Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй ” (Эшлэл 2)“Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй ” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Хүн Бурханы удирдлага дунд л аврагдаж чадна” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үйлчилж болно” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханд үйлчилж болно” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 12)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 12) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы оршдог махбодын мөн чанар” (Эшлэл 1) “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” (Эшлэл 1)“Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 5) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 12)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 12) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 16)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 16) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 15)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 15) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 14)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 14) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 13)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 13) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 11)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 11) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 4)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 4) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 2)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 5)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III” (Эшлэл 5) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 5)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 5) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 15)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 15) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 4)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 4) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 9)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 9) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 10)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 10) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 17)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III ” (Эшлэл 17) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II” (Эшлэл 3) Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 7)Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I ” (Эшлэл 14)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I ” (Эшлэл 14) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 6)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ” (Эшлэл 6) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 2) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 1) Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 3)Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм” (Эшлэл 3)

Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 7)

Бурханы үгийн уншлагууд   183  

Танилцуулга


Санал болгож буй видеонууд:

Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I” (Эшлэл 8) https://mn.godfootsteps.org/videos/God-the-unique-i-daily-8.html

Ѳдѳр тутмын Бурханы үг “Цор ганц Бурхан Өөрөө I ” (Эшлэл 14)https://mn.godfootsteps.org/videos/God-the-unique-i-excerpt-14.html


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд