Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эзэн хаалга тогшиж байна. Та нар Эзэний дуу хоолойг таньж чадах уу? (1)

Кино клипүүд   736  

Танилцуулга

Эзэн Есүс “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог” (Иохан 10: 27) хэмээн хэлсэн. Мэдээж Эзэн эргэж ирээд Өөрийн хонийг хайж үгээ хэлж байгаа. Эзэний ирэлтийг хүлээнгээ Христэд итгэгчдийн хийх хамгийн чухал зүйл бол Эзэний дуу хоолойг сонсохоор хичээх явдал юм. Гэхдээ хүн яаж Эзэний дуу хоолойг таньж чадах вэ? Бурханы дуу хоолой болон хүмүүсийн дуу хоолойн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд