from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

Байлдан Дагуулах Ажлын Дотоод Утга Учир

Бурханы үгийн магтан дуу Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир Хүний байлдан дагуулалтын дотоод утга учир нь Бүтээгч рүү эргэн очих юм.Хүн Сатанаас нүүр буруулж,Бурхан руу бүрэн дүүрэн эргэхийн төлөө юм.Энэ бол хүний бүрэн аврал.Цуцашгүй байлдан дагуулалт бол эцсийн тулаан.Энэ бол Бурханы ялгуусан төлөвлөгөөн дэх сүүлчийн үе шат.Үүнгүйгээр,ямар ч хүн аврагдахгүй,Сатаны эсрэг ямар ч ялалтанд хүрэхгүй.ямар ч хүн сайн эцсийн оронд орохгүй.Хүн төрөлхтөн Сатаны нөлөөнд зовдог.Тиймээс хүний авралыг авчрахын тулд Сатан эхлээд ялагдал хүлээх ёстой.Учир нь Бурханы бүх ажил хүний төлөө байдаг билээ.Эцсийн байлдан дагуулал аврал авчирч,эцсийн орныг илчилдэг.Гэхдээ шүүлт,гэмшил,амьдралын зөв замыг зорихоор дамжуулан,хөшүүн нэгний зүрх сэтгэл сэргэх болно.Дуулгаваргүй хүмүүс шүүгдэж,дотоод эсэргүүцэл нь ил болох болно.Гэхдээ хэрэв хүн гэмшиж эсвэл зөв замаар алхаж,өөр доторх ялзралаа хаяж чадахгүй бол тэд аврагдаж,чөлөөлөгдөх аргагүйгээр Сатанд залгиулах болно.Энэ бол Бурханы байлдан дагуулалтын зорилго— хүмүүсийг аварч,тэдний төгсгөлийг илчлэх,энэ нь сайн ч бай эсвэл муу ч бай Бурханы байлдан дагуулалтаар илчлэгдэх болно. “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Байлдан Дагуулах Ажлын Дотоод Утга Учир

  • Inapakia...
ХуваалцахFacebook
ХуваалцахTwitter
ХуваалцахGoogle+
ХуваалцахPinterest
ХуваалцахReddit