Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд

(Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3

Ⅱ Хэсэг Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үгс

(Сонгомол ишлэлүүд)

  • 1
  • 2
  • 3