Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээр шүүж, цэвэрлэдэг” (Lyrics)

2020-08-13

Үг хэлэх нь эцсийн өдрүүдийн ажил.

Үг хүнд агуу өөрчлөлт авчирдаг,

үгийг хүлээн авсан хүмүүст

бүр ч агуу өөрчлөлт гардаг,

Нигүүлслийн эринд тэмдэг,

гайхамшиг хүлээж авсан

хүмүүсийнхээс илүү их.

Тэр эринд, гараа тавьж, залбирснаар

чөтгөрүүдийг зайлуулсан,

гэвч хүний завхрал хэвээр үлдсэн,

хүний завхрал хэвээр үлдсэн,

гэвч хүний завхрал хэвээр үлдсэн.

Хүнийг эдгээж, нүглийг нь уучилсан ч,

завхарсан зан чанараас

салах боломжийг хүнд олгох ажил

хараахан хийгдээгүй.

Хүн итгэлийнхээ ачаар аврагдсан ч,

нүгэлт уг чанар нь хэвээр үлдсэн.

Бие махбодтой Бурханаар дамжуулан

хүний нүгэл уучлагдсан.

Гэвч хүний дотор нүгэл оршсоор,

хүний дотор нүгэл оршсоор,

хүний дотор нүгэл оршсоор.

Ажлын тэр үе шат дууссаны дараа

шүүлтийн ажил дутуу үлдсэн.

Хүнийг ариусгаж, зам өгөхөд

энэ шатанд үг ашигладаг.

Нүглийн тахилаар дамжуулан

хүний бүх нүгэл уучлагдсан.

Учир нь, цовдлолын ажил

аль хэдийн дууссан билээ.

Бурхан Cатаныг ялан дийлсэн,

Сатаныг ялан дийлсэн, Сатаныг ялан дийлсэн.

IV

Гэвч хүний доторх

завхарсан зан чанар хэвээр үлдсэн.

Нүгэлт, эсэргүү хүнийг

Бурхан хараахан олж аваагүй.

Тиймээс энэ үе шатанд Бурхан үг ашиглан

завхралыг нь илчилснээр хүн зөв замаар явна.

Энэ үе шат илүү утга учиртай, үр өгөөжтэй,

учир нь одоо үг хүний амийг хангаж,

түүнийг шинэ хүн болгодог;

энэ нь ажлын бүрэн гүйцэд шат юм.

Бурхан эцсийн өдрүүдэд махбод болох нь

махбодтой болохын утга учрыг,

Бурханы авралын төлөвлөгөөг гүйцээдэг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

Эцсийн өдрүүдэд үг хүнийг ариусгадаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах