Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг

—Чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг

  • 1
  • 2
  • 3

УДИРТГАЛ

Нэгдүгээр хэсэг

Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд

(Түүвэр)

  • 1
  • 2
  • 3