Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы үг хүнийг удирдаж шинэ амьдралаар амьдруулдаг - "Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан"

Хаанчлалын цуврал клипүүд   1301  

Танилцуулга

Бие махбод болсон Төгс Хүчит Бурхан минь,

бид чангаар дуулан Танд магтаал өргөдөг.

Та биднийг хаанчлалын амьдралд авчирдаг.

Хаанчлалын хүмүүс бид Таны баян тансан цайллага дээр,

Таны үгийг эдлэн ялзралаасаа цэвэршин байна.

Таны үг биднийг удирдан бид Таныг ойрхон дагана.

Сатаны зан чанараасaa бид хагацсан нь Бурханы нигүүлсэл.

Бид Бурханы үгийг эдлэн Түүний өмнө шинэ амьдралаар амьдарна.

Бурханы зүрх сэтгэлд анхаар, Түүнийг үнэнээр хайрла, Түүнд талархаж, магт.

Ла ла ла ла ла ... ла ла ла ла ла ...

Бурханы үг бол үнэн бас бидэнд амь өгдөг гэдэгт итгэ.

Ариун Сүнс бидний дээр ажиллаж, бид Бурханы үгийн талаар нөхөрлөдөг, үнэнийг ойлгодог.

Өөрсдийгөө хоосол, энгийн ба нээлттэй бай, зөв шударга хүн байж хэвш.

Бидний зүрх сэтгэлийг баяр хөөрөөр дүүргэж

үнэн биднийг чөлөөлөн эрх чөлөөтэй болгодог.

Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан, бүх гэгээнтнүүд сэргэн идэвхжсэн.

Бид үнэний талаар нөхөрлөдөг, бие биедээ тусалдаг,

бидний амь хурдацтай өсөж хөгждөг.

Шүүлтийг хүлээж ав, үнэнийг хэрэгжүүл, Бурханы үгэн дунд амьдар.

Бурханы зүрх сэтгэлийг ханамжтай байлгахын тулд

үнэний бодит байдлыг амьдран гарга.

Ла ла ла ла ла ... ла ла ла ла ла ...

Ах дүүс, эгч дүүс бид эв найртай зохицон нийцдэг.

Бид үүрэг хариуцлагаа харилцан уялдаатайгаар гүйцэтгэж

Бурханы үгсийг дамжуулдаг, туршлагаасаа хуваалцдаг.

Үнэнд захирагд, бодит байдал руу орж,

Бурханыг сэтгэл ханамжтай байлга.

Бурханы хайранд амьдарч бид Бурханыг мөнхөд магтана.

Ла ла ла ла ла ... ла ла ла ла ла

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.