Recital-kingdom-selection

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Эцсийн өдрүүдийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг шүүж, цэвэрлэн, шинэ эрин үе болох Хаанчлалын эрин үед хүн төрөлхтнийг хөтлөн оруулахаар үг айлдсан. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы үгийн усалгаа, тэжээлийг эдэлж байж л жинхэнээсээ гэрэлд амьдарч, зам, үнэн, амийг чи олж авч чадна.

Цааш нь