Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Хоёрдугаар хэсэг

Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс

(I, II, III, IV)

Оршил

Бие махбод болсон Хүний Хүүгийн чуулгануудаар явахдаа хэлсэн үгс (I)

1Зам… (1)
2Зам… (2)
3Зам… (3)
4Зам… (4)
5Зам… (5)
6Зам… (6)
7Зам… (7)
8Зам… (8)
9Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ
10Бурханы ажлын алхмуудын талаар
11Ялзруулагдсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй
12Шашны үйлчлэлийг төгсгөх
13Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой
14Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал
15Хэвийн сүнслэг амьдрал хүмүүсийг зөв мөрд хөтөлдөг
16Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт
17Ёрын муу хүмүүс шийтгэгдэх ёстой
18Хэрхэн хэвийн байдалдаа орох вэ
19Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ
20Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх вэ
21Хэвийн сүнслэг амьдралын тухай
22Чуулганы болон бодит амьдралын тухай хэлэлцэх нь
23Хүн бүр өөрсдийн үүргээ гүйцэтгэж буй тухай
24Бурхан хүнийг ашиглах талаар
25Авралд хүрдэг хүн нь үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүн юм
26Тохиромжтой хоньчин юугаар зэвсэглэх ёстой вэ
27Туршлагын талаар
28Шинэ эрин үеийн тушаал
29Мянган жилийн хаанчлал ирсэн
30Чи Бурхантай ямар харилцаатай байгаа вэ
31Бодит байдалд илүү анхаар
32Тушаалуудыг сахиж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь
33Практик Бурхан бол Бурхан Өөрөө гэснийг чи мэдэх ёстой
34Зөвхөн үнэнийг хэрэгжүүлэх нь бодит байдалтай байх явдал юм
35Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь
36Бурханы ажил хүний төсөөлдөг шиг маш энгийн үү?
37Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой
38Долоон аянгын нижигнээн – хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна
39Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханд ашиглагдсан хүний хоорондын үндсэн ялгаа
40Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирснаар Бурханаар авхуулах болно
41Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой
42Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна
43Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг
44Залбирлын дадлын талаар
45Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж Бурханы мөрийг дага
46Зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бол үнэний бодит байдалд орсон хүмүүс юм
47Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай
48Үнэхээр дуулгавартай нэгнийг Бурхан гарцаагүй олж авах болно
49Хаанчлалын эрин үе нь Үгийн эрин үе юм
50Бүхий л зүйлс Бурханы үгээр биелдэг
51Бурханы практик байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм
52Төгс болгогдох хүмүүс цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой
53Зөвхөн зовлонт шалгалтыг амссанаар л та нар Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж чадна
54Зөвхөн Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх юм
55"Мянган жилийн хаанчлал ирсэн" тухай товч яриа
56Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна
57Петр Есүсийг хэрхэн мэдэж авсан бэ
58Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна
59Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно
60Хэрэгжүүлэлт дээр төвлөрдөг хүмүүс л төгс болгуулж чадна
61Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил
62Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүст өгөх сануулга
63Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах учиртай
64Чи амилсан хүн мөн үү?
65Өөрчлөгдөөгүй зан чанартай байх нь Бурханд дайсагнасан байдалтай байх явдал юм
66Бурханыг мэддэггүй бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм