Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христ болох Төгс Хүчит Бурханы хэлсэн сонгодог үгс

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Удиртгал

Эцсийн өдрүүдийн ажлынхаа үеэр Төгс Хүчит Бурхан хэдэн сая үг илэрхийлснийг одоо, “Үг нь Махбодоор Илэрсэн”, “Үг нь Махбодоор Илэрсэн номын үргэлжлэл”, “Христийн Ярианы Тэмдэглэл” хэмээх гурван ном болгон эмхэтгэсэн. Эдгээр ном нь агуулгаараа туйлын баялаг бөгөөд Бурханы ажил, Бурханы зан чанар, Түүний мөн чанарын талаарх хүмүүсийн мэдлэгт асар их ач холбогдолтой, туйлын үнэ цэнтэй юм. Маш олон Бурханы үг байгаа учраас хүмүүсийн үнэний эрэлхийлэл, Бурханы үгийн талаарх тэдний ойлголт болон Бурханы ажлын талаарх мэдлэгт тус дэм үзүүлэхийн тулд ганцхан “Үг нь Махбодоор Илэрсэн” ном л гэхэд Библитэй тэнцүү тооны үгтэй байдаг болохоор Бурханд итгэдэг, үнэнийг эрж хайдаг бүх хүний таашаалд зориулан бид энэ гурван номоос Бурханы үгийн харьцангуй сонгодог, алдартай зарим хэсгийг сонголоо, ингэснээр Бурханы үг тэдний амийн уриа болж, тэдний амийн бодит байдал болж болох юм. Бид 20 гаруй жилийн турш Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг туулсан ба Бурханы үгийн дотроос ихээхэн үнэнийг ойлгож, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний (ажлын гурван үе шатыг оролцуулаад) талаар жинхэнэ мэдлэгтэй болсон, үүнээс ч илүүтэйгээр бид Бурханы зөвт байдал голлосон зан чанарыг үнэлж эхэлсэн билээ. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы айлдварууд болон ажил нь хүмүүс аврал олж авч, Бурханд итгэх итгэлээрээ дамжуулан Сатаны нөлөөнөөс ангижрахад шийдвэрлэх чухал зүйл юм. Хэрвээ завхарсан хүн төрөлхтөн Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ариусгалт болон төгс болголтыг туулахгүй бол тэд Бурханыг үнэхээр огтхон ч мэдэж чадахгүй байх бөгөөд Бурханы нигүүлслийг эдэлж байсан ч Түүнийг мэдээгүй, Бурханд үйлчилж байсан боловч Түүнийг үл ойшоож байсан Иудейн ахлах тахилчид, хуулийн багш нар, Фарисайчуудтай яг адилхан байна, тэд бүр эцсийн өдрүүдийн Христийг загалмайд дахин цовдолно—энэ нь үгүйсгэхийн аргагүй баримт мөн. Шашны ертөнцийн хэчнээн удирдагчид, пасторууд болон ахлагчид одоо эцсийн өдрүүдийн Христийн ажлыг яллаж байгааг хэн мэдэх билээ, энэ нь Христийг дахин загалмайд цовдолж байгаагийн баримт биш гэж үү? Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгс нь завхарсан хүн төрөлхтний авралд болон Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэг олж авахад нь чухал байдаг. Төгс Хүчит Бурхан ийнхүү хэлсэн: “Айлдваруудын энэ хэсэгт (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Оршил”-оос) Бурхан Сүнсний өнцгөөс Өөрийн үгийг илэрхийлсэн юм. Түүний үгээ хэлэх арга барилд бүтээгдсэн хүн төрөлхтөн хүрэхийн аргагүй юм. Цаашлаад Түүний үгсийн үгийн сан, хэв маяг нь сайхан агаад сэтгэл хөдлөм, хүмүүний уран зохиолын ямар ч хэлбэр тэдгээрийг орлож чадахгүй. Хүнийг ил болгодог Түүний үгс үнэн зөв, ямар ч гүн ухаанаар няцаагдашгүй бөгөөд тэдгээр нь бүх хүмүүсийг дагахад хүргэдэг. Хүнийг шүүдэг Түүний үг нь хурц сэлмийн адилаар хүмүүсийн сэтгэлийн гүн рүү шууд цавчиж, тэднийг бүр нуугдах ч газаргүй болгодог. Хүмүүсийг тайвшруулдаг Түүний үгс өршөөл энэрэл, элэгсэг сэтгэлийг агуулдаг, тэдгээр нь хайртай ээжийн тэврэлт шиг халуун дулаан бөгөөд хүмүүсийг өмнө нь хэзээ ч байгаагүйгээр тайвшруулдаг. Эдгээр айлдваруудын ганц агуу шинж чанар нь, энэ үе шатанд Бурхан, Ехова эсвэл Есүс Христийн, мөн эцсийн өдрүүдийн Христийн ялгамж чанарыг ашиглан яриагүй юм. Үүний оронд Бүтээгч хэмээх Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашиглан Тэр, Түүнийг дагаж байгаа болон Түүнийг хараахан дагаагүй байгаа бүх хүмүүст ярьж, сургадаг. Бүтээлийн цагаас хойш Бурхан анх удаа бүх хүн төрөлөхтөнд хандан үгээ хэлж байгаа нь энэ юм гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Өмнө нь Бурхан хэзээ ч бүтээгдсэн хүн төрөлхтөнтэй ийм дэлгэрэнгүй, маш дэс дараалалтайгаар ярьж байгаагүй билээ. Мэдээж энэ нь мөн Тэр бүх төрөлхтөнд маш ихийг, маш удаан хугацаанд ярьсан анхны тохиолдол юм. Энэ нь урьд хожид огтхон ч үзэгдээгүй билээ. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярьсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Оршил”-оос). Бурханы үгийн алдартай хэсгүүдийг сонгож байхдаа бид, Бурханы өгүүлбэр болгон тун үнэ цэнтэй болохыг гүнээ мэдэрсэн билээ. Бурханы айлдвар нэг бүр нь зүйдэлгүй бүхэл, Бурханы үгийн үг бүр, өгүүлбэр бүр нь хоорондоо холбогддог агаад бүрэн гүйцэд; зарим газарт алийг нь сонгож, алийг нь орхихоо шийдэхэд үнэхээр амаргүй байсан, иймээс бид ихээхэн хэсгийг сонгох хэрэгтэй болсон юм. Энэ нь бидэнд Бурханы үг нэг бүрийн үнэ цэнийг болон Христ бол үнэхээр үнэн, зам, амь мөн гэдгийг ухамсарлах боломж олгосон—энэ бол туйлын үнэн! Энэ номд сонгогдсон Бурханы сонгодог үгс нь сайн мэдээ түгээж, Бурханд гэрчлэл хийх үедээ эш татаж, сонгоход л тохиромжтой бөгөөд мэдээж тэдгээр нь бас хувь хүний сүнслэг үйл ажиллагаанд эсвэл сонгодог хэсгүүдийг цээжээр уншихад тохиромжтой. Хэрвээ хүн үнэний зарим талыг хайж, судлахыг хүсвэл ердөө зарим нэг сонгодог үгсийг унших нь үр дүнд бүрэн хүрэхэд хангалтгүй; сонгогдсон хэсгүүдэд үндэслэн Бурханы үгийн бүх бичвэрийг унших нь хамгийн сайн бөгөөд зөвхөн тэр үед л хүн илүү сайн үр дүнд хүрч чадна. “Эцсийн өдрүүдийн Христийн сонгодог үгс” хэмээх энэ ном нь Бурханы илрэлтийг хүсэн эрмэлзэж байгаа хүмүүст Бурханы мөрийг хайхад зориулсан гарын авлага гэж хэлж болох бөгөөд энэ нь тэнгэрийн хаанчлалын үүд хаалгаар ороход чинь замчилж чадна. Энэ номыг анхааралтай уншсаны дараа та Бурханы нигүүлсэлд талархаж, магтах болно. Тиймээс, үнэнийг хүсэн эрмэлзэж, Бурханы илрэлтийг хүлээдэг бүх хүн Бурханы эцсийн өдрүүдийн бодит айлдваруудыг—“Үг нь Махбодоор Илэрсэн” номыг хүлээн зөвшөөрөхдөө цаг алдахгүй гэж бид чин сэтгэлээсээ найдаж байна—энэ нь таны нүдийг хужирлаж, нүдийг чинь нээж, таныг баяр хөөрөөр дүүргэж болох ба тэгснээр та Бурханы дуу хоолойг мэдэж, Түүний өмнө эргэн очиж, Бурханы бүх авралыг олж авч болох юм. Энэ бол энэхүү номыг хэвлэсний цорын ганц зорилго билээ.

2017 оны 3 дугаар сарын 21

Дараах:I Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шатны талаарх сонгодог үгс

Холбогдох агуулга