Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үнэн замыг судлах тухай зуун асуулт хариулт

Нэгдүгээр хэсэг

Төгс Хүчит Бурханы Айлдварууд (Түүвэр)