Ялагчдын гэрчлэлүүд

Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа эх газрын Хятадад өргөжүүлснээс хойш Бурханы сонгосон хүмүүс Хятадын засгийн газрын харгис, хэрцгий хавчлагыг туулсан хэдий ч Бурханы үгийн удирдамж дор номхоршгүй, гуйвшгүй үнэнч байсаар ирсэн бөгөөд Сатаныг ялсан ялалтын талаар цангинасан гэрчлэл хийсэн билээ. Төгс Хүчит Бурхан Хаанчлалын эрин үед бүлэг ялагчдыг үнэхээр бий болгож, улмаар Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлснийг баримтууд бүрэн дүүрэн батлан харуулдаг.