Бурханы эрх мэдэл

Холбогдох 4 контент

Шинжилгээгээр гепатит В-тэй гэж гарсны дараа үүнтэй хэрхэн нүүр тулах хэрэгтэй вэ?

Чэнь Лу, Өмнөд СолонгосБи гэнэтийн өвчинд нэрвэгдээд нүд ирмэхийн зуур шаналал, цөхрөлд автаж, амьдрах бүх итгэл найдвараа алдсан юм. Гэсэн хэдий ч өвчний минь цаана Бурханы хүсэл байгааг гайхалтай авралаар нь дамжуулан …

2019-05-22

Христийн чуулганы магтан дуу | “Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй”

Бурхан Абрахамд хүүтэй болно гэж амлалт өгөхөд, тэр үүнийг боломжгүй гэж, доог тохуу гэж боджээ. Хүн юуг үйлдэж бодох нь Бурханд хамаагүй юм. Бүгд Бурханы цаг хугацаа төлөвлөгөөний дагуу урагшилдаг нь Түүний ажлын дүрэм юм. Бурхан хүний бодолд хөндлөнгөөс орол…

2018-06-03

Магтан дуу | “Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч” цор гагц Эзэнд мөргөгтүн

Бурханы ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэдэг Түүний ажлыг эхлүүлэгч болон дуусгагч нь Тэр Өөрөө билээ Бурхан ажлыг төлөвлөж, Өөрөө удирдаж, үр дүнг нь гаргадаг билээ Үүнийг Библид хэлсэнчлэн, “Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл, Бурхан бол Таригч ба Хураагч” билээ Түүний удирдлагын ажи…

2018-04-21

Цор ганц Эзэн Бурханд шүтэн мөргө | “Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой” | Магтан дуу

Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, тиймээс Тэр бүх бүтээлийг Өөрийн хууль, ноёрхол дороо захирдаг. Тэр бүхнийг захирдаг, бүх зүйл Түүний гарт байдаг. Амьтай бүхэн, уулс, гол, хүн төрөлхтөн бүгд Түүний захиргаан дор ирэх ёстой. Тэнгэр, газар дахь бүх зүйлс Түүний ноёрхолд захирагд…

2018-02-25