Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн гэрчүүд (Бурханыг гэрчлэх тухай хорин үнэн)

  • 1
  • 2

Удиртгал

Нэгдүгээр хэсэг

Сайн мэдээг түгээж, Бурханд гэрчлэл хийж байхдаа хүн 20 чухал үнэнийг нөхөрлөхөд анхаарах ёстой.

I. Бие махбодтой болсон Бурхантай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

1Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, ажлаа хийхийн тулд хүний Хүү болон гарч ирнэ гэдгийг Эзэн Есүс Өөрөө зөгнөсөн юм.
2Бие махбодтой болох гэж юу вэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?
3Бие махбодтой болсон Бурханы ажил болон Сүнсний ажлын хоорондох ялгаа юу вэ?
4Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлаа хийхдээ Бурхан яагаад хүнийг ашигладаггүй, харин оронд нь Өөрөө бие махбодтой болж, үүнийг хийх ёстой байдаг вэ?
5Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?
6Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй гэж яагаад хэлдэг вэ?
7Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болсон нь бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцээдэг гэж яагаад хэлдэг вэ?
8Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг хэрхэн ойлгох вэ?
9Шүүлтийн ажлыг хийхээр Бурхан бие махбодтой болох нь, тодорхойгүй Бурханд итгэх хүн төрөлхтний итгэл болон Сатаны эзэмшлийн харанхуй эрин үеийг хэрхэн төгсгөл болгодог юм бэ?
10Яагаад хүн бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг мэдэрч, дуулгавартай дагаснаар л Бурханыг мэдэж чаддаг юм бэ?

II. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын ажлын гурван үе шаттай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

III. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажилтай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

IV. Бурханы ажлын гурван үе шат болон Түүний нэрс хоорондын харилцаатай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

V. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил болон Нигүүлслийн эрин үе дэх Түүний золин авралын ажлын хоорондох ялгаатай холбоотой үнэний талыг хүн гэрчлэх ёстой

VI. Нигүүлслийн эрин үед аврагдах ба Хаанчлалын эрин үе дэх авралын хоорондох ялгааны талаарх үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

VII. Эцсийн өдрүүдийн Христийн авчирдаг зүйл л мөнх амийн зам юм гэдгийг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

VIII. Бурханы ажил болон хүний ажлын хоорондох ялгаатай холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

IX. Христ бол Бурханы Өөрийн илрэл юм гэдгийг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

Х. Бурханыг хэрхэн мэдэх тухай үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XI. Бурхан болон Библийн хоорондын харилцаатай холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XII. Бурханы дуу хоолойг сонссон ухаалаг охидтой холбоотой үнэний талыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XIII. Бурхан Эцсийн өдрүүдэд Хятадад бие махбодтой болсны ач холбогдлыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XIV. Бурханы чуулган болон шашны байгууллагуудын хоорондох ялгааг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XV. Бурханыг эсэргүүцдэг Фарисайчууд болон шашны ертөнцийн мөн чанарыг хэрхэн таньж мэдэх талаар хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

1Яагаад Эзэн Есүс Фарисайчуудыг хараасан бэ? Фарисайчуудын мөн чанар яг юу вэ?
2Шашны пасторууд болон ахлагчид бүгдээрээ Фарисайчуудын замаар алхаж байгаа гэж яагаад хэлдэг вэ? Тэдний мөн чанар юу вэ?
3Яагаад Бурханы ажлын шинэ үе шат болгон шашны ертөнцийн харгис эсэргүүцэл болон буруушаалттай тулгардаг вэ? Үндсэн учир шалтгаан нь юу вэ?
4Шашны пасторууд болон ахлагчид үнэхээр бүгдээрээ Бурханаар томилогдсон юм уу? Шашны пасторууд болон ахлагчдыг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагах нь хүн Бурханд дуулгавартай байж, дагаж байгаа гэдгийг илтгэх үү?
5Шашны Бурханд итгэж, Фарисайчууд болон антихристүүдийн төөрөгдөл, хяналтыг амсдаг хүний үр дагавар юу вэ? Ийм маягаар Бурханд итгэвэл хүн Бурханаар аврагдаж чадах уу?
6Шашны ертөнцөд үнэн болон Бурхан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу эсвэл антихристүүд болон Сатан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу?

XVI. Бурхан үнэхээр гурвалын Бурхан уу эсвэл нэгэн жинхэнэ Бурхан уу гэдгийг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XVII. Үнэний бодит байдал, Библийн мэдлэг болон хоосон сургаалыг хооронд нь хэрхэн ялгаж салгах талаар хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XVIII. Бурханы хүслийг дагах гэж юу болох хийгээд Бурханы итгэх итгэлийн жинхэнэ гэрчлэл юу болохыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XIX. Эрт үеэс эхлээд жинхэнэ зам яагаад хавчлага шахалтыг амссан болохыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

XX. Өргөгдөх гэж юу болох болон Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөхийн жинхэнэ утга учрыг хүн тодорхой нөхөрлөх ёстой

  • 1
  • 2