтэй) “Бурханы эрх мэдэл жинхэнэ, бодитой” Magtan duu (Lyrics)“Бурханы эрх мэдэл жинхэнэ, бодитой” Magtan duu (Lyrics) “Хүнийг аврах Бурханы санаа зорилго өөрчлөгдөхгүй” Mагтан дуу (дууны үг)“Хүнийг аврах Бурханы санаа зорилго өөрчлөгдөхгүй” Mагтан дуу (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Ийм бохир газар амьдардаг хүмүүс” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Ийм бохир газар амьдардаг хүмүүс” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө тайван байх дадлага” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө тайван байх дадлага” (Дууны үгтэй) Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ - Magtan duu (дууны үг)Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ - Magtan duu (дууны үг) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Сатаныг ялж, хүнийг аврахын тулд Бурхан махбод болсон” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Сатаныг ялж, хүнийг аврахын тулд Бурхан махбод болсон” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг орхигсод мөнхийн шийтгэл амсана” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг орхигсод мөнхийн шийтгэл амсана” (Lyrics) “Моабын үр удамд байх ёстой шийдэмгий байдал” Христийн сүмийн дуу (Lyrics)“Моабын үр удамд байх ёстой шийдэмгий байдал” Христийн сүмийн дуу (Lyrics) “Хүнд өгөх Бурханы зөвлөгөө” Христийн сүмийн дуу (үгтэй)“Хүнд өгөх Бурханы зөвлөгөө” Христийн сүмийн дуу (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хэвийн сүнслэг амьдралыг үргэлж хадгалах ёстой” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хэвийн сүнслэг амьдралыг үргэлж хадгалах ёстой” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс”Христийн сүмийн дуу “Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс” Magtan duu 2020 - Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг (Lyrics)Magtan duu 2020 - Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг (Lyrics) “Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир” Сайн мэдээний магтан дуу (дууны үг)“Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир” Сайн мэдээний магтан дуу (дууны үг) “Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам ” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй)“Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам ” Сайн мэдээний магтан дуу (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Дэлхий ертөнц чиний амрах газар мөн үү?” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Дэлхий ертөнц чиний амрах газар мөн үү?” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгодог хүн хэзээ ч байсангүй” дууны үгСайн мэдээний магтан дуу “Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгодог хүн хэзээ ч байсангүй” дууны үг Сайн мэдээний магтан дуу “Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй” (Lyrics) Гоё магтан дуу “Хүнийг аврахын тулд Бурхан асар их хичээдэг” (үгтэй)Гоё магтан дуу “Хүнийг аврахын тулд Бурхан асар их хичээдэг” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг үл хүлээн зөвшөөрөгчид авралд тохирохгүй” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг үл хүлээн зөвшөөрөгчид авралд тохирохгүй” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханыг гэрчлэгчдийн зан чанар өөрчлөгдсөн байх ёстой” (Дууны үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханыг гэрчлэгчдийн зан чанар өөрчлөгдсөн байх ёстой” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хэн ч Бурханы хүслийг ойлгодоггүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хэн ч Бурханы хүслийг ойлгодоггүй” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Зан чанараа өөрчлөхийн тулд Бурханы үгээр амьдар” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Зан чанараа өөрчлөхийн тулд Бурханы үгээр амьдар” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Нүгэлд урхидуулсан гэмшилгүй хүмүүс аврагдах аргагүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Нүгэлд урхидуулсан гэмшилгүй хүмүүс аврагдах аргагүй” (үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Төгс болгуулахаар тэмүүлдэг хүмүүсийн дотор Ариун Сүнс илүү ажилладаг”Бурханы үгийн магтан дуу “Төгс болгуулахаар тэмүүлдэг хүмүүсийн дотор Ариун Сүнс илүү ажилладаг” Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийг өөрийн байдалтай холбон унш” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгийг өөрийн байдалтай холбон унш” (дууны үг) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы зүрх сэтгэлийг хэн ойлгодог билээ?” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы зүрх сэтгэлийг хэн ойлгодог билээ?” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Петрийн замаар хэрхэн алхах вэ” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Петрийн замаар хэрхэн алхах вэ” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” (Дууны үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханаар төгс болгуулахыг эрмэлздэг хүн мөн үү?” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханаар төгс болгуулахыг эрмэлздэг хүн мөн үү?” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы эцсийн шаардлага бол Өөрийг нь мэдэж авах” LyricsХристийн сүмийн дуу “Бурханы эцсийн шаардлага бол Өөрийг нь мэдэж авах” Lyrics Христийн магтаалын дуу “Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу“Хэдий чинээ үнэнийг хэрэгжүүлнэ амийн ахиц чинь төдий чинээ хурдан байна”(үгтэй)Христийн сүмийн дуу“Хэдий чинээ үнэнийг хэрэгжүүлнэ амийн ахиц чинь төдий чинээ хурдан байна”(үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтөн Бурханы хүсдэг шиг байхаа больсон” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтөн Бурханы хүсдэг шиг байхаа больсон” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хүнд тавих Бурханы эцсийн шаардлага” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүнд тавих Бурханы эцсийн шаардлага” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан дээд зэргийн ач холбогдолтой” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан дээд зэргийн ач холбогдолтой” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг” (Дууны үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы дотнын хүмүүс л Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэтэй” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы дотнын хүмүүс л Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэтэй” (дууны үг) Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болохын ач холбогдол” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болохын ач холбогдол” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болохын ач холбогдол” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болохын ач холбогдол” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайртай болохоор эрж хайх ёстой” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайртай болохоор эрж хайх ёстой” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Жинхэнэ залбиралгүйгээр жинхэнэ үйлчлэл гэж үгүй” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Жинхэнэ залбиралгүйгээр жинхэнэ үйлчлэл гэж үгүй” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханд хариуд нь юу өгсөн бэ” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханд хариуд нь юу өгсөн бэ” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Чи өнөөдрийн ивээлээ нандигнах ёстой” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Чи өнөөдрийн ивээлээ нандигнах ёстой” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ” (Дууны үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн ажил үндсэндээ хүнд амь өгөх явдал юм” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн ажил үндсэндээ хүнд амь өгөх явдал юм” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы хувьд хүнийг төгс болгох шилдэг арга нь цэвэршүүлэлт юм” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы хувьд хүнийг төгс болгох шилдэг арга нь цэвэршүүлэлт юм” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам юм” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам юм” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы төгс болгодог зүйл бол итгэл” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы төгс болгодог зүйл бол итгэл” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Бидний алхах ёстой замыг Бурхан урьдчилан тогтоосон” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бидний алхах ёстой замыг Бурхан урьдчилан тогтоосон” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурханы хийдэг бүх ажил хүний төлөө байдаг” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханы хийдэг бүх ажил хүний төлөө байдаг” (үгтэй) Христийн Чуулганы магтан дууны цомог 2020 (Дууны үгтэй)Христийн Чуулганы магтан дууны цомог 2020 (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийн хүслийг хэн ч ойлгодоггүй” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг”Сайн мэдээний магтан дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” Христийн сүмийн дуу “Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Хэтэрхий цөөн хүн Бурхантай таарамжтай байдаг” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө бүхэлд нь зориул” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ойлгохын төлөө идэвхтэй санаа тавьдаг хэн ч байхгүй” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Христийн мөн чанар бол Бурхан” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Христийн мөн чанар бол Бурхан” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Цэвэрлэгдсэн хүмүүс л амралтад орно” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Цэвэрлэгдсэн хүмүүс л амралтад орно” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” (Дууны үгтэй) Бурханы үгийн магтан дуу “Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир” (Дууны үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир” (Дууны үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажил урагшилсаар байна” (дууны үг)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажил урагшилсаар байна” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы дээд эрхийн дор байдаг” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы дээд эрхийн дор байдаг” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна” (үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан л хүнийг бүрэн аварч чадна” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы өршөөл хэзээ ч дуусаагүй” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы өршөөл хэзээ ч дуусаагүй” (Lyrics) Magtan duu “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам”Magtan duu “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд Бурханы удирдлагыг төгсгөдөг”Сайн мэдээний магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан эцсийн өдрүүдэд Бурханы удирдлагыг төгсгөдөг” Христийн сүмийн дуу “Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы махбод, Сүнс хоёр мөн чанартаа адилхан” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” (дууны үг) Бурханы үгийн магтан дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй” (үгтэй)Бурханы үгийн магтан дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй” (үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Би ердөө өчүүхэн бүтээгдсэн зүйл” (Lyrics)Чуулганы магтан дуу “Би ердөө өчүүхэн бүтээгдсэн зүйл” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит төлөөс шаарддаг” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийг үгүйсгэх нь Сүнсийг доромжилдог” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажлыг та мэдэх үү” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханы ажлыг та мэдэх үү” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хоёр мянган жилийн хүсэл” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хоёр мянган жилийн хүсэл” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үндсэндээ үгээр дамжуулан бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан үндсэндээ үгээр дамжуулан бүгдийг биелүүлдэг” (үгтэй) Сайн мэдээний магтан дуу “Хүнийг удирдах ажил нь Сатаныг ялах ажил билээ” (Lyrics)Сайн мэдээний магтан дуу “Хүнийг удирдах ажил нь Сатаныг ялах ажил билээ” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна” (Дууны үгтэй)Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы захиас” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы захиас” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт, гэсгээлт бол хүний авралын гэрэл юм” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт, гэсгээлт бол хүний авралын гэрэл юм” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” (Lyrics) Сайн мэдээний магтан дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй”Сайн мэдээний магтан дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй” Христийн сүмийн дуу “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” (дууны үг) Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болох нь үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг”Сайн мэдээний магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болох нь үндсэндээ үгээ илэрхийлэхийн төлөө байдаг” Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг аврахын тулд асар их зовдог” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг аврахын тулд асар их зовдог” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Төгс болгуулах боломж хүн бүрд бий” (lyrics)Христийн сүмийн дуу “Төгс болгуулах боломж хүн бүрд бий” (lyrics) Христийн сүмийн дуу “Босоод, Бурхантай хамтран ажилла” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Босоод, Бурхантай хамтран ажилла” (Дууны үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Эрмэлзэж, эрж хайдаг хүмүүст өнөөдрийн үнэн өгөгддөг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Эрмэлзэж, эрж хайдаг хүмүүст өнөөдрийн үнэн өгөгддөг” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Байлдан дагуулах эцсийн үе шат хүмүүсийг аврах учиртай” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Байлдан дагуулах эцсийн үе шат хүмүүсийг аврах учиртай” (Дууны үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Бидний сүнсийг Бурхан дахин хөдөлгөх болтугай” дууны үгЧуулганы магтан дуу “Бидний сүнсийг Бурхан дахин хөдөлгөх болтугай” дууны үг Христийн магтан дуу “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах арга зам” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах арга зам” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн” (үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Бурханы хайр хорвоод үүрд үлддэг” (Дууны үгтэй)Чуулганы магтан дуу “Бурханы хайр хорвоод үүрд үлддэг” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Дуулгавартай амийг хэрхэн амьдран харуулах вэ” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Дуулгавартай амийг хэрхэн амьдран харуулах вэ” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дууны цомог 2020 (Lyrics)Христийн магтан дууны цомог 2020 (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Шалгалтад итгэл шаардлагатай” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Шалгалтад итгэл шаардлагатай” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бүх бүтээлийн дунд Бурхан алдар сууг олжээ” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бүх бүтээлийн дунд Бурхан алдар сууг олжээ” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй” (Дууны үгтэй) Чуулганы магтан дуу “Би бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана” (үгтэй)Чуулганы магтан дуу “Би бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг” (дууны үг)Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Өөрийг нь сонсож, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан эрхэмлэдэг” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Өөрийг нь сонсож, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан эрхэмлэдэг” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурхан хүнийг төгс болгохын тулд шалгаж, цэвэршүүлдэг” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэнм” дууны үгХристийн магтан дуу “Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэнм” дууны үг Христийн сүмийн дуу “Махбод дахь Бурхан бол амийн амьд ундарга юм” Дууны үгтэйХристийн сүмийн дуу “Махбод дахь Бурхан бол амийн амьд ундарга юм” Дууны үгтэй Христийн магтан дуу “Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг” дууны үгХристийн магтан дуу “Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг” дууны үг Христийн магтаалын дуу “Бурханы ажил хэчнээн хэцүү билээ” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурханы ажил хэчнээн хэцүү билээ” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бурхан бол хүний хувь заяаны цорын ганц эзэн” Дууны үгтэйХристийн магтан дуу “Бурхан бол хүний хувь заяаны цорын ганц эзэн” Дууны үгтэй Христийн сүмийн дуу “Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүүргэдэг” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүүргэдэг” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтана” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтана” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна” (үгтэй)Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна” (үгтэй) Христийн магтан дуу “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун” LyricsХристийн магтан дуу “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун” Lyrics Христийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайхаар эрмэлздэг хүмүүс л Бурханыг харна” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайхаар эрмэлздэг хүмүүс л Бурханыг харна” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ирэхэд хэн мэдэж чадах вэ?” (Дууны үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханыг ирэхэд хэн мэдэж чадах вэ?” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Бүх бүтээл Бурханы ноёрхолд ирэх ёстой” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бүх бүтээл Бурханы ноёрхолд ирэх ёстой” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Ажлын гурван үе шатыг нэг Бурхан хийдэг” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурханы үгийг анхааралтай сонс” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурханы үгийг анхааралтай сонс” (дууны үг) Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой” (Lyrics)Христийн сүмийн дуу “Чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Та нар гэсгээгдэж, шүүгдсэн учраас л хамгаалагдсан” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Та нар гэсгээгдэж, шүүгдсэн учраас л хамгаалагдсан” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (дууны үг)Христийн магтаалын дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (дууны үг) Христийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг” (Lyrics)Христийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтөнд илүү сайхан маргаашийг бүтээдэг” (Lyrics) Христийн сүмийн дуу “Бурханы дээд эрхгүйгээр хүний амь оршин тогтнохгүй” (үгтэй)Христийн сүмийн дуу “Бурханы дээд эрхгүйгээр хүний амь оршин тогтнохгүй” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Шүүлт зүрх сэтгэлийг минь сэрээсэн” (Дууны үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Шүүлт зүрх сэтгэлийг минь сэрээсэн” (Дууны үгтэй) Христийн магтан дуу “Хамгийн утга учиртай амьдрал”  (Lyrics)Христийн магтан дуу “Хамгийн утга учиртай амьдрал” (Lyrics) Христийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Дууны үгтэйХристийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” Дууны үгтэй Христийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” үгтэйХристийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” үгтэй Христийн магтан дуу “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” (Дууны үгтэй)Христийн магтан дуу “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” (Дууны үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурхан хүний хувь заяаг аль эрт шийдсэн” (Lyrics)Христийн магтаалын дуу “Бурхан хүний хувь заяаг аль эрт шийдсэн” (Lyrics) Христийн магтаалын дуу “Жинхэнэ итгэгчдийн хариуцлага” Дууны үгтэйХристийн магтаалын дуу “Жинхэнэ итгэгчдийн хариуцлага” Дууны үгтэй Христийн магтан дуу “Залуусын мөрдөх ёстой зүйл”  (үгтэй)Христийн магтан дуу “Залуусын мөрдөх ёстой зүйл” (үгтэй) Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үгХристийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үг Христийн магтаалын дуу “Бурханы илрэлтийн утга учир” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бурханы илрэлтийн утга учир” (үгтэй) Христийн магтаалын дуу “Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй” (үгтэй)Христийн магтаалын дуу “Бурханы гэсгээлт, шүүлт бол хайр гэдгийг мэдээрэй” (үгтэй) Зүрх сэтгэлээрээ сонсож Бурханы хайрыг мэдрэх - Mongolian Christian Praise and Worship Songs 2020Зүрх сэтгэлээрээ сонсож Бурханы хайрыг мэдрэх - Mongolian Christian Praise and Worship Songs 2020 Христийн магтан дуу 2020 “Бурхан шийдвэртэй хүмүүст дуртай” (үгтэй)Христийн магтан дуу 2020 “Бурхан шийдвэртэй хүмүүст дуртай” (үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг гэрэлд авчирдаг” (үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг гэрэлд авчирдаг” (үгтэй) Magtan duu 2020 | Сэтгэл нь шархалсан Бурхан хүнийг хайрладаг | LyricsMagtan duu 2020 | Сэтгэл нь шархалсан Бурхан хүнийг хайрладаг | Lyrics “Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics)“Бурханд итгэх итгэлээ бүхнээс дээгүүр тавих ёстой” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу | Бурханы эрх мэдэл цор ганц | Lyrics VideoМагтаал ба мөргөлийн дуу | Бурханы эрх мэдэл цор ганц | Lyrics Video “Цаг хугацаа” Сэтгэл хөдөлгөм Христийн магтан дуу (lyrics)“Цаг хугацаа” Сэтгэл хөдөлгөм Христийн магтан дуу (lyrics) Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Бид амьдралын зөв замд орлоо” lyricsСэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Бид амьдралын зөв замд орлоо” lyrics Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Завхарсан хүн төрөлхтний уй гашуу” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Завхарсан хүн төрөлхтний уй гашуу” (lyrics) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Зовлон чинь хэчнээн их байсан ч Бурханыг хайрлахаар эрж хай” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Зовлон чинь хэчнээн их байсан ч Бурханыг хайрлахаар эрж хай” (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурханы шүүлт бол хайр” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурханы шүүлт бол хайр” (дууны үгтэй) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Залбирлын утга учир” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Залбирлын утга учир” (lyrics) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг”Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг” Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” (дууны үгтэй) Magtan duu 2020 “Бид чуулганд цуглацгаадаг” Бурханы хайрын улмаас бид бие биеэ хайрлах болсон(үгтэй)Magtan duu 2020 “Бид чуулганд цуглацгаадаг” Бурханы хайрын улмаас бид бие биеэ хайрлах болсон(үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу “Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог” (дууны үгтэй) “Бурханы хүмүүсийн залбирал” Залбиралын магтан дуу  (дууны үгтэй)“Бурханы хүмүүсийн залбирал” Залбиралын магтан дуу (дууны үгтэй) Магтаал ба мөргөлийн дуу 2020 “Бидний амьдрал хий хоосон биш” (дууны үгтэй)Магтаал ба мөргөлийн дуу 2020 “Бидний амьдрал хий хоосон биш” (дууны үгтэй) “Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics)“Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам” Христийн сүмийн шинэ дуу (lyrics) Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Хэрхэн төгс болгуулах тухай” (lyrics)Сэтгэлийг урамшуулах Христийн магтан дуу 2020 “Хэрхэн төгс болгуулах тухай” (lyrics) Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө” (lyrics)Яруу сайхан магтан дуу 2020 “Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг хэн ч ойлгож чадахгүй” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлыг хэн ч ойлгож чадахгүй” (lyrics) Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг” (lyrics)Христийн сүмийн шинэ дуу “Хүний хашхираанаар дамжуулан Бурхан хэрэгтэй зүйлийг нь өгдөг” (lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу “Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй” (lyrics)Бурханы үгийн магтан дуу “Хүмүүс Бурханы үгэнд зүрх сэтгэлээсээ ханддаггүй” (lyrics) Монгол магтан дуу “Бурханы хайр хамгийн бодитой” Praise and worship (lyrics)Монгол магтан дуу “Бурханы хайр хамгийн бодитой” Praise and worship (lyrics) Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь” (lyrics)Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь” (lyrics) Сэтгэл хѳдѳлгѳм мөргөлийн дуу “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics)Сэтгэл хѳдѳлгѳм мөргөлийн дуу “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг” (lyrics) Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Сэвгүй ариун хайр” (lyrics)Сэтгэлд хүрсэн Христийн магтан дуу “Сэвгүй ариун хайр” (lyrics) Mongolia worship song “Гэмшил” (lyrics)Mongolia worship song “Гэмшил” (lyrics) Гоё магтан дуу “Ямар ч үед Та надтай хамт” Praise and worship LyricsГоё магтан дуу “Ямар ч үед Та надтай хамт” Praise and worship Lyrics Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics)Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics) Чуулганы магтан дуу 2019 “Миний гэр хаана байна вэ” (Хүүхдийн шүтлэг мөргөл)Чуулганы магтан дуу 2019 “Миний гэр хаана байна вэ” (Хүүхдийн шүтлэг мөргөл) Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song)Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song) Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ”Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ” Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”

Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship)

Магтуу дууны видео   1488  

Танилцуулга

Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship)


Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн

Хүн ялзарсан эсвэл

Түүнийг дагадаг эсэхээс үл хамааран

Бурхан хүмүүсийг

Өөрийн дотнын нэгэн гэж ханддаг.

Эсвэл хүмүүсийн хэлдгээр саднаа гэж үздэг.

Хүн төрөлхтөн Түүний хувьд тоглоом биш.


Тэр бол Бүтээгч бөгөөд хүн

Түүний бүтээл билээ.

Энэ нь зиндаа өөр мэт санагдах ч

Бурхан хүний төлөө хийсэн

бүхэн тэдний харилцаанаас илүү билээ.

Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрлаж,

санаа тавьж, халамжаа үзүүлдэг билээ.

Тэр алжаалгүйгээр

хүн төрөлхтөнд өгсөөр байдаг ч

Үүнийгээ хэзээ ч нэмэлт ажил гэж үздэггүй.

Мөн үүнийгээ маш их гавьяа гэж боддоггүй.


Тэр хүн төрөлхтнийг аварч,

Тэднийг хангаж, бүхнийг өгч байгаагаа

Тэдэнд агуу их хувь нэмэр

болж байна гэж боддоггүй.

Тэр Өөрийн арга замаараа

Өөрийн мөн чанар,

Түүнд юу байгаагаар, хэн болохоороо

Хүн төрөлхтнийг сэмхэн,

чимээгүй хангаж байдаг.

Хүн Түүнээс хэр ихийг авсан ч

Бурхан гавьяа нэхдэггүй.

Энэ нь Бурханы мөн чанараар тодорхойлогддог

Түүний үнэн зан чанар билээ.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Христийн чуулганы магтан дуугаас хүлээн авч сонсно уу:

https://mn.godfootsteps.org/video-category/hymns.html


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд