Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” Бурханы жинхэнэ хайрБурханы үгийн магтан дуу “Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно” Бурханы жинхэнэ хайр Magtan duu 2019 “Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс” Praise and worshipMagtan duu 2019 “Бурхан бол бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын үндэс” Praise and worship Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ” Praise and worshipБурханы үгийн магтан дуу “Бие махбод болсон хүний Хүү бол Бурхан Өөрөө билээ” Praise and worship Magtan duu 2019 “Бүх хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөдөг” Praise and worshipMagtan duu 2019 “Бүх хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөдөг” Praise and worship Бурханы үгийн магтан дуу “Бурханыг ажлаар нь дамжуулж мэдэх учиртай ” Praise and worshipБурханы үгийн магтан дуу “Бурханыг ажлаар нь дамжуулж мэдэх учиртай ” Praise and worship Magtan duu 2019 “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” Praise and worship (Lyrics)Magtan duu 2019 “Бурхан л хүнийг хамгаас их хайрладаг” Praise and worship (Lyrics) Magtan duu 2019 “Хаанчлалын Хааны зүс царай зүйрлэшгүй алдар суутай” Praise and worshipMagtan duu 2019 “Хаанчлалын Хааны зүс царай зүйрлэшгүй алдар суутай” Praise and worship Magtan duu 2019 “Магтаал Сионд ирлээ” Praise and worshipMagtan duu 2019 “Магтаал Сионд ирлээ” Praise and worship Бурханы үгийн магтан дуу“Бурханы нэрийн утга учир”Бурханы үгийн магтан дуу“Бурханы нэрийн утга учир” Magtan duu“Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” Praise and Worship (Lyrics)Magtan duu“Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн” Praise and Worship (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу“Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая” (Lyrics)Бурханы үгийн магтан дуу“Бурханаар төгс болгуулахын тулд шашны үзлийг хая” (Lyrics) Бурханы үгийн магтан дуу“Махбод дахь Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахын тулд чимээгүй ажилладаг” worshipБурханы үгийн магтан дуу“Махбод дахь Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахын тулд чимээгүй ажилладаг” worship Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics)Гоё магтан дуу“Бурханы эрх мэдэл цор ганц” Praise and Worship (Lyrics) Magtan duu 2019 “Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ?” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Есүс эргэн ирэхэд чи хэрхэн угтах вэ?” (Praise and Worship) Magtan duu 2019 “Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр жинхэнэ итгэл ирдэг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр жинхэнэ итгэл ирдэг” (Praise and Worship) Magtan duu 2019“Хаанчлалын сүлд дуулал (III) Хүмүүс ээ, бүгд баярлан хашхирцгаа” (Worship song)Magtan duu 2019“Хаанчлалын сүлд дуулал (III) Хүмүүс ээ, бүгд баярлан хашхирцгаа” (Worship song) Magtan duu 2019 “Бурханы зан чанар агуу агаад сүрлэг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бурханы зан чанар агуу агаад сүрлэг” (Praise and Worship) Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг”Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүнийг аврах хамгийн чухал ажлыг хийдэг” Magtan duu 2019 “Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг” (Praise and Worship) Magtan duu 2019 “Бодитой Бурханд итгэхийн ашиг тус нь агуу ” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бодитой Бурханд итгэхийн ашиг тус нь агуу ” (Praise and Worship) Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болсны эрх мэдэл ба ач холбогдол” (Worship Song)Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан бие махбодтой болсны эрх мэдэл ба ач холбогдол” (Worship Song) Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Үнэнч хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ” (Praise and Worship) Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болнос ” (Praise and Worship)Гоё магтан дуу “Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болнос ” (Praise and Worship) Magtan duu 2019 “Бурханы удирдлагын ажлын зорилго ” (Praise and Worship)Magtan duu 2019 “Бурханы удирдлагын ажлын зорилго ” (Praise and Worship) Magtan duu 2019 “Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал” (Worship Song)Magtan duu 2019 “Бурханы аврах хүмүүс Түүний зүрх сэтгэлд хамгийн чухал” (Worship Song) Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song)Гоё магтан дуу “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус ” (Praise and Worship Song) Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (Worship Song)Бурханы үгийн магтан дуу “Бурхан зүрхийг чинь, сүнсийг чинь хайна” (Worship Song) Mongolian Christian Worship Songs “Хаанчлалын эрин үед, үг бүгдийг биелүүлдэг” Magtan duuMongolian Christian Worship Songs “Хаанчлалын эрин үед, үг бүгдийг биелүүлдэг” Magtan duu Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ”Mongolian Christian Worship Song “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ” Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”Mongolian Christian Praise and Worship Songs “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ” Mongolian Christian Worship Songs “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү” (Magtan duu)Mongolian Christian Worship Songs “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү” (Magtan duu) Magtan duu 2019“Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүсэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй”Magtan duu 2019“Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүсэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй” Magtan duu “Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой” Есүс Христийн эргэн ирэлтэд хэрхэн хандах бэ?Magtan duu “Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой” Есүс Христийн эргэн ирэлтэд хэрхэн хандах бэ? Бурханы үгийн магтан дуу “Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс”Бурханы үгийн магтан дуу “Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцдэгийн үндэс” Бурханы үгийн магтан дуу “Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай”Бурханы үгийн магтан дуу “Зан чанараа өөрчлөхөд Ариун Сүнсний ажил шаардлагатай” Magtan duu “Хаанчлалын сүлд дуулал ” (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээMagtan duu “Хаанчлалын сүлд дуулал ” (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ Бурханы үгийн магтан дуу “Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй” Бурханы гойд зөвлөмжБурханы үгийн магтан дуу “Алдагдсан цаг хугацаа ахин хэзээ ч ирэхгүй” Бурханы гойд зөвлөмж Бурханы үгийн магтан дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн”Бурханы үгийн магтан дуу “Хүнийг Сатан завхруулсны хор уршгийн тухай үнэн” Magtan duu 2019 “Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил”Magtan duu 2019 “Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил” Magtan duu 2019 “Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг”Magtan duu 2019 “Бүх зүйл Бурханы тогтоосон хууль, журмаар амьдардаг” Magtan duu “Бурхан бол үнэн, зам, амь мөн” Бурхан бол хүн төрөлхтний цорын ганц аврагчMagtan duu “Бурхан бол үнэн, зам, амь мөн” Бурхан бол хүн төрөлхтний цорын ганц аврагч Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал”Бурханы үгийн магтан дуу “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал” Magtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Есүс Христ аль хэдийн эргэн ирсэнMagtan duu “Бурхан алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” Есүс Христ аль хэдийн эргэн ирсэн Magtan duu “Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн” Бүх үндэстэн, бүх хүмүүс Бурханыг шүтэн мөргөцгөөеMagtan duu “Бурханы хаанчлал дэлхий дээр илэрсэн” Бүх үндэстэн, бүх хүмүүс Бурханыг шүтэн мөргөцгөөе Magtan duu “Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно” Бурханы хүсэлMagtan duu “Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно” Бурханы хүсэл Сайн мэдээний дуу “Эзэн Есүсийг дуурайцгаа” Есүс Христ бол миний Хайртай хүн  (гоё дуу)Сайн мэдээний дуу “Эзэн Есүсийг дуурайцгаа” Есүс Христ бол миний Хайртай хүн (гоё дуу) Магтан дуу “Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг” Бурханы эрх мэдэл хаа сайгүй байдагМагтан дуу “Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг” Бурханы эрх мэдэл хаа сайгүй байдаг Эзний эргэн ирэхийг угтан авах “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” дууЭзний эргэн ирэхийг угтан авах “Үнэнийг хүлээн авсан зөвхөн тэр хүмүүс Бурханы дууг сонсоно” дуу Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Махбод дахь Бурханыг хэн мэдсэн бэ”Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Махбод дахь Бурханыг хэн мэдсэн бэ” Сайн мэдээний дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ”Сайн мэдээний дуу “Эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт ба ажлыг хэрхэн мэдэх вэ” Чуулганы магтан дуу “Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг”Чуулганы магтан дуу “Бурханы олж авсан хүмүүс бодит байдлыг эзэмшдэг” Христийн сүмийн шинэ найрал дуу “Амийн усан гол”Христийн сүмийн шинэ найрал дуу “Амийн усан гол” Чуулганы магтан дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай”Чуулганы магтан дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” Чуулганы магтан дуу “Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй”Чуулганы магтан дуу “Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй” Чуулганы магтан дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” Бурхантай илүү ойр дотно болохын нууцЧуулганы магтан дуу “Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу” Бурхантай илүү ойр дотно болохын нууц Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ”Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ” Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир”Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир” Бурханы үгийн магтан дуу “Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь” Бурхан бол бүх бүтээлийн ЗахирагчБурханы үгийн магтан дуу “Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь” Бурхан бол бүх бүтээлийн Захирагч Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг”Христийн сүмийн шинэ магтан дуу “Хүн Өөрийг нь мэдэж, ойлгож чадна гэж Бурхан найддаг” Шинэ магтан дуу “Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг” Эзэний хайранд талархал магтаал өргөеШинэ магтан дуу “Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг” Эзэний хайранд талархал магтаал өргөе Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй”Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй” Бурханы агуу хайр “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус” Христийн сүмийн шинэ дууБурханы агуу хайр “Бурханы хайр болон мөн чанар аминч бус” Христийн сүмийн шинэ дуу Христийн сүмийн шинэ дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй”Христийн сүмийн шинэ дуу “Үзэл, төсөөллөөр чи Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй” Христийн сүмийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол” Бурханы хайр болон аварлХристийн сүмийн магтан дуу “Бурхан хүн төрөлхтнийг удирдахын ач холбогдол” Бурханы хайр болон аварл Христийн сүмийн гоё дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй”Христийн сүмийн гоё дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй” Христийн сүмийн шилдэг дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг”Христийн сүмийн шилдэг дуу “Бурхан хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө шаналдаг” Христийн сүмийн гоё дуу | Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдогХристийн сүмийн гоё дуу | Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог Христийн чуулганы шилдэг дуу “Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог”Христийн чуулганы шилдэг дуу “Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог” Христийн сүмийн гоё дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг”Христийн сүмийн гоё дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг” Христийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол БурханХристийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол Бурхан Христийн сүмийн дуу “Бурханы ардууд төлөвших тусам, агуу улаан луу улам сүйрнэ”Христийн сүмийн дуу “Бурханы ардууд төлөвших тусам, агуу улаан луу улам сүйрнэ” Христийн чуулганы магтан дуу “Бурханд гэрчлэл хийх нь хүний үүрэг”Христийн чуулганы магтан дуу “Бурханд гэрчлэл хийх нь хүний үүрэг” Христийн чуулганы дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг”Христийн чуулганы дуу “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” Христийн чуулганы магтан дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд”Христийн чуулганы магтан дуу “Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд” Магтан дуу 2018 “Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд ирсэн” Эзэн Есүс хятадад бууж ирсэнМагтан дуу 2018 “Бурхан үнэхээр хүмүүсийн дунд ирсэн” Эзэн Есүс хятадад бууж ирсэн Христийн чуулганы дуу 2018 “Залбирлын утга учир”Христийн чуулганы дуу 2018 “Залбирлын утга учир” Христийн чуулганы дуу “Бурханы хүрэхийг хүссэн замд ямар ч хүч саад болж чадахгүй”Христийн чуулганы дуу “Бурханы хүрэхийг хүссэн замд ямар ч хүч саад болж чадахгүй” Христийн чуулганы дуу 2018 | “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг”Христийн чуулганы дуу 2018 | “Хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн амьдарч чадна гэж Бурхан найддаг” Христийн чуулганы дуу | “Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал”Христийн чуулганы дуу | “Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал” Христийн чуулганы дуу “Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг”Христийн чуулганы дуу “Бурхан эрин үе болгонд шинэ ажил хийдэг” Христийн чуулганы магтан дуу 2018 “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна”Христийн чуулганы магтан дуу 2018 “Бурхан махбодод ажилласнаар л хүн төрөлхтнийг олж авч чадна” Христийн чуулганы магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол”Христийн чуулганы магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол” Магтан дуу 2018 “Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог”Магтан дуу 2018 “Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог” Христийн чуулганы магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог”Христийн чуулганы магтан дуу “Хаанчлалын эрин үед Бурхан хүнийг үгээр төгс болгодог” Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн”Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Чи үүрэг зорилгоо мэдэж байна уу” Бурханы эргэн ирэлтийг гэрчлэх ньХристийн сүмийн магтан дуу 2018 “Чи үүрэг зорилгоо мэдэж байна уу” Бурханы эргэн ирэлтийг гэрчлэх нь Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Сэвгүй ариун хайр” Бурханаар хайрлагдах хайрХристийн сүмийн магтан дуу 2018 “Сэвгүй ариун хайр” Бурханаар хайрлагдах хайр Магтан дуу 2018 “Завхарсан хүн төрөлхтний харуусал” Бурхан эцсийн өдрүүдийн хүмүүсийг илчилдэгМагтан дуу 2018 “Завхарсан хүн төрөлхтний харуусал” Бурхан эцсийн өдрүүдийн хүмүүсийг илчилдэг Христийн сүмийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг”Христийн сүмийн магтан дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” Христийн сүмийн магтан дуу “Бурхан суу алдраараа дэлхийн зүүн зүгт илэрсэн” Бурхан хятадад байнаХристийн сүмийн магтан дуу “Бурхан суу алдраараа дэлхийн зүүн зүгт илэрсэн” Бурхан хятадад байна Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Үнэн Залбирал”Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Үнэн Залбирал” Магтан дуу “Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй” Бурханы төгс хүчийг магтан дуулъяМагтан дуу “Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй” Бурханы төгс хүчийг магтан дуулъя Христийн чуулганы магтан дуу “Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал”Христийн чуулганы магтан дуу “Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал” Магтан дуу 2018 | Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байнаМагтан дуу 2018 | Хүн төрөлхтөн зөвхөн Бурханыг шүтэн мөргөснөөр сайн хувь заяатай байна Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Зөвхөн Бурханд Амийн зам бий”Христийн сүмийн магтан дуу 2018 “Зөвхөн Бурханд Амийн зам бий” Магтан дуу 2018 | “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” | Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы авралМагтан дуу 2018 | “Хүн төрөлхтний амралт руу орох ганц зам” | Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы аврал Христийн чуулганы магтан дуу 2018 | Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүйХристийн чуулганы магтан дуу 2018 | Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй Христийн чуулганы магтан дуу | Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болноХристийн чуулганы магтан дуу | Бурханыг бие махбодтой болоход л Түүний итгэмжит хүн болно Шинэ магтан дуу | Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэгШинэ магтан дуу | Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг Бурханы агуу хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна”Бурханы агуу хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна” Христийн сүмийн магтан дуу | Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг | Бурханы хайраар бялхамХристийн сүмийн магтан дуу | Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг | Бурханы хайраар бялхам Христийн сүмийн магтан дуу | Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир | Их Эзэний минь агуу авралХристийн сүмийн магтан дуу | Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир | Их Эзэний минь агуу аврал Магтан дуу | Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй | Бурханы зөвт байдлыг магтаяМагтан дуу | Бурхан асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй | Бурханы зөвт байдлыг магтая Магтан дуу | Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг | Бурханы хайранд амьдаръяМагтан дуу | Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг | Бурханы хайранд амьдаръя Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд” | Эзэн бол эх дэлхийн хаанХристийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд” | Эзэн бол эх дэлхийн хаан Христийн сүмийн магтан дуу | Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно | Бурханы жинхэнэ хайрХристийн сүмийн магтан дуу | Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно | Бурханы жинхэнэ хайр Монгол магтан дуу | Бурханы уур хилэнгийн бэлгэдлийн утга учир | Бурхан бол ариун бөгөөд зөвтМонгол магтан дуу | Бурханы уур хилэнгийн бэлгэдлийн утга учир | Бурхан бол ариун бөгөөд зөвт Аврагч Есүсийн эргэн ирснийг магтан дуулцгаая | “Хоёр мянган жилийн хүсэл”Аврагч Есүсийн эргэн ирснийг магтан дуулцгаая | “Хоёр мянган жилийн хүсэл” Христийн сүмийн магтан дуу | Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэйХристийн сүмийн магтан дуу | Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй Магтан дуу | Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм | Христ бол үнэн, зам, амьМагтан дуу | Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм | Христ бол үнэн, зам, амь Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” | Чи Эзэнийг угтаж авсан ууХристийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” | Чи Эзэнийг угтаж авсан уу Христийн сүмийн магтан дуу  | Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадалХристийн сүмийн магтан дуу | Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал Магтан дуу | “Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна” | Бүтээгч эзэнд шүтэн мөргөМагтан дуу | “Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна” | Бүтээгч эзэнд шүтэн мөргө Магтан дуу | Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно | Эцсийн өдрүүд дэх Эзэний авралМагтан дуу | Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно | Эцсийн өдрүүд дэх Эзэний аврал Христийн чуулган магтан дуу | “Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл”Христийн чуулган магтан дуу | “Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл” Христийн чуулганы магтан дуу | “Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй”Христийн чуулганы магтан дуу | “Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй” Христийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ”Христийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ” Магтан дуу 2018 | “Бурханы ажил урагшилсаар байна” | Чи Бурханы хөлийн мөрийг хайсан уу?Магтан дуу 2018 | “Бурханы ажил урагшилсаар байна” | Чи Бурханы хөлийн мөрийг хайсан уу? Магтан дуу | “Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж” | Эзэн бол миний хоньчинМагтан дуу | “Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж” | Эзэн бол миний хоньчин Монгол шинэ магтан дуу | “Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл” | Эзэний хайрМонгол шинэ магтан дуу | “Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл” | Эзэний хайр Бурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг” | Эзэний агуу байдалыг магтан дуулъяБурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг” | Эзэний агуу байдалыг магтан дуулъя Монгол магтан дуу | “Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг”Монгол магтан дуу | “Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг” Христийн чуулганы магтэн дуу 2018 | “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун”Христийн чуулганы магтэн дуу 2018 | “Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун” Магтан дуу | “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” цор гагц Эзэнд мөргөгтүнМагтан дуу | “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” цор гагц Эзэнд мөргөгтүн "Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” | Эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхэлсэн"Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн” | Эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхэлсэн Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүйБурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Эзэний гэрэлд амьдарнаХристийн сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Эзэний гэрэлд амьдарна Магтан дуу | “Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ” | Ариун Сүнсний ажлыг дагаарайМагтан дуу | “Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ” | Ариун Сүнсний ажлыг дагаарай Магтан дуу | “Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг” Их Эзэний амлалт ба ерөөлМагтан дуу | “Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг” Их Эзэний амлалт ба ерөөл Христийн сүмийн магтан дуу | “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ”Христийн сүмийн магтан дуу | “Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ” Христийн сүмийн шинэ дуу | “Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн” | Эзэнээ хайрлан хүндлэеХристийн сүмийн шинэ дуу | “Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн” | Эзэнээ хайрлан хүндлэе Магтан дуу | “Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон”Магтан дуу | “Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон” Магтан дуу | “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” | Ганц бурхан л хүнийг хайрладагМагтан дуу | “Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам” | Ганц бурхан л хүнийг хайрладаг Эзэний нигүүлсэл | “Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн” | Сайн мэдээний магтан дууЭзэний нигүүлсэл | “Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн” | Сайн мэдээний магтан дуу Христийн магтан дуу | “Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ” | Их Эзэний хайраар бялхамХристийн магтан дуу | “Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ” | Их Эзэний хайраар бялхам Цор ганц Эзэн Бурханд шүтэн мөргө | “Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой” | Магтан дууЦор ганц Эзэн Бурханд шүтэн мөргө | “Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой” | Магтан дуу Христийн сүмийн дуу | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъяХристийн сүмийн дуу | “Бурханы илрэлтийн утга учир” | Эзэний дахин ирэлтийг магтан дуулъя Христийн шилдэг дуу | “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг” | Их Эзэний агуу хайрХристийн шилдэг дуу | “Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг” | Их Эзэний агуу хайр Харагтун, Эзэн дахин ирсэн | “Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ” | Христ сүмийн магтан дууХарагтун, Эзэн дахин ирсэн | “Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ” | Христ сүмийн магтан дуу Бурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” | Эзэн Та миний дотор байгаарайБурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн” | Эзэн Та миний дотор байгаарай Бурхан Эзэний минь  зүрх сэтгэл | “Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг”Бурхан Эзэний минь зүрх сэтгэл | “Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг”

Magtan duu 2019 “Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг” (Praise and Worship)

Магтуу дууны видео   948  

Танилцуулга

Бурхан нэгэнтээ ийм үг хэлсэн:

Бурхан хэлсэндээ хүрч, амласнаа биелүүлнэ,

үүнийг хэн ч өөрчилж чадахгүй.

Өмнө нь хэлсэн үг ч бай, эсвэл

хараахан хэлээгүй үг ч бай,

бүгд биелнэ, бүх хүн харах болно:

Энэ бол Бурханы үгийн ажлын зарчим билээ.

Орчлон дээрх бүх зүйлийг Бурхан тодорхойлдог.

Бурханы гарт байдаггүй юу байх билээ?

Бурханы хэлсэн бүхэн биелнэ.

Бурханы хүслийг хэн өөрчилж чадах вэ?

Газар дээр Бурханы байгуулсан гэрээ юу?

Бурханы төлөвлөгөө урагшлахад

юу ч саад болж чадахгүй.

Бурхан үргэлж ажилладаг.

Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг.


Бурхан үргэлж

удирдлагын төлөвлөгөөн дээрээ ажилладаг.

Хэн саад болж чадах вэ?

Бурхан бүгдийг зохион байгуулдаггүй гэж үү?

Бүх зүйлийн өнөөгийн байдал

Бурханы төлөвлөгөө, зорилгын дагуу байдаг.

Орчлон дээрх бүх зүйлийг Бурхан тодорхойлдог.

Бурханы гарт байдаггүй юу байх билээ?

Бурханы хэлсэн бүхэн биелнэ.

Бурханы хүслийг хэн өөрчилж чадах вэ?

Газар дээр Бурханы байгуулсан гэрээ юу?

Бурханы төлөвлөгөө урагшлахад

юу ч саад болж чадахгүй.

Бурхан үргэлж ажилладаг.

Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг.


Энэ бол Түүний урьдчилан тогтоосон зүйл.

Та нараас хэн нь

Бурханы энэ алхмын төлөвлөгөөг ойлгох вэ?

Бурханы хүмүүс дуу хоолойг нь сонсоно.

Бурханыг үнэнчээр хайрладаг бүх хүн

Түүний сэнтийн өмнө эргэн ирнэ!

Орчлон дээрх бүх зүйлийг Бурхан тодорхойлдог.

Бурханы гарт байдаггүй юу байх билээ?

Бурханы хэлсэн бүхэн биелнэ.

Бурханы хүслийг хэн өөрчилж чадах вэ?

Газар дээр Бурханы байгуулсан гэрээ юу?

Бурханы төлөвлөгөө урагшлахад

юу ч саад болж чадахгүй.

Бурхан үргэлж ажилладаг.

Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Энэ ведионы зарим материалыг:

https://www.youtube.com/watch?v=tIjfgxDB9Pc

https://www.youtube.com/watch?v=swK-Ibn6E3E ”-ээс авав

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд