Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-ЗУРГАА ДАХЬ АЙЛДВАРАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-ЗУРГАА ДАХЬ АЙЛДВАР Христийн үг “ГАЗАР ДЭЭРХ БУРХАНЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ТУХАЙ”Христийн үг “ГАЗАР ДЭЭРХ БУРХАНЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ТУХАЙ” Христийн үг “ХЭРХЭН БУРХАНЫ ХҮСЭЛД НИЙЦҮҮЛЭН ҮЙЛЧЛЭХ ВЭ”Христийн үг “ХЭРХЭН БУРХАНЫ ХҮСЭЛД НИЙЦҮҮЛЭН ҮЙЛЧЛЭХ ВЭ” Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Дөрөв дэх айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Дөрөв дэх айлдвар Ариун Сүнсний үг “Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь”Ариун Сүнсний үг “Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь” Христийн үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”Христийн үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” Ариун Сүнсний үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө II Бурханы зөвт зан чанар” Тавдугаар хэсэг (Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө II Бурханы зөвт зан чанар” Тавдугаар хэсэг (Монгол хэлээр) Ариун Сүнсний үг “Чи хэнд үнэнч вэ”Ариун Сүнсний үг “Чи хэнд үнэнч вэ” Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн | Ариун Сүнсний үгАврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн | Ариун Сүнсний үг Христийн үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм”Христийн үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм” Христийн үг “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан”Христийн үг “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” Бурханы дуу хоолой “Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ”Бурханы дуу хоолой “Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ” Ариун Сүнсний үг “Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн”Ариун Сүнсний үг “Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн” “Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”“Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” Ариун Сүнсний үг “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн”Ариун Сүнсний үг “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” Ариун Сүнсний үг “Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй”Ариун Сүнсний үг “Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй” Христийн үг “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа” (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа” (Монгол хэлээр) Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Арван гурав дахь айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Арван гурав дахь айлдвар Ариун Сүнсний үг “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар” Хоёрдугаар хэсэг (Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний үг “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар” Хоёрдугаар хэсэг (Монгол хэлээр) Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Арван зургаа дахь айлдвар (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Арван зургаа дахь айлдвар (Монгол хэлээр) Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Найм дахь айлдвар (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Найм дахь айлдвар (Монгол хэлээр) Христийн үг “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна” (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна” (Монгол хэлээр) Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар”Арван дөрөв дэх айлдвар (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар”Арван дөрөв дэх айлдвар (Монгол хэлээр) Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Хорин хоёр дахь айлдвар (Монгол хэлээр)Христийн үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар” Хорин хоёр дахь айлдвар (Монгол хэлээр) Христийн үг“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй” Хоёрдугаар хэсэгХристийн үг“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй” Хоёрдугаар хэсэг Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Хорин гуравдугаар айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Хорин гуравдугаар айлдвар “Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй” Нэгдүгээр хэсэг“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй” Нэгдүгээр хэсэг Ариун Сүнсний үг “Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой”Ариун Сүнсний үг “Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой” Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” - Хорин тавдугаар айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” - Хорин тавдугаар айлдвар Ариун Сүнсний үг“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар”-Хорин найм дахь айлдвар(Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний үг“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдвар”-Хорин найм дахь айлдвар(Монгол хэлээр) Бурханы дуу хоолой “Төгс болгуулсан хүмүүс л утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна” (Монгол хэлээр)Бурханы дуу хоолой “Төгс болгуулсан хүмүүс л утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна” (Монгол хэлээр) Бурханы дуу хоолой “Гурван Сануулга” Бурханы замаар алхдаг хүнийг Бурхан таалдаг (Монгол хэлээр)Бурханы дуу хоолой “Гурван Сануулга” Бурханы замаар алхдаг хүнийг Бурхан таалдаг (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар“Пэтр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан бэ” (Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар“Пэтр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан бэ” (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар  “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” (Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Нэгдүгээр хэсэг)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Нэгдүгээр хэсэг) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар  “Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь” Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар  “Бодитой Бурхан бол Бурхан өөрөө гэдгийг чи мадах ёстой”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бодитой Бурхан бол Бурхан өөрөө гэдгийг чи мадах ёстой” Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Та нар үйл хэргээ анхаарах учиртай” (Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Та нар үйл хэргээ анхаарах учиртай” (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар  “Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой”(Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой”(Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар” Нэгдүгээр хэсэгЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Нэршил болон ялгамж чанарын талаар” Нэгдүгээр хэсэг Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх тухай” (Монгол хэлээр)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх тухай” (Монгол хэлээр) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар  “Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар “Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн” Бурханы дуу хоолой “Гурвал оршин байдаг уу” Эцэг, Хүү, Ариун Cүнсний тухай нууцыг нээх ньБурханы дуу хоолой “Гурвал оршин байдаг уу” Эцэг, Хүү, Ариун Cүнсний тухай нууцыг нээх нь Ариун Сүнсний үг“Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”(Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний үг“Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”(Монгол хэлээр) Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой”Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой” Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван долоодугаар айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван долоодугаар айлдвар Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван нэг дэх айлдварАриун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван нэг дэх айлдвар Ариун Сүнсний дуу хоолой “Ёрын мууг шийтгэх ёстой” (Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний дуу хоолой “Ёрын мууг шийтгэх ёстой” (Монгол хэлээр) Ариун Сүнсний үг  | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван гурав дахь айлдварАриун Сүнсний үг | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-Арван гурав дахь айлдвар Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ ”Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ ” Эзэний эцсийн өдрүүд дэх илрэлт ба ажил “Хаанчлалын эрин үе бол үгний эрин үе юм”(Хоёрдугаар хэсэг)Эзэний эцсийн өдрүүд дэх илрэлт ба ажил “Хаанчлалын эрин үе бол үгний эрин үе юм”(Хоёрдугаар хэсэг) Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Хоёрдугаар хэсэг) (Монгол хэлээр)Ариун Сүнсний үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Хоёрдугаар хэсэг) (Монгол хэлээр) Бурханы дуу хоолой | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд Хорин долоо дахь айлдвар”Бурханы дуу хоолой | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд Хорин долоо дахь айлдвар” Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Бурханы ажил ба хүний ажил” (Нэгдүгээр хэсэг)Эзэн Есүс эргэн ирэх үедээ хэлсэн үг “Бурханы ажил ба хүний ажил” (Нэгдүгээр хэсэг) Бурханы дуу хоолой “Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болох ач холбогдлыг гүйцээдэг”Бурханы дуу хоолой “Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болох ач холбогдлыг гүйцээдэг” Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Чи өөрийн ирээдүйн үүрэгт яаж хандах тухай” | Уран уншлагаЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Чи өөрийн ирээдүйн үүрэгт яаж хандах тухай” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Хуулийн эрин үе дэх ажил” | Уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Хуулийн эрин үе дэх ажил” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын долоо дахь айлдвар”Бурханы дуу хоолой | “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын долоо дахь айлдвар” Бурханы дуу хоолой “Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйлийг бэлдэх учиртай” Уран уншилгаБурханы дуу хоолой “Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйлийг бэлдэх учиртай” Уран уншилга Төгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Хүн зөвхөн Бурханы удирдлага дунд аврагдаж чадна” | Уран уншлагаТөгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Хүн зөвхөн Бурханы удирдлага дунд аврагдаж чадна” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ” | Уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ” | Уран уншлага “Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна” Бурханы айлдвар“Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна” Бурханы айлдвар Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ” | Уран уншлагаЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ” | Уран уншлага Эзэний эцсийн өдрүүд дэх илрэлт ба ажил “Хаанчлалын эрин үе нь үгийн эрин үе юм”(Нэгдүгээр хэсэг)Эзэний эцсийн өдрүүд дэх илрэлт ба ажил “Хаанчлалын эрин үе нь үгийн эрин үе юм”(Нэгдүгээр хэсэг) “Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа”“Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа” Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы тухайд чиний ойлголт юу вэ”Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы тухайд чиний ойлголт юу вэ” Төгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” | Уран уншлагаТөгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна”Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна” “Хүний энгийн амьдралыг сэргээж, түүнийг гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачих нь” (Хоёрдугаар хэсэг)“Хүний энгийн амьдралыг сэргээж, түүнийг гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачих нь” (Хоёрдугаар хэсэг) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт” | Уран уншлагаЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт” | Уран уншлага Ариун Сүнсний үг | “Бурханы ажил ба хүний ажил ” (Хоёрдугаар хэсэг) | Уран уншлагаАриун Сүнсний үг | “Бурханы ажил ба хүний ажил ” (Хоёрдугаар хэсэг) | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн” | Уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” тухай товч яриа | уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” тухай товч яриа | уран уншлага Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлагаАриун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой” | Уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой | “Бурханы зан чанарыг ойлгох нь маш чухал” | Уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Бурханы зан чанарыг ойлгох нь маш чухал” | Уран уншлага Бурханы дуу хоолой “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой” Нэгдүгээр хэсэгБурханы дуу хоолой “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой” Нэгдүгээр хэсэг Ариун Сүнсний үг | “Шашны үйлчлэлийг төгсгөх” | Уран уншлагаАриун Сүнсний үг | “Шашны үйлчлэлийг төгсгөх” | Уран уншлага Ариун Сүнсний үг | “Чи хэнд үнэнч вэ?” | Уран уншлагаАриун Сүнсний үг | “Чи хэнд үнэнч вэ?” | Уран уншлага Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэнЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” Ариун Сүнсний үг | “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь”Ариун Сүнсний үг | “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь” Бурханы дуу хоолой “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой”Хоёрдугаар хэсэгБурханы дуу хоолой “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой”Хоёрдугаар хэсэг Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү? ”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү? ” Ариун Сүнсний үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III Бурханы эрх мэдэл (II)” (гуравдугаар хэсэг)Ариун Сүнсний үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III Бурханы эрх мэдэл (II)” (гуравдугаар хэсэг) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт (Нэгдүгээр Хэсэг)Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт (Нэгдүгээр Хэсэг) Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Христтэй нийцэхгүй хүмүүс гарцаагүй Бурханы дайсан юмЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Христтэй нийцэхгүй хүмүүс гарцаагүй Бурханы дайсан юм Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүйЯлзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Чи амилсан хүн мөн үү?Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Чи амилсан хүн мөн үү? Бурханы дуу хоолой | Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстойБурханы дуу хоолой | Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой Долоон аянгын нижигнээн–хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байнаДолоон аянгын нижигнээн–хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Сайн мэдээг түгээх ажил нь мөн хүмүүсийг аврах ажил юмЭцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Сайн мэдээг түгээх ажил нь мөн хүмүүсийг аврах ажил юм Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” Бурханы айлдвар | “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?” | Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл гэж юу вэ?Бурханы айлдвар | “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?” | Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл гэж юу вэ? Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг маш энгийн үү?Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг маш энгийн үү? Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” “Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” | уншлага“Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” | уншлага Загалмайн агуу хайр | “Золилтын эрин үе дэх ажлын цаад үнэн түүх” | Бурханы айлдварЗагалмайн агуу хайр | “Золилтын эрин үе дэх ажлын цаад үнэн түүх” | Бурханы айлдвар “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” | Аврагч Эзэний эргэн ирэлтийг угтан аваарай“Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” | Аврагч Эзэний эргэн ирэлтийг угтан аваарай Бурханы дуу хоолой | “Чи мэдэх үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн” | уран уншлагаБурханы дуу хоолой | “Чи мэдэх үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн” | уран уншлага Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм”Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм”

Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” - Хорин тавдугаар айлдвар

Бурханы үгийн уншлагууд   921  

Танилцуулга

Ариун Сүнсний үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” - Хорин тавдугаар айлдвар (Монгол хэлээр)


Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Өөрсдийн хэтийн ирээдүйг боддоггүй хэн байна вэ? Өөрсдийн хувь заяанд түгшин зовдоггүй хэн байна вэ? Зовлон шаналлын далай дунд тэмцэлддэггүй хэн байна вэ? Өөрсдийгөө чөлөөлөхийг хүсдэггүй хэн байна вэ? Газар дээрх хүний шаргуу хөдөлмөрөөр, хаанчлалын ерөөлийг сольдог уу? Хүний бүх хүсэл хүссэнээр нь биелж болох уу? Би хаанчлалын үзэсгэлэнтэй байдлыг хүний өмнө нэгэнтээ харуулсан, гэсэн ч тэр үүнийг ердөө шуналтай нүдээр ширтсэн бөгөөд үүн рүү орохоор хэн ч үнэхээр эрмэлзээгүй. Би газар дээрх жинхэнэ нөхцөл байдлыг хүнд нэгэнтээ “мэдээлсэн”, гэвч тэр сонсохоос өөрийг хийгээгүй ба Миний амнаас гарсан үгийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн аваагүй; Би тэнгэр дэх байдлыг хүнд нэгэнтээ хэлсэн, гэсэн ч тэр Миний үгэнд гайхалтай үлгэр шиг хандаж, Миний хэлснийг чин сэтгэлээсээ хүлээн аваагүй. Өнөөдөр хаанчлалын дүр зураг хүмүүсийн дунд гялалздаг, гэвч хэн үүнийг хайн “өндөр уул, тал хөндийг туулсан” бэ? Би яаруулаагүй бол хүн зүүднээсээ одоо ч сэрээгүй байх байсан. Газар дээрх амьдрал хүний сэтгэлийг үнэхээр татаж чадах уу? Хүүний зүрх сэтгэлд өндөр стандарт үнэхээр байхгүй юу?”


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Санал болгож буй видеонууд:

Бурханы үгийн уншлаг

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдваруудын уншлагууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд