Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3

Хоёрдугаар Хэсэг

Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс

(Сонгомол ишлэлүүд)

1Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан
2Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг
3Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
4Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ
5Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй
6Шашны үйлчлэлийг төгсгөх
7Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой
8Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт
9Ёрын муу хүмүүс шийтгэгдэх ёстой
10Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ
11Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх вэ
12Шинэ эрин үеийн тушаал
13Мянган жилийн хаанчлал ирсэн
14Практик Бурхан бол Бурхан Өөрөө гэснийг чи мэдэх ёстой
15Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь
16Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг маш энгийн үү?
17Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой
18Долоон аянгын нижигнээн—хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна
19Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа
20Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой
21Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна
22Үнэн сэтгэлээр Бурханыг дуулгавартай дагадаг нэгнийг Бурхан гарцаагүй олж авах болно
23Хаанчлалын эрин үе нь Үгийн эрин үе юм
24Бүхий л зүйлс Бурханы үгээр биелдэг
25Зөвхөн Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх юм
26“Мянган жилийн хаанчлал ирсэн” тухай товч яриа
27Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна
28Петр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан бэ
29Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно
30Чи амилсан хүн мөн үү?
31Өөрчлөгдөөгүй зан чанартай байх нь Бурханд дайсагнасан байдалтай байх юм
32Бурханыг мэддэггүй бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм
33“Ажил ба оролт”-ын тухай Бурханы үгийн арван хэсгээс авсан түүвэр
34“Бурханы ажлын үзэгдэл”-ийн тухай Бурханы үгийн гурван хэсгээс авсан түүвэр
35“Библийн талаар”-ын тухай Бурханы үгийн дөрвөн хэсгээс авсан түүвэр
36“Бие махбодтой болсон нууц”-ын тухай Бурханы үгийн дөрвөн хэсгээс авсан түүвэр
37“Байлдан дагуулах ажлын дотоод үнэн”-ний тухай Бурханы үгийн дөрвөн xэсгээс авсан түүвэр
38Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болох ач холбогдлыг гүйцээдэг
39Гурвал оршин байдаг уу?
40Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг
41Чи өөрийн ирээдүйн үүрэгт яаж хандах тухай
42Бурханы тухайд чиний ойлголт юу вэ
43Жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ
44Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?
45Бие махбодтой хэн ч уур хилэнгийн өдрөөс зугтаж чадахгүй
46Аврагч аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр сууж эргэн ирсэн
47Сайн мэдээг түгээх ажил нь мөн хүмүүсийг аврах ажил юм
48Хуулийн эрин үе дэх ажил
49Золилтын эрин үе дэх ажлын цаад үнэн түүх
50Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой
51Нэршил болон ялгамж чанарын талаар
52Зөвхөн төгс болгуулсан хүмүүс утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна
53Өөрийн үзлээр Бурханыг тодорхойлсон хүн хэрхэн Бурханы илчлэлийг хүлээн авах билээ?
54Бурханыг болон Түүний ажлыг мэддэг хүмүүс л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна
55Бие махбод болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондын ялгаа
56Бурхан бол бүх бүтээлийн Эзэн
57Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна
58Бурханы ажил ба хүний ажил
59Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм
60Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй
61Бурханы оршдог махан биеийн мөн чанар
62Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт
63Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм
64Хүний энгийн амьдралыг сэргээж, түүнийг гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачих нь
65Бурхан хүн хоёр амралтанд хамт орох болно
66Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно
67Христтэй нийцэхгүй хүмүүс гарцаагүй Бурханы дайсан юм
68Дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн
69Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой
70Чи Бурханы жинхэнэ итгэгч мөн үү?
71Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг
72Чи мэдэх үү? Бурхан хүмүүсийн дунд агуу зүйл хийсэн
73Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна
74Чи хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйлийг бэлдэх учиртай
75Чи хэнд үнэнч вэ?
76Гурван Сануулга
77Бурханы зан чанарыг ойлгох нь маш чухал
78Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ
79Хаанчлалын эрин үед Бурханы сонгосон хүмүүсийн дуулгавартай дагах ёстой арван захиргааны зарлиг
80Та нар өөрсдийн үйл хэргийг анхаарах хэрэгтэй
81Бурхан бол хүний амийн эх сурвалж юм
82Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт
83Хүн зөвхөн Бурханы удирдлага дунд аврагдаж чадна
  • 1
  • 2
  • 3