Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд Аравдугаар бүлэг” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд Аравдугаар бүлэг” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Аравдугаар бүлэг” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Аравдугаар бүлэг” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд”  (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг - Христэд итгэгчдийн амьдрал (2020 оны 3-р сарын 15)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг - Христэд итгэгчдийн амьдрал (2020 оны 3-р сарын 15) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Сайн мэдээ түгээх ажил нь бас хүнийг аврах ажил мөн” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан” (Эшлэл 2) Бурханы дуу хоолой“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин зургаадугаар бүлэг”(Эшлэл1)Бурханы дуу хоолой“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд: Хорин зургаадугаар бүлэг”(Эшлэл1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний ажил” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний ажил” (Эшлэл 8) “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” (Эшлэл 1)“Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү?” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү?” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг - Христэд итгэгчдийн амьдрал (2020 оны 3-р сарын 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг - Христэд итгэгчдийн амьдрал (2020 оны 3-р сарын 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “ Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “ Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I”  (Эшлэл 12)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 12) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж”  (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг”  (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү?” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг энгийн үү?” (Эшлэл 2) “Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй” (Эшлэл 6)“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Библийн талаар I” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Библийн талаар I” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 3) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Чи мэдсэн үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Чи мэдсэн үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн” (Эшлэл 1) “Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй” (Эшлэл 2)“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үйлчилж болно” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үйлчилж болно” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 12)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 12) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 1) “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” (Эшлэл 1)“Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 12)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 12) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 16)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 16) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 15)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 15) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 14)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 14) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 13)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 13) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 4) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 2)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 5)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 5) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 5)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 5) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 15)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 15) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 4)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 9)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 9) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 17)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 17) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 3) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 7)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I ” (Эшлэл 14)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I ” (Эшлэл 14) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 3)

Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 3)

Бурханы үгийн уншлагууд   12  

Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд” (Эшлэл 3)

Намайг хайрлаж, өөрсдийгөө орхидог хүмүүст Миний өршөөл илэрхийлэгддэг. Хорон санаатнууд дээр буудаг шийтгэл нь яг нарийндаа Миний зөвт зан чанарын баталгаа, түүнээс ч илүүтэйгээр Миний уур хилэнгийн гэрчлэл юм. Гай гамшиг ирэх үед Намайг эсэргүүцдэг бүх хүмүүст өлсгөлөн, тахал тохиолдох ба тэд цурхиран уйлах болно. Бүх төрлийн өөдгүй хэрэг үйлдсэн боловч Намайг олон жилийн турш дагасан хүмүүс ял тулгалтаас зугтахгүй; тэд ч бас эрин үеүдийн туршид хааяа үзэгдэж байсантай адил гай гамшигт унаж, байнгын айдас, түгшүүртэй байдалд амьдрах болно. Гагцхүү Надад үнэнч байдгаа харуулсан Миний дагалдагчид л баярлан хөөрч, Миний сүр хүчийг магтан сайшаах болно. Тэд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй бахдалыг мэдэрч, хүн төрөлхтөнд Миний урьд нь хэзээ ч хайрлаж байгаагүй баяр хөөртэйгээр амьдрах болно. Учир нь, Би хүмүүсийн сайн үйлийг нандигнаж, муу үйлийг нь жигшдэг билээ. Анх хүн төрөлхтнийг удирдан хөтөлж эхэлснээс хойш Би Өөртэйгээ адил санаа бодолтой бүлэг хүмүүсийг олж авахыг ихэд хүсэн найдсаар байна. Надтай адил санаа бодолгүй хүмүүсийг Би хэзээ ч мартаагүй; Би тэднийг зүрх сэтгэлдээ зэвүүрхэн хадгалж, тэдэн дээр Өөрийн цээрлэлийг буулгах боломжийг л хүлээж байгаа ба үүнийг харах нь Надад таашаал өгөх болно. Миний цаг үе эцэстээ өнөөдөр ирсэн ба Би цаашид хүлээх хэрэггүй!


Миний сүүлчийн ажил зөвхөн хүнийг шийтгэхийн төлөө ч биш, харин хүний хүрэх газрыг зохицуулахын төлөө билээ. Үүнээс ч илүүтэйгээр энэ нь, Өөрийн хийсэн бүхний төлөө бүгдээс сайшаал талархал хүртэхийн төлөө юм. Миний хийсэн бүхэн зөв гэдгийг болон Миний хийсэн бүхэн бол Миний зан чанарын илэрхийлэл юм гэдгийг хүн нэг бүр хараасай гэж Би хүсдэг; хүн төрөлхтнийг бий болгосон нь хүний ажил, нэн ялангуяа байгалийнх бүр ч биш. Эсрэгээрээ, бүтээлийн доторх амьд амьтан бүрийг тэжээн тэтгэдэг нь Би юм. Миний оршин тогтнолгүйгээр хүн төрөлхтөн зөвхөн мөхөж, гай тотгорын шаналал амсах болно. Ямар ч хүн үзэсгэлэнт нар, сар, эсвэл ногоон дэлхийг дахин хэзээ ч харахгүй; хүн төрөлхтөн зөвхөн хүйтэн цэвдэг шөнө болон үхлийн сүүдрийн хэрцгий хөндийтэй л тулгарах болно. Би бол хүн төрөлхтний цорын ганц аврал. Би бол хүн төрөлхтний цорын ганц найдвар, мөн үүнээс ч илүүтэйгээр Би бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнол тулгуурлаж байдаг Нэгэн юм. Надгүйгээр хүн төрөлхтөн нэн даруй бүрэн зогсонги байдалд орно. Хэдийгээр хэн ч Намайг анхаарч үздэггүй боловч Надгүйгээр хүн төрөлхтөн сүйрэл гамшгийг амсаж, бүх төрлийн сүг сүнсэнд гишгэлүүлэх болно. Би өөр хэний ч хийж чадахгүй ажлыг хийсэн, хүн сайн үйлээрээ Миний ачийг хариулж чадна гэдэг л Миний ганц найдвар юм. Хэдийгээр Миний ачийг хариулах хүн маш цөөхөн боловч энэ олон жилийн туршид хүн төрөлхтний дунд нааш цааш яаравчлан гүйсэн минь үр бүтээлтэй байж, Би тун сэтгэл хангалуун байгаа учраас хүний ертөнц дэх Өөрийн аяныг төгсгөж, Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг эхлэх болно. Миний анхаардаг зүйл бол хүмүүсийн тоо биш, харин үүний оронд тэдний сайн үйлс юм. Ямар ч байсан та нар өөрсдийн хүрэх газрын төлөө хангалттай сайн үйлийг бэлдэнэ гэж Би найдаж байна. Тэгвэл л Би сэтгэл хангалуун байх болно; эс бөгөөс та нарын хэн ч та нарт тохиолдох гай гамшгаас зугтаж чадахгүй. Гай гамшиг Надаас үүсдэг ба мэдээж Надаар зохицуулагддаг. Хэрвээ та нар Миний нүдэнд сайнаар харагдаж чадахгүй бол гай гамшиг амсахаас зайлахгүй. Гай зовлонгийн дунд та нарын үйлдэл болон үйл хэрэг бүхэлдээ зүй зохистой гэж тооцогдоогүй, учир нь та нарын итгэл болон хайр хуурмаг хоосон байсан ба та нар зөвхөн айдас ч юмуу, эсвэл хүч чадал гэдгээ л харуулсан. Үүний талаар Би зөвхөн сайн эсвэл муу шүүлт л хийх болно. Та нарын тус бүрийн үйлдэл, өөрийгөө илэрхийлэх арга зам Миний сонирхолыг татсан хэвээр байгаа ба үүний үндсэн дээр Би та нарын төгсгөлийг тодорхойлно. Гэхдээ Би үүнийг тодорхой болгох ёстой: Гай зовлонгийн цаг үед Надад өчүүхэн төдий ч үнэнч байгаагүй хүмүүст Би цаашид өршөөл үзүүлэхгүй, учир нь, Миний өршөөл зөвхөн энэ хүртэл үргэлжилдэг. Цаашлаад Надаас нэгэнтээ урвасан хэнд ч Би нүүр өгөхгүй, тэр ч байтугай Би найзуудынхаа ашиг сонирхлыг худалддаг хүмүүстэй харилцах бүр ч дургүй. Тухайн хүн хэн байх нь хамаагүй, энэ бол Миний зан чанар. Би та нарт үүнийг хэлэх ёстой: Миний зүрх сэтгэлийг шархлуулдаг хэн ч Надаас хоёр дахь удаагаа өршөөл хүртэхгүй бөгөөд Надад үнэнч байсан хэн ч үүрд Миний зүрх сэтгэлд үлдэх болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд