Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (IV)

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7