ТӨГС ХҮЧИТ БУРХАНЫ ҮГИЙН ТҮҮВЭР

Өөрийнхөө ажлын тухай ярьсан Төгс Хүчит Бурханы үгийн түүвэр энэ номд багтсан бөгөөд Хаанчлалын эрин үе дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг. Тэдгээр нь Бурханы илрэлтийг хүсэн тэмүүлдэг бүх хүнд, Аврагч цагаан үүл хөлөглөн аль хэдийн эргэн ирсэн бөгөөд Тэр бол эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан—Илчлэлийн номд зөгнөгдсөн, хуйлмал номыг нээж, долоон лацыг эвдсэн Хурга юм гэдгийг ухааруулдаг.

Христийн айлдварууд